Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Publieke gezondheidszorg, Huisvesting statushouders en inburgering, Stadsteam, Wmo, Ouderenzorg, Welzijn, Mantelzorg en vrijwilligers
Bob Duindam Jeugd, Jeugdzorg, Jongerenwerk, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Participatie, Werk en inkomen, Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); - noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen en vreemdelingenbeleid
6.2 - Stadsteams loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening)
6.3 - Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 - Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid
6.5 – Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (Wmo) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 - Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Coronacrisis
De coronacrisis heeft ook in 2021 een grote impact gehad op de samenleving, op onze partners en op onze organisatie. De partners binnen het brede Sociaal Domein, zoals de kinderopvang en scholen, de lokale partners, Ferm Werk en maatwerkorganisaties hebben zich samen met de gemeente en het Stadsteam ingezet om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Voorbeelden zijn de uitvoering van de regeling Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers) door Ferm Werk en gedurende de lockdown de extra activiteiten voor kwetsbare kinderen door het Stadsteam. Het Stadsteam zet extra ambulante ondersteuning in bij kwetsbare gezinnen. Vrijwilligersorganisaties, zoals de Zonnebloem, KBO-PCOB en Onderling Sterk zijn er ook in 2021 in geslaagd veel individueel contact met vrijwilligers en deelnemers te behouden. Oudewater Vitaal heeft digitale sport- en bewegingslessen voor jong en oud verzorgd. Ook zien we dat vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en gemeente elkaar nog beter hebben kunnen vinden in Oudewater. Zo hebben we gezamenlijk de week van de eenzaamheid georganiseerd en versterken wij de samenwerking door maandelijks een digitale bijeenkomst te organiseren waar alle maatschappelijke organisaties voor zijn uitgenodigd. Op deze manier ondersteunen wij de inwoners waar mogelijk.
Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor van de GGD blijkt helaas dat het gevoel van eenzaamheid in de coronatijd is toegenomen. Het Rijk heeft om deze effecten van de coronacrisis aan te pakken diverse steunpakketten toegekend. In 2021 zijn hiervoor de eerste uitgaven gedaan. Zo heeft het Stadsteam een bijdrage ontvangen voor extra ondersteuning en is een van onze maatschappelijke partners extra ondersteund. Daarnaast zijn door het Rijk in 2021 de NPO-gelden beschikbaar gesteld. Hiervoor is een plan opgesteld door vertegenwoordigers vanuit de gemeente, het basisonderwijs en de aanbieder van voorschoolse educatie. Ook andere organisaties zoals Oudewater vitaal, de bibliotheek en het Muziekhuis zijn hierbij betrokken.

Financiële heroriëntatie
In het voorjaar van 2021 heeft het sociaal domein in het kader van de financiële heroriëntatie de begroting doorgelicht en alle mogelijke voorstellen gedaan waarop bezuinigd zou kunnen worden. Een aantal voorstellen, waaronder de verlaging van de PGB tarieven, zijn door het college en raad overgenomen. Deze worden in 2022 ingevoerd.

Kinderopvangtoeslagaffaire
In 2021 is de begeleiding van gezinnen die (voorlopig) zijn aangemerkt als gedupeerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire goed op stoom gekomen. In totaal zijn 12 gezinnen in Oudewater als zodanig erkend en benaderd. Op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen is ondersteuning aangeboden. Het Stadsteam heeft op al deze terreinen met de gedupeerde gezinnen gesproken. Geen van de gezinnen heeft in navolging van het gesprek aangegeven verdere begeleiding nodig te hebben. De kosten van ondersteuning worden door de Rijk vergoed.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.878.055 1.531.042 347.013
6.2 Wijkteams 58.609 101.067 -42.458
6.3 Inkomensregelingen 2.687.256 2.037.751 649.506
6.4 Begeleide participatie 603.496 616.659 -13.163
6.5 Arbeidsparticipatie 320.058 319.226 832
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 292.497 167.890 124.607
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.249.232 1.256.420 -7.188
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.768.458 1.390.817 377.641
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5.583 355 5.228
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 711.073 562.620 148.453
7.1 Volksgezondheid 394.767 396.734 -1.967
Totaal Lasten 9.969.084 8.380.582 1.588.502
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -28.881 -12.902 -15.979
6.3 Inkomensregelingen -2.022.992 -1.456.213 -566.779
6.5 Arbeidsparticipatie 3.150 0 3.150
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 -3.799 3.799
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -64.652 -101.989 37.337
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -41.348 41.348
7.1 Volksgezondheid 0 -22.028 22.028
Totaal Baten -2.113.375 -1.638.279 -475.096
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -631.604 -372.568 -259.036
Totaal Onttrekkingen -631.604 -372.568 -259.036

