Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Economische zaken, Horecabeleid
Walther Kok Bibliotheek, De Klepper, Markt
Bas Lont Duurzaamheid en milieu (incl. klimaatadaptatie), Musea (w.o. stadhuis), Kunst en cultuur, Archeologie- en monumentenbeleid, Recreatie en toerisme

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is:

Cultuur: het vergroten van de aantrekkelijkheid van het historisch stadscentrum als draagvlak voor het winkelbestand en culturele evenementen,
Economie:  het stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid, het in samenspraak met het bedrijfsleven oppakken van de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul,
Milieu: het zijn van een meer duurzame gemeente in 2018 door: minder afval te produceren, groener en energievriendelijker te zijn en in gemeentelijke gebouwen duurzame energie en energiebesparing toe te passen en inwoners en bedrijfsleven uit te dagen om meer duurzaam te zijn.

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 - Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
7.4 - Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu

Opgave: cultuur

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

De maatschappelijk-educatieve rol van de Bibliotheek in de Oudewaterse samenleving is in 2021 steeds duidelijker zichtbaar geworden. Een groeiend aantal inwoners en organisaties weet de bibliotheek te vinden. Niet alleen om boeken te lenen, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten of hulp te krijgen bij lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Zo heeft de bibliotheek een Informatiepunt Digitale Overheid geopend, waar inwoners ondersteuning krijgen bij het gebruiken van DigiD en websites van de overheid. Ook weten scholen de bibliotheek steeds beter te vinden: de vraag van scholen om deel te nemen aan het Programma Basisonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 is enorm toegenomen. De bibliotheek heeft in 2021 een bijdrage geleverd aan  drie maatschappelijke opgaven, zowel voor kwetsbare groepen als zelfredzame Oudewaternaren

o    Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier
o    Participatie in de Informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap
o    Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en levenslange inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast heeft de cultuurcoach, die in dienst is bij de bibliotheek, uiteenlopende activiteiten voor alle kinderen in Oudewater opgezet, door verbinding tussen het Oudewaterse culturele veld, de gemeente en het onderwijs te brengen. Zij heeft daarmee bijgedragen aan de bewustwording van de geschiedenis van Oudewater en het belang van cultuur onder alle kinderen. Ook heeft de cultuurcoach bijgedragen aan de eerste aanzet tot de startnotitie cultuur.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

We hebben het activiteitenbudget van de cultuurcoach in Oudewater met ingang van 2021 structureel verhoogd van € 1.250 per jaar naar € 2.500 per jaar. We hebben de bibliotheek betrokken bij plannen voor de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs-gelden, die de gemeente van het Rijk heeft gekregen. De bibliotheek wil daaruit het voorleesprogramma Taalvisite in Oudewater financieren, waarmee taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar wordt verkleind door een aantal weken bij gezinnen thuis voor te lezen. Ook hebben we de bibliotheek op de hoogte gehouden van de plannen rondom de herontwikkeling van De Klepper, waarbij de bibliotheek inclusief de cultuurcoach zal verhuizen van het Cultuurhuis aan de rand van Oudewater naar De Klepper middenin het centrum.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Bibliotheek als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein.

4.1 Bibliotheek draagt bij als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein, dicht op de leefwereld van inwoners

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, dit gebeurt naar verwachting in Q1 2022. De rol en dienstverlening van de bibliotheek wordt in 2022 vastgelegd in een nieuwe uitvoeringsovereenkomst (huidige loopt af in 2022).

Inspanning 2021

Opgave: energietransitie

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

In 2021 heeft de raad het besluit genomen over een kader voor grootschalige duurzame energie: Het afwegingskader grootschalige duurzame energie. Daarnaast is in de regio U16 gewerkt aan een regionale energiestrategie: RES 1.0. Verder is in voorbereiding het gebiedsproces zon en is samen met buurgemeenten gestart met het ontwerpend onderzoek ‘Landschappen van Verlangen’, zonnevelden in Lopikerwaard, waarvoor rijkssubsidie is ontvangen. 
Om inwoners te stimuleren stappen te zetten voor de verduurzaming van een woning is samen met Energie Oudewater verder vormgegeven en afgerond de subsidie voor Regeling Reductie Energiebesparing. Verder is het energieloket Jouwhuisslimmer toegankelijker gemaakt.
Hiermee wordt echter niet voldaan aan alle taken die bij de gemeente Oudewater liggen voor de energietransitie. Er ligt immers geen Transitievisie Warmte . Deze had eind 2021 gereed moeten zijn. De ontvangen rijksgelden waren hiertoe onvoldoende.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Oudewater heeft een basis gelegd voor het beleid met het vaststellen door de raad van RES 1.0 en het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Voor de Transitievisie Warmte is een eerste stap gemaakt met een analyse over mogelijke oplossingen voor duurzaam verwarmen. 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn in 2021 de belangen van Oudewater behartigd  in het proces om te komen tot een Regionale Energiestrategie. In de regio vindt afstemming plaats met de U16 gemeenten, provincie, vier waterschappen en Stedin. Ook is de samenwerking met de gemeenten binnen de Lopikerwaard voortgezet vanwege het gemeenschappelijk belang binnen het Groene Hart.?? 

