Begrotingsrechtmatigheid

Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV
In de Kadernota rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen.
Nr Beschrijving Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. X
2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. x
2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. X
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. X
4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. X
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. x
6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:
6.1 - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar x
6.2 -geconstateerd na verantwoordingsjaar X
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
7.1 - jaar van investeren x
7.2 -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren x
Programma 5 Begroting na Realisatie 2021 Verschil
Sport en Onderwijs wijziging 2021
Lasten € 1.341.772 € 1.518.928 -€ 177.156
Analyse overschrijding
Deze overschrijding kent diverse oorzaken. Een eerste oorzaak is de open einde regeling van het leerlingenvervoer. Een tweede reden zijn de voorbereidingskosten voor het zwembad. De voorbereidingskosten voor de bouw van het nieuwe zwembad van € 116.280 worden voor € 44.758 gedkt binnen programma 6 (zie toelichting bij taakveld 8.2 lasten) en telt derhalve voor € 71.522 mee als onrechtmatigheid. Tenslotte wordt de overschrijding veoorzaakt voor kosten voor buurtcoaches en de BTW voor sport een kostenpost is totale overschrijding euro 113.000, waartegenover wel subsidiebaten staan. De overschrijding op het leerlingenvervoer is een open einde regeling en de BTW uitgaven worden gedekt uit een specifieke subsidie. Deze overschrijdingen tellen niet mee voor de onrechtmatigheid.
Programma 7 Begroting na Realisatie 2021 Verschil
Algemene inkomsten wijziging 2021
Lasten -€ 178.785 -33.446 -€ 145.339
Analyse overschrijding
Het grootste deel van het de overschrijding van de lasten heeft een technische achtergrond, doordat de toegerekende rente aan de taakvelden veel lager is geworden. Dit technische nadeel wordt gecompenseerd door een voordeel op de andere taakvelden, waardoor voor deze overschrijding geen sprake is van een onrechtmatigheid.
Programma 8 Begroting na Realisatie 2021 Verschil
Overhead wijziging 2021
Lasten € 4.476.663 € 4.496.219 -€ 19.556
Analyse overschrijding
De oorzaken zijn divers, waaronder hogere kosten elektriciteit en gas. Deze overschrijding telt niet mee in het oordeel van de onrechtmatigheid, omdat de kostenoverschrijding pas in beeld is gekomen na de laatste bestuursrapportage.
Investeringen (afgesloten in 2021 Restant-krediet Realisatie 2021 Verschil
1-1-2021
Geen investeringen waarbij sprake is van kredietonrechtmatigheid.
Totaal € 0 € 0 € 0

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Terug naar navigatie - Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten
Omschrijving Restant krediet 1-1-2021 Realisatie 2021 Restantkrediet 31-12-2021 Doorlopend / afsluiten
Hoenkoopsebrug (renovatie) 548.600 2.471 546.129 doorlopen
Masterplan Binnenstad Bovengronds 2019 74.943 74.863 80 afsluiten
Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul 829.405 389.438 439.967 doorlopen
Masterplan binnenstad bovengronds 2020 1.089.858 1.004.048 85.810 doorlopen
Renovatie kademuren en bruggen binnenstad 2020 - - - afsluiten
Reconstructie Brede Dijk 2020 54.188 54.629 441- afsluiten
Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds 1.193.795 513.949 679.846 doorlopen
Vervanging materieel gladheidsbestrijding 2021 100.000 2.734 97.266 doorlopen
IBOR kades en gemetselde bruggen bin.stad 2021 100.000 99.409 591 afsluiten
Verv. wegen Brede Dijk 2021(gefaseerd activeren) 5.000.000 164.833 4.835.167 doorlopen
Herstel N en Z. Linschoterzandweg 257.112 140.770 116.342 doorlopen
Herstel oevers Lange Linschoten 2020 486.988 478.001 8.987 doorlopen
Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2021 1.500.000 19.134 1.480.866 doorlopen
Inventaris Eiber 2020 40.000 - 40.000 doorlopen
Verduurzamen&klimaatverb. bibliotheek/Cultuurhuis 79.810 26.885 52.925 doorlopen
Vervanging bomen 2020 116.142 112.112 4.030 afsluiten
Vervanging bomen 2021 200.000 60.149 139.851 doorlopen
Vervangingsplan tractie (versnipperaar) 2021 49.167 49.150 17 afsluiten
Verbouw de Klepper 2020 725.216 16.321 708.895 doorlopen
Masterplan Binnenstad Ondergronds 2019 99.805 96.534 3.271 afsluiten
Drukriolering electronisch deel 2020 454.987 82.251 372.736 doorlopen
Masterplan binnenstad ondergronds 2020 907.722 682.708 225.014 doorlopen
Masterplan binnenstad tranche 3 2021 912.530 536.711 375.819 doorlopen
Drukriolering electronische deel 2021 500.000 4.497 495.503 doorlopen
Gemalen electronische deel 2021 125.000 - 125.000 doorlopen
Drainage en persleidingen 2021 35.000 - 35.000 doorlopen
Vervanging riool Brede Dijk 2021 1.000.000 36.016 963.984 doorlopen
Vrijverval riolering 2021 40.000 31.481 8.519 doorlopen
Invoering Grondstoffenbeleidsplan 2019 (ann.15jr.) 156.152 - 156.152 afsluiten
Totaal 16.676.420 4.679.091 11.997.329
Doorlopend naar 2022 11.833.629
Kredietoverschrijdingen
Dit is niet van toepassing.