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag Voordeel/nadeel
6.1 Niet uitgegeven subsidie voor het Koploperstraject cliëntondersteuning, waarvoor een budgetoverheveling naar 2022 is voorgesteld. 161.614 voordeel
6.1 Niet uitgegeven Coronamiddelen waarvoor een budgetoverheveling naar 2022 is voorgesteld. 37.605 voordeel
6.1 Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste kostenpost valt in 2020 onder taakveld 6.1 terwijl het budget begroot is op taakveld 6.6. Het tekort wordt toegelicht onder taakveld 6.6. -52.503 nadeel
6.1 Budgetoverheveling niet volledig besteed (MAG en combinatiefunctionaris SWZ), dit budget valt voor het grootste deel vrij. 39.528 voordeel
6.1 Voordelen op onderhoud vastgoed (Tjonkie, Cultuurhuis, Scouting en de Klepper), dit heeft een relatie met de reserve Onderhoud vastgoed. 79.679 voordeel
6.1 Geen inzet op brede aanpak dak- en thuisloosheid. 32.051 voordeel
6.1 Resterend budget voor het invoeren van de Wet Inburgering waarvoor een budgetoverheveling naar 2022 is voorgesteld. 23.952 voordeel
6.2 Meerkosten Inkoop Monitoring Utrecht West. Begroting is niet conform de begroting van Inkoop Monitoring Utrecht West verwerkt, dit is in de meerjarenbegroting 2022 bijgesteld. -42.458 nadeel
6.3 TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten. Per saldo is het financieel effect € 0, aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. 547.550 voordeel
6.3 Niet uitgegeven budget voor kinder armoedebestrijding. 24.909 voordeel
6.3 en 6.4 Nadeel in afrekening Ferm Werk van € 123.663. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de hogere ontvangsten van het Rijk in programma 7. Daarnaast is in de voorjaarsrapportage naar aanleiding van de Q1 rapportage extra budget bijgeraamd (€ 63.723), dat niet is besteed door Ferm Werk en in de najaarsrapportage € 124.418 bijgeraamd voor BUIG waar geen kosten tegenover staan. 88.329 voordeel
6.6 Voordeel in vervoersvoorzieningen. Deels door een voordeel, omdat sinds juni 2021 het nieuwe inkoopcontract is ingegaan. De kosten voor voorzieningen zijn aanzienlijk lager dan eerder, waar de begroting op aangepast kan worden. En deels doordat een deel van de kosten op taakveld 6.1 zijn geboekt. 124.607 voordeel
6.72 Sinds juni 2021 zien we een stevige daling van het aantal kinderen in zorg. Ook is het volume en de zwaarte van de zorg gedaald. De daling in de kosten sluit aan bij het ingezette beleid. 377.641 voordeel
6.82 Taakvelden 6.72 en 6.82 zijn beide taakvelden voor de jeugdzorg en daarom geldt de toelichting bij taakveld 6.72 ook voor dit taakveld. 148.453 voordeel
Diversen -2.454 voordeel
Totaal mutaties lasten 1.588.502 Voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag Voordeel/nadeel
6.3 TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten. Per saldo is het financieel effect € 0, aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. -547.550 nadeel
6.71 Meer inkomsten eigen bijdrage Wmo. 16.861 voordeel
6.72 Terugvorderingen Ambulante Jeugdhulp die niet op zijn genomen in de begroting. 25.349 voordeel
6.72 Terugvorderingen Specialistische GGZ die niet op zijn genomen in de begroting. 15.999 voordeel
Diverse 14.245 voordeel
Totaal mutaties baten -475.096 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.113.406
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10 Er is voor een bedrag van € 229.839 minder aan budgetoverhevelingen uitgegeven dan was geraamd. Tevens is er € 29.197 minder uitgegeven aan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed. -259.036
Totaal mutaties reserves -259.036
Budgetoverhevelingen
6.1 Onafhankelijke clientondersteuning 181.000
6.1 Maatschappelijke agenda Oudewater (MAG) 5.000
6.1 Maatschappelijke begeleiding Statushouders 13.960
6.1 Inburgering 27.451
6.1 Kansrijke Start 8.580
6.1 Coronagelden 37.600
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 273.591