In 2021 is het participatieproces en het besluitvormingsproces om te komen tot het Afwegingskader grootschalige productie Duurzame Energie afgerond. In het Afwegingskader is vastgelegd waar en onder welke voorwaarden zonne-energie binnen gemeente Oudewater mogelijk is. De raad heeft daarbij vastgesteld hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 opgewekt gaat worden in gemeente Oudewater en dat er tot 2030 geen grootschalige windenergie mogelijk is binnen de gemeente. De gemeente heeft de Gebiedscommissie Utrecht-West gevraagd om energie in te voegen in het lopende gebiedsproces in Oudewater Noord en een advies aan de gemeente uit te brengen over de rol van energie in de toekomst van het gebied. Een consortium onder leiding van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van provincie Utrecht is het ontwerpend onderzoek ‘Landschappen van Verlangen’ naar zonnevelden in de Lopikerwaard opgestart. Voor dit onderzoek hebben de gemeenten in de Lopikerwaard gezamenlijk ongeveer Euro 100.000 subsidie ontvangen van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ongeveer Euro 30.000 van de provincie uit de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021. Het ontwerpend onderzoek wordt in 2022 afgerond.  

Voor het beleid van duurzaam verwarmen is een technische analyse uitgevoerd dat in beeld brengt wat de mogelijke haalbare alternatieve voor aardgas in de gebouwde omgeving van Oudewater zijn. Dit is de eerste stap op weg naar een Transitievisie warmte dat, in afwachting van rijksgelden, in 2022 gestart wordt. 

Binnen het project Regeling Reductie Energiegebruik is er nauw samengewerkt met energie-coöperatie Energie Oudewater. Samen zijn er mooie resultaten neergezet. Bijna 850 huishoudens zijn er bereikt. Dat zijn er 250 meer dan verwacht. Inwoners hebben kleine energiebesparende maatregelen, zoals LED verlichting en tochtwering, aangeschaft bij een lokale bouwmarkt en via lokale acties door Energie Oudewater. Deze producten hebben inwoners vooral zelf geïnstalleerd en LED verlichting is deels in de woningen geplaatst door Energie Oudewater. Verder zijn er energie-adviezen en isolatiesubsidies verstrekt en centrale verwarmingssystemen zijn ingeregeld. Er is een enquête uitgezet onder de inwoners. Bijna 100% is positief over de actie. Mensen geven de actie gemiddeld een 8,8. Het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag van € 54.000 is volledig besteed en grotendeels bij de inwoners terecht gekomen.  

Er is een subsidie verstrekt aan Energie Oudewater voor een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Hiermee zijn 38 huishoudens bereikt die zonnepanelen hebben aangeschaft. Momenteel zijn 95 aanvragen in behandeling.   

Via het energieloket Jouw Huis Slimmer worden inwoners geholpen met het stap voor stap verduurzamen van hun huis. In 2021 zijn er ruim 71.000 bezoekers op de website geweest, dat is een groei van 67,5% t.o.v. 2020. JHS heeft in Q4 meer jongere bezoekers getrokken t.o.v. Q1 datzelfde jaar. In 2021 is een enquête uitgezet onder bezoekers. Bijna 70% geeft JHS een score 4 of een 5 (op de schaal van 5) voor gebruikersvriendelijkheid. De rest geeft het een voldoende (3). Bezoekers zoeken op JHS informatie over 1) verduurzamen en energie besparen, 2) lokale activiteiten van gemeente en initiatieven en 3) informatie over subsidies.  

Met de Duurzame Huizen Route laten we inwoners zien wat hun buren hebben gedaan om hun huis te verduurzamen. Vanwege corona waren de thematours en open huizen online, waardoor het ‘bezoek’ makkelijk kon vanuit je eigen huis. In de regio Utrecht waren er 31 open huizen en 151 bezoekers. De top 5 interesses van de bezoekers waren: warmtepomp, zonnepanelen, isolatie, vloerverwarming en ventilatie. Op de website staan 1.800 voorbeeldwoningen, in gemeente Oudewater zijn er 2 te bekijken. De website trekt gemiddeld 100.000 bezoekers per jaar. 

Met de provincie en betrokken gemeenten is bezwaar en beroep aangetekend tegen het ‘verlengen’ van de verlopen opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht. 