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?
 • De afspraken met huisartsen en medisch specialisten over het verwijzen van jeugdigen naar specialistische zorg zijn gecontinueerd.
 • Binnen Jeugd het aantal verwijzingen fors is teruggelopen.
 • Tevens zien we ten opzichte van 2020 een sterke daling in de kosten op Jeugd.
 • Eind december 2021 is de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 door de gemeenteraad vastgesteld.
 • In navolging op de vaststelling van de regionale agenda jeugd hebben de bestuurders van de Utrecht West gemeenten een pamflet ondertekend.
 • Door het ondertekenen van het pamflet onderstrepen de deelnemende gemeenten een samenwerking op jeugdthema's.
 • Door bescherming in beweging is er in 2021 geen gebruik gemaakt van de begeleiding van SAVE (zonder dwangmaatregel). Deze casussen zijn door het Stadsteam opgepakt.
 • Het preventieakkoord is afgesloten en het sportakkoord is het tweede jaar ingegaan. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

MAG
Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken, aan de hand van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Ook in 2021 is volop gewerkt aan de doelstellingen van de MAG. Op het gebied van samenwerking, eenzaamheid en ontmoeting en de toegang tot ondersteuning zijn flinke stappen gezet. Het Stadsteam Oudewater speelt hierin een belangrijke rol.

Stadsteam
Het Stadsteam heeft de in 2020 ingezette ontwikkelingen in 2021 verder doorgezet. Dit met als doel om met behoud van kwaliteit meer grip op de kosten te krijgen. Zo zijn de afspraken met huisartsen en medisch specialisten over het verwijzen van jeugdigen naar specialistische zorg gecontinueerd. Met hen is afgesproken de verwijzingen zo veel mogelijk via het Stadsteam te laten verlopen, om versnippering tegen te gaan. Verder heeft het Stadsteam ingezet op meer eigen begeleiding. Daardoor zien we dat met name binnen Jeugd het aantal verwijzingen fors is teruggelopen.
Tot slot werken de gemeente en het Stadsteam samen aan meer datagestuurd werken. In 2021 zijn de eerste dashboards gedeeld met het Stadsteam, om zo nog meer grip te krijgen op de kosten. Tevens zien we ten opzichte van 2020 een sterke daling in de kosten op Jeugd.

Regionale Agenda Jeugd en pamflet ondertekend

Eind december 2021 is de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze agenda geeft duidelijkheid over hoe de gemeenten in Utrecht West in regioverband samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en hoe zij de hulp aan jeugdigen willen transformeren. Het opstellen en vaststellen van deze regionale agenda sluit aan bij de afspraak die Nederlandse gemeenten met elkaar hebben gemaakt in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap.
In navolging op de vaststelling van de regionale agenda jeugd hebben de bestuurders van de Utrecht West gemeenten een pamflet ondertekend. Door het ondertekenen van het pamflet onderstrepen de deelnemende gemeenten een samenwerking op jeugdthema's.


Nieuw woonplaatsbeginsel geïmplementeerd

Per 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. De oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente gestimuleerd wordt om te investeren in preventie. Deze wijziging is in 2021 voorbereid. Inmiddels is het merendeel van de jeugdigen overgedragen aan een andere gemeente, en wij hebben nieuwe jeugdigen ontvangen.


Bescherming in beweging
Bescherming in beweging is een samenwerking van de vijf gemeenten in Utrecht-West, Samen Veilig Midden-Nederland (zowel Veilig Thuis als de Gecertificeerde Instelling), de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS). Dit zijn instanties die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, die handelen als er (ernstige)
zorgen zijn om de veiligheid van een kind. Deze beweging is in 2020 in Oudewater gestart, waardoor kwetsbare gezinnen eerder in contact komen met het Stadsteam dan voorheen. Doelen voor 2021 (en ook voor 2022) waren onder andere het in korten van de beschermingsketen. Dit betekent dat een kind eerder start met hulpverlening en dat een gezin te maken heeft met minder verschillende beroepskrachten. Landelijk wordt nu ook (h)erkend dat de jeugdbeschermingsketen er anders uit moeten zien. Voor 2022 is Utrecht West dan ook één van de zes landelijke proeftuinen voor het nieuwe landelijke toekomstscenario van kind- en gezinsbescherming.


YEPH
De overeenkomst met YEPH voor essentiële functies (de meest specialistische vormen van jeugdhulp) is in 2021 na de eerste anderhalf jaar van het contract geëvalueerd door de vier Utrechtse jeugdhulpregio's. Uit deze evaluatie is gekomen dat we de overeenkomst met YEPH ook in 2023 en 2024 verlengen en dat er een aantal stevige verbeteropgaven liggen rondom de drie overeengekomen doelen:
• Instroom in ‘essentiële functies’ voorkomen.
• Transformatie verblijf: ‘Merkbaar anders’ werken binnen de essentiële functies.
• Uitstroom: Duurzaam vervolg op het juiste moment.

Sportakkoord en preventieakkoord
In 2021 is op verschillende onderdelen gewerkt aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheidspreventie. Om het bevorderen van een gezonde leefstijl meer kracht bij te zetten én dit in samenwerking te doen met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties is in 2020 in samenwerking met de Oudewaterse sportverenigingen en andere maatschappelijke partners een Sportakkoord vastgesteld. Aansluitend bij het Sportakkoord heeft Oudewater in 2021 ook van het ministerie van VWS de toekenning gekregen om een Preventieakkoord op te stellen, welke zich breder richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Door middel van deze akkoorden bouwen we samen met onze maatschappelijke partners aan een structurele integrale basis van positieve gezondheid in Oudewater.

Maatschappelijk opvang en beschermd wonen
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een taak die belegd is bij centrumgemeenten, in ons geval de gemeente Utrecht. De komende jaren verschuiven, door aanpassing van de Wmo 2015, de verantwoordelijkheden geleidelijk naar de regiogemeenten. Wanneer en wat de nieuwe taak in aantal inwoners en hoogte van het budget inhoudt, is nog niet geheel duidelijk. Totdat de middelen aan elke individuele gemeente worden uitgekeerd, blijft de huidige situatie, waarbij de centrumgemeente Utrecht verantwoordelijk, bestaan. Wel waren de U16 gemeenten, die allen nu onder de centrumgemeente Utrecht vallen, in 2021 bezig met de (inhoudelijke) doordecentralisatie. Deze gaat uit van een nieuwe situatie waarbij inwoners dichter bij huis de nodige ondersteuning krijgen en minder vaak in intramurale setting zullen verblijven. Er is zowel op U16 niveau als op Utrecht-West niveau intensieve samenwerking opgezet om de aankomende doordecentralisatie in goede banen te leiden. Daarnaast is een start gemaakt met de beweging van ambulantisering zoals in de regiovisie van de U16 is beschreven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Terug naar navigatie - 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Terug naar navigatie - 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Omschrijving (toelichting)

In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een combinatie gemaakt van informele en formele zorg.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een combinatie gemaakt van informele en formele zorg.