 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie.

4.3 Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 50% t.o.v. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint.

4.4 Hernieuwbare energie mogelijk maken.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege beperkt budget is alleen ingezet op het ondersteunen van collectieve inwonersinitiatieven en het toegankelijker maken van het energieloket Jouwhuisslimmer. 

Inspanning 2021

4.3.1 In 2021 wordt de warmtevisie door de raad vastgesteld.

Terug naar navigatie - 4.3.1 In 2021 wordt de warmtevisie door de raad vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege beperkt budget is  alleen de eerste stap, een technische analyse, uitgevoerd.  Het vervolg, om te komen tot een warmtevisie, is afhankelijk van rijksgelden.

Inspanning 2021

4.4.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad.

Terug naar navigatie - 4.4.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: cultureel erfgoed

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Erfgoed is behouden, ontdekt, en gebruikt in Ruimtelijke Ordening en Recreatie en Toerisme.

Met historisch onderzoek is bereikt dat het verleden in de toekomst haar identiteit kan behouden.
Met advisering en subsidiëring is bereikt dat 7 Rijksmonumenten verbouwd en gerestaureerd konden worden. Daarnaast hebben 7 gemeentelijke monumenten een vergunning gekregen voor restauratie of verbouwing
De bewustwording van de plaatselijke geschiedenis is vergroot. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

•    Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen bij plannen, projecten en visies
•    De Cultuur Historische Waardenkaart voor Oudewater is gecorrigeerd. Deze is grondlegger voor visies, projecten, plannen.
•    Opdracht is gegeven voor de actualisatie van de archeologische beleidskaart Oudewater uit 2015, waarbij de sindsdien beschikbaar gekomen bodem- en overige relevante data worden verwerkt.
•    Oudewater neemt deel aan het landelijke project ‘Toekomst religieus erfgoed’. Met diverse geloofsgemeenschappen heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. De rapportage is in 2021 afgerond. De interieurbeschrijvingen zijn geactualiseerd door het Catharijne Convent. Gesprekken zijn gestart over het verleden en de toekomst de Algemene begraafplaats.
•    Er is een start gemaakt met het planten van kleine landschapselementen in Oudewater, die het landschap weer karakter geven en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.
•    Erfgoed is verweven met recreatie en toerisme en daarom een onderdeel van het TCPO overleg. Door corona konden TCPO bijeenkomsten alleen digitaal plaatsvinden. Er is een virtual reality paal geplaatst in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten.

4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen.

Terug naar navigatie - 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: economie

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

•    Meerdere initiatieven tot samenwerking tussen gemeente en ondernemers, of tussen ondernemers onderling zijn opgestart of herstart.
•    De lokale radiozender, Midland FM, mag een proefopstelling plaatsen op het dak van een bedrijfspand op Tappersheul. Oudewater houdt hiermee zijn radiostation op ‘eigen bodem’.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

•    Er is gewerkt aan het verbeteren van de vitaliteit van Tappersheul.
•    In samenwerking met gegevensbeheer en de ViTap zijn de BIZ-plichtigen beter in kaart gebracht.
•    Het terugdringen van zwaar verkeer zijn opgenomen als onderdeel van het plan ‘Versterking Vitaliteit Binnenstad’. De provincie heeft een subsidie gegeven om een plan van aanpak te schrijven hoe de vitaliteit van de binnenstad van Oudewater versterkt kan worden. Er is een werkgroep zwaar verkeer opgericht. Ook is de samenwerking gezocht met de OVO (ondernemers binnenstad) en de horeca.
•    Er is bemiddeld tussen Midland FM, providers en bedrijven om Midland van een nieuwe plek in een zendmast te voorzien.
•    Er is onderzocht wat de status is van glasvezel in het buitengebied (Hekendorpse Buurt). Er is een samenwerking opgezet met bewoners om de vraag naar glasvezel te inventariseren.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Lokale economische uitdagingen aanpakken.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Lokale economische uitdagingen aanpakken.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.6.2 Go' or 'no go' voor een gemeentebreed ondernemersfonds.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Go' or 'no go' voor een gemeentebreed ondernemersfonds.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van de coronapandemie is dit onderwerp tijdelijk geparkeerd. Wel is, op verzoek van de ondernemers, een platform opgeleverd waarop ondernemers uit Oudewater online hun producten en diensten kunnen aanbieden (oudewaterjouwbinnenstad.nl).