Inspanning 2021

Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

 

 • Oprichting van het Touwteam.
 • In 2021 is bereikt dat er voldoende concrete plannen en afspraken zijn om te gaan voorzien in de groeiende behoefte aan verpleeghuisplekken en zorggeschikte woonruimte.
 • Tweemaandelijks komt de netwerktafel Ouderen bij elkaar, waarin Oudewaterse organisaties initiatieven delen en gezamenlijk ontwikkelen / neerzetten voor senioren.
 • In oktober was de week tegen eenzaamheid, liever gezegd de Week van de Ontmoeting.
 • In 2021 vond voor de 2e keer het Preventief Huisbezoek aan 80+ ‘ers plaats. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Zorg en ondersteuning dichter bij huis
In de afgelopen jaren is bereikt dat zorg en ondersteuning dichter bij de mensen thuis is georganiseerd. Naast het aanbieden van het Volledig Pakket Thuis vanuit Careyn en de Wulverhorst, zijn initiatieven gestart om ook de informele ondersteuning sterker te organiseren. Hierbij gaat het
onder andere om het verder openstellen van de Wulverhorst, het besluit voor de ontwikkeling van de Klepper en de oprichting van het Touwteam. In 2021 is bereikt dat er voldoende concrete plannen en afspraken zijn om te gaan voorzien in de groeiende behoefte aan verpleeghuisplekken en zorggeschikte woonruimte. Ouderen kunnen daardoor in Oudewater blijven wonen als hun zorgvraag toeneemt. Ook zijn stappen gezet om de informele zorg te versterken en te laten aansluiten bij de formele zorg (medische zorg, Wmo zorg en ondersteuning).

Het Touwteam
De Wulverhorst heeft, met een subsidie vanuit het zorgkantoor en vanuit de gemeente het Touwteam in het leven geroepen. Het Touwteam matcht tussen ondersteuningsvragen en vrijwilligers. Dit doen zij voor alle inwoners in Oudewater. We zien dat met name ouderen op dit moment het Touwteam weten te vinden. In 2021 zijn ruim 40 ondersteuningsvragen gematcht aan een vrijwilliger. Ook verwijst het Touwteam naar ander vrijwillig aanbod zoals de Vrijwillige Hulpdienst Oudewater of de KBO - PCOB.

Netwerktafel Ouderen
Ouderen wonen langer thuis. Om dat te kunnen doen met behoud van goede kwaliteit van leven, spannen we ons als gemeente in voor goede en passende ondersteuning. Tweemaandelijks komt de netwerktafel Ouderen bij elkaar, waarin Oudewaterse organisaties initiatieven delen en gezamenlijk ontwikkelen / neerzetten voor senioren. In oktober was de week tegen eenzaamheid, liever
gezegd de Week van de Ontmoeting. Gedurende de week waren er verschillende activiteiten te doen. De week is redelijk bezocht.

Sociale kaart
Professionals en inwoners kunnen makkelijker zelf de weg vinden naar passende hulp en ondersteuning door de optimalisering van de digitale sociale kaart Oudewater. De kaart is een website voor burgers en professionals met informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Ook in 2021 is deze kaart bijgewerkt.

Preventief huisbezoek
In 2021 vond voor de 2e keer het Preventief Huisbezoek aan 80+ ‘ers plaats. Getrainde vrijwilligers bezochten 152 inwoners, haalden hun wensen & behoeften op en gaven informatie over het Stadsteam, het Touwteam, vervoersmogelijkheden etc. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage en in 2022 gedeeld met de gemeenteraad.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.2 De zelfredzaamheid onder ouderen wordt groter en de eenzaamheid onder ouderen blijft gelijk of wordt kleiner.

3.3 Zorg en ondersteuning worden dichterbij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.4 Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Omschrijving (toelichting)

Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt blijft in 2021 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, die in 2020  is afgenomen, zijn in oktober 2021 ontvangen. De monitor laat het volgende beeld zien:
- onvoldoende regie over eigen leven is gelijk gebleven (16,4%). Dit percentage ligt hoger dan in de regio (12,4% en landelijk (13,9%). 
- overbelaste mantelzorgers 65+ is gestegen (10,6%). Dit percentage ligt lager dan in de regio (12,4%) en landelijk (13%). 

Een goede onderbouwing op de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor moet nog door de GGD worden opgeleverd. Dit heeft vertraging opgelopen vanwege de extra inzet t.b.v. corona. Zodra de informatie beschikbaar is, wordt de raad op de gebruikelijke wijze geïnformeeerd over de uitkomsten van de gezondheidsmonitor van de GGD.

Het is aannemelijk dat corona invloed heeft op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat de percentages op de langere termijn weer naar beneden bijgesteld worden, omdat we actief inzetten op het verstrekken van subsidies aan subsidiepartners die activiteiten organiseren voor inwoners. Zo is er in 2021 subsidie verstrekt aan het Touwteam, opgezet door de Wulverhorst, dat een verbindende rol gaat spelen tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Ook acteert het Stadsteam direct bij hulpvragen die tijdens het preventief huisbezoek worden opgehaald.

Inspanning 2021

3.2.2 Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.2 Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, die in 2020  is afgenomen, zijn in oktober 2021 ontvangen. De monitor laat het volgende beeld zien:
- de indicator eenzaam/niet geïsoleerd is niet apart gemonitord, hiervoor zijn nu de volgende indicatoren gebruikt:
- ernstig eenzaam (stijgt van 6,6% naar 9,4%,)
- sociaal eenzaam (daalt van 31,4% naar 30,1%)
- emotioneel eenzaam (stijgt van 18,3% naar 28,1%)

Alle percentages liggen rond het gemiddelde in Nederland. Een goede onderbouwing op de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor moet nog door de GGD worden opgeleverd. Dit heeft vertraging opgelopen vanwege de extra inzet t.b.v. corona. Zodra de informatie beschikbaar is, wordt de raad op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de gezondheidsmonitor van de GGD.

Het is aannemelijk dat corona invloed heeft op de uitkomst, vele activiteiten zijn geannuleerd. Wij gaan ervan uit dat de percentages op de langere termijn weer naar beneden bijgesteld worden, omdat we actief inzetten op het thema eenzaamheid. Zo hebben we een netwerktafel eenzaamheid in het leven geroepen, en doen maatschappelijk partners hun uiterste best om contact te onderhouden met hun leden en/of aangepaste activiteiten te organiseren.

Inspanning 2021

3.2.3 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De resultaten van het preventief huisbezoek dat in 2021 is afgelegd en begin 2022 wordt afgerond, zijn nog niet bekend. Zodra de informatie beschikbaar is, wordt de raad op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van het preventief huisbezoek.

Inspanning 2021

3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De resultaten van het preventief huisbezoek dat in 2021 is afgelegd en begin 2022 wordt afgerond, zijn nog niet bekend. Zodra de informatie beschikbaar is, wordt de raad op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van het preventief huisbezoek.

Inspanning 2021

3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Terug naar navigatie - 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, die in 2020  is afgenomen, zijn in oktober 2021 ontvangen. De monitor laat het volgende beeld zien:
- vrijwilligerswerk volwassen is gedaald naar 29,1% (regio 26,8% en landelijk 24,8%)
- vrijwilligerswerk 65+ is gedaald naar 37,4% (regio 29,9% en landelijk 28,1%)

Ten opzichte van de provincie en de rest van Nederland doet Oudewater het wel beduidend beter. Een goede onderbouwing op de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor moet nog door de GGD worden opgeleverd. Dit heeft vertraging opgelopen vanwege de extra inzet t.b.v. corona. Zodra de informatie beschikbaar is, wordt de raad op de gebruikelijke wijze geinformeeerd over de uitkomsten van de gezondheidsmonitor van de GGD.

Het is aannemelijk dat corona invloed heeft op de uitkomst, vele activiteiten zijn geannuleerd. Wij gaan ervan uit dat de percentages op de langere termijn weer naar boven bijgesteld worden, omdat  we inzetten op het versterken van vrijwilligerswerk in Oudewater.

Inspanning 2021

3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

In de 2e helft van 2021 zijn we gestart met de implementatie van Ferm Wijzer. Inwoners met een werkfitscore C en D worden van Ferm Werk naar het Stadsteam doorverwezen. 