Inspanning 2021

Opgave: recreatie en toerisme

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

•    Recreatie, Toerisme en Cultuur zijn opgenomen als onderdeel van het plan ‘Versterking Vitaliteit Binnenstad’. De provincie heeft een subsidie gegeven om een plan van aanpak te schrijven hoe de vitaliteit van de binnenstad van Oudewater versterkt kan worden. In samenwerking met (culturele) partners uit de stad, werken we aan de mogelijkheid van een eigen citymarketing voor Oudewater.
•    Er is een start gemaakt met de samenwerking tussen de gemeente en de culturele instellingen in de binnenstad (musea). Deze samenwerking moet gaan over gezamenlijke communicatie-uitingen, samenwerking rondom thema’s (denk aan de momenteel actuele herdenking van het rampjaar 1672) en uiteindelijk bestuurlijke samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen.
•    Het contact met de HDSR is vernieuwd, met betrekking tot de ligplaatsen aan de Donkere Gaard. HDSR komt op korte termijn terug op de status van deze aanvraag. 
•    De gemeente wil, ook met het oog op de herdenking van rampjaar 1672, het karakter van oude vestingstad meer nadruk geven in Oudewater.
Hiertoe is er opdracht gegeven om, samen met de Oudewaterse jeugd, schanskorven te vlechten. Deze worden in de aanloop van het seizoen geplaatst.
Tevens is er in overleg met de Heksenwaag besloten om de oude kanonnen die daar voor de deur stonden, in ere te herstellen en op een affuit te herplaatsen.
•    Er is een concept Startnotitie Cultuur voor Oudewater geschreven.
•    Er is een een start gemaakt met de samenwerking met een groot aantal culturele instellingen in Oudewater (Vrienden van, Muziekhuis, Oranjevereniging, Scouting, enz.) en de cultuurcoach. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot een cultureel manifest voor Oudewater.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Terug naar navigatie - 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De activiteiten die binnen de maatregelen van de overheid konden plaatsvinden hebben op kleinere schaal doorgang gevonden. Daarnaast is er dit jaar meer ingezet op buitenactiviteiten en activiteiten online. 

Inspanning 2021

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 5.934 0 5.934
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 101.157 118.309 -17.152
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 24.632 22.215 2.417
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 29.893 30.672 -779
5.4 Musea 167.038 158.106 8.932
5.6 Media 245.739 241.522 4.217
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 105.903 100.098 5.805
7.4 Milieubeheer 608.395 601.013 7.382
Totaal Lasten 1.288.691 1.271.934 16.757
Baten
0.5 Treasury 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -81.650 -49.689 -31.961
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 -4.041 4.041
5.4 Musea -7.274 -7.377 103
5.6 Media -57.315 -60.224 2.909
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -579 -7.439 6.860
7.4 Milieubeheer 0 -19.173 19.173
Totaal Baten -146.818 -147.943 1.125
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -159.286 -159.286 0
Totaal Onttrekkingen -159.286 -159.286 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
Overige 16.757 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 16.757
Taakveld Analyse baten Bedrag Voordeel/nadeel
3.3 De gemeente heeft minder ontvangen vanuit de BIZ Tappersheul. De gemeente voert de administratie van de BIZ, de ontvangsten zijn ook voor de BIZ (wordt als subsidie uitgekeerd). Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. -27.425 nadeel
Overige 28.550 voordeel
Totaal mutaties baten 1.125
Totaal mutaties lasten en baten 17.882 Voordeel
Budgetoverhevlingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0

Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
Periode Oudewater Nederland
2018 (JR20) 7,1 % van totale elektriciteit 17,6 % van totale elektriciteit
2019 9,5 % van totale elektriciteit 20,1 % van totale elektriciteit

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2019 741,3 per 1.000 inwoners 15-65 jr 792,1 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2020 730,4 per 1.000 inwoners 15-65 jr 796,2 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2021 741,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr 805,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Vestigingen

Terug naar navigatie - Vestigingen
Bron: LISA
Periode Oudewater Nederland
2019 193,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr 151,6 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2020 203,8 per 1.000 inwoners 15-65 jr 158,4 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2021 212,8 per 1.000 inwoners 15-65 jr 165,1 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Functiemenging

Terug naar navigatie - Functiemenging
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2019 52,3 Verhouding banen – woningen 53,2 Verhouding banen – woningen
2020 51,6 Verhouding banen – woningen 53,2 Verhouding banen – woningen
2021 51,9 Verhouding banen – woningen 53,3 Verhouding banen – woningen

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving JR 2021 Streefwaarde 2022 Toelichting
Addendum uitvoeringsovereenkomst bibliotheek indien de dienstverlening of de huisvesting wijzigt huisvesting ongewijzigd vastgesteld (college) 2021 De huisvesting is in 2021 niet gewijzigd. In 2022 loopt de huidige uitvoeringsovereenkomst af en wordt een nieuwe opgesteld, waarin ook de uitbreiding van de dienstverlening en mogelijk nieuwe huisvesting wordt opgenomen.