Met de opheffing van twee stichtingen van Ferm Werk, een NV en het onderbrengen van alle activiteiten in de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is in 2021 een vereenvoudiging van de governance bewerkstelligd. Er is beter inzicht in de kosten van de uitvoering, hiermee is de basis gelegd voor verdere transparantie in de dienstverlening. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Ferm Wijzer
Een klein deel van onze inwoners zit in de langdurige bijstand. Het lukt deze inwoners maar beperkt om mee te doen in de samenleving, Ferm Werk kan deze groep niet altijd de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Juist daarom is samenwerking gezocht met het Stadsteam om deze doelgroep op verschillende manieren extra te gaan ondersteunen om hen zo meer mee te laten doen in de samenleving. Dit project heeft Ferm Wijzer.
In de 2e helft van 2021 zijn we gestart met de implementatie van Ferm Wijzer. Inwoners met een werkfitscore C en D worden van Ferm Werk naar het Stadsteam doorverwezen. De aanpak Ferm Wijzer stelt de hulpvraag van de inwoner centraal en zorgt ervoor dat schotten tussen zorg en werk zoveel mogelijk worden weggenomen. Activering en zorgvragen worden opgepakt door het
Stadsteam en Ferm Werk richt zich op arbeidsbemiddeling. De samenwerking tussen de uitvoering van Ferm Werk en Stadsteam verloopt goed.

Bestuursopdrachten Ferm Werk
In 2021 is met de vier deelnemende gemeenten intensief samengewerkt om te komen tot een gewijzigde begroting 2022-2025. Met de opheffing van twee stichtingen, een NV en het onderbrengen van alle activiteiten in de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is in 2021 een vereenvoudiging van de governance bewerkstelligd. Er is beter inzicht in de kosten van de uitvoering, hiermee is de basis gelegd voor verdere transparantie in de dienstverlening. Desalniettemin zijn nog stappen nodig om te zoeken naar het door alle partijen gewenste evenwicht in beschikbare middelen en het gewenste beleid. In het door Ferm Werk opgestelde spoorboekje 2022 zijn de vervolgstappen, zoals opstellen Kadernota en wijziging GR opgenomen. De vastgestelde zienswijze op de gewijzigde begroting vormt hierbij het uitgangspunt.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. (Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft)

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het stadsteam

Terug naar navigatie - 3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het stadsteam

Omschrijving (toelichting)

Oudewater hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen. Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.5.2 Er wordt in 2021 een uitstroom behaald van 15% als geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen.

Terug naar navigatie - 3.5.2 Er wordt in 2021 een uitstroom behaald van 15% als geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

De ambitie en de uitgangspunten van het nieuwe stelsel zijn opgesteld en op regionaal niveau is de inkoop van het taalonderwijs voorbereid. Hiermee staat het raamwerk van het inburgeringsstelstel. Voor de statushouders die nog onder de oude regeling vallen is geïnventariseerd hoe zij gebruik kunnen maken van de inburgeringsvoorzieningen uit de nieuwe wet. Samen met Ferm Werk, het Stadsteam en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart wordt de samenwerking met andere lokale maatschappelijke organisaties steeds verder vormgegeven.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?


De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De nieuwe wet beoogd dat de statushouder beter integreert doordat er intensiever wordt begeleid. Ook wordt steviger ingezet op het behalen van een hoger taalniveau. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe Wet inburgering: met verschillende lokale samenwerkingspartners (Stadsteam, Ferm Werk, Vluchtelingensteunpunt) zijn gesprekken gevoerd over de vormgeving van het inburgeringsaanbod, waarbij ook gekeken is hoe dit aanbod een kwaliteitsimpuls kan krijgen, de ambitie en de uitgangspunten van het nieuwe stelsel zijn opgesteld en op regionaal niveau is de inkoop van het taalonderwijs voorbereid. Hiermee staat het raamwerk van het inburgeringsstelstel. Voor de statushouders die nog onder de oude regeling vallen is geïnventariseerd hoe zij gebruik kunnen maken van de inburgeringsvoorzieningen uit de nieuwe wet. De nieuwe wet is een lerend stelsel. Samen met Ferm Werk, het Stadsteam en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart wordt de samenwerking met andere lokale maatschappelijke organisaties steeds verder vormgegeven.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.6 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.

3.7 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.6.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.6.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.7.1 Minimaal 3 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.7.1 Minimaal 3 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.8.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - 3.8.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Door corona zijn er minder groepen gestart die een intensief programma volgden. Er heeft 1 persoon deelgenomen aan een empowerment-traject. Er vindt intensief contact plaats met Ferm Werk over de wijze waarop we kunnen blijven inzetten op intensieve begeleiding voor de ondertussengroep.

Inspanning 2021

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 70,9 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 67,8 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2019 71,7 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 68,8 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2020 71,6 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 68,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Personen met een bijstandsuitkering

Terug naar navigatie - Personen met een bijstandsuitkering
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 136,4 per 10.000 inwoners 373,9 per 10.000 inwoners
eerste half jaar 2020 - 459,7 per 10.000 inwoners
eerste halfjaar 2020 221,9 per 10.000 inwoners -
eerste halfjaar 2021 185,4 per 10.000 inwoners 431,2 per 10.000 inwoners
tweede halfjaar 2020 209,6 per 10.000 inwoners 466,5 per 10.000 inwoners
tweede halfjaar 2021 173 per 10.000 inwoners 400,3 per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 179,5 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 207 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
2020 188,1 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 202 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 9,8 % van alle jongeren tot 18 jaar 12,3 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 9,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 11,9 % van alle jongeren tot 18 jaar
eerste halfjaar 2021 8,3 % van alle jongeren tot 18 jaar 10,9 % van alle jongeren tot 18 jaar
tweede halfjaar 2021 7,8 % van alle jongeren tot 18 jaar 10,4 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 1,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 1,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2019 2020 2021 Streefwaarde* Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg Nog geen taakstelling € 100.000 € 150.000 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
Percentage kwaliteit van zorg Wmo 91% 87% > 87%
Percentage kwaliteit van zorg Jeugd 84% 80% 80% > 80%
Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (nu 46% van het totaal). 45% 46% 57% > 46%
Ouderen langer thuis
Percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart 16,40% 16,40% 16,40% < 16,4% Cijfers 2021 gebaseerd op de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor, afgenomen in 2020, ontvangen in oktober 2021. Het is aannemelijk dat corona invloed heeft op de uitkomst, vele activiteiten zijn geannuleerd. Wij gaan ervan uit dat de percentages op de langere termijn weer naar beneden bijgesteld worden, omdat we actief inzetten op het thema eenzaamheid. Zo hebben we een netwerktafel eenzaamheid in het leven geroepen, en doen maatschappelijk partners hun uiterste best om contact te onderhouden met hun leden en/of aangepaste activiteiten te organiseren.
Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt 8,70% 8,70% 10,60% < 8,7% De rapportage Preventief Huisbezoek 80+ wordt om de 3 jaar opgesteld, dit betekent dat in 2021 nieuwe cijfers bekend zijn.
Percentage ouderen dat zich eenzaam/niet geïsoleerd voelt
- ernstig eenzaam 6,60% 6,60% 9,40%
- sociaal eenzaam 31,40% 31,40% 30,10%
- emotioneel eenzaam 18,30% 18,30% 28,10%
Percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit 33,00% 33,00% 33,00% > 33,0% Om de 3 jaar wordt het preventief huisbezoek uitgevoerd. De resultaten van het preventief huisbezoek dat in 2021 is afgelegd, wordt in 2022 afgerond.
Percentage ouderen dat op de hoogte is van vervoersvoorzieningen 54,00% 54,00% 54,00% > 54,0%
Percentage ouderen dat vrijwilligerswerk doet 45,50% 45,50% 37,40% > 45,5%
Percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet 40,50% 40,50% 29,10% > 40,5%
Participatie
Aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt > dan 2 jaar die door gezamenlijke aanpak hun afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en hun participatie is toegenomen Deze aanpak was er niet in 2019. < 20 inwoners < 20 inwoners 20-60 inwoners in 2021
Percentage uitstroom voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen (zoals geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk)  20%  15% 15 15% in 2021
Statushouders
Nieuwe inburgeringswet op 1 juli 2021 1-7-2021 1-7-2021 Uitgesteld naar 2022 1-1-2022
Aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs 3 3 3 3
Aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid 3 2 1 2
*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie.