Paragraaf 1 Lokale heffingen

Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - Wat is het doel van deze paragraaf?

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit tiental verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van de resultaten op deze heffingen. De regelgeving is vastgelegd in de wet en in de lokale belastingverordeningen en is uitgebreid toegelicht in de programmabegroting. De cijfers van de begroting betreft de begroting na wijziging.

 

Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten:

Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.


Bestemmingsheffingen: deze dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.


Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.
 

Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:

De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).

Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan personen (niet aan bedrijven). De gemeente Oudewater hanteert voor de kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm in aanmerking voor kwijtschelding. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Geraamde opbrengsten

Terug naar navigatie - Geraamde opbrengsten
Geraamde opbrengsten
Baten Baten Baten
Rekening Begroting rekening
Belastingen en heffingen 2021 2021 na wijz. 2020
A. Belastingen
1 Eigenaren woningen 1.863 1.824 1.749
Eigenaren niet-woningen 528 518 528
Gebruikers niet-woningen 337 324 310
2 Precariobelasting 24 11 13
3 Toeristenbelasting 26 13 19
Subtotaal A Belastingen 2.778 2.690 2.619
B . Bestemmingsheffingen
1 Afvalstoffenheffing 1.154 1.126 1.153
2 Rioolheffing 1.477 1.488 1.357
Subtotaal B Bestemmingsheffingen 2.631 2.614 2.510
C. Rechten
1 Leges burgerzaken 443 431 89
2 Begrafenisrechten 12 17 14
3 Marktgelden 16 24 16
4 Bruggelden 13 12 11
5 Omgevingsvergunningen 542 416 311
Subtotaal C Rechten 1.026 900 441
Totaal € x 1.000 € 6.435 € 6.204 € 5.570

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld (fictief huishouden). De bedragen zijn gebaseerd op een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde voor het belastingjaar 2021 van € 294.000 (2020: € 277.000).

 

Werkelijk Begroting Werkelijk
2021 2021 2020
1 OZB 379 370 360
2 Rioolheffing 300 316 266
3 Afvalstoffenheffing (meerpers.) 297 306 261
Totaal € 976 € 992 € 887

A. Belastingen

Terug naar navigatie - A. Belastingen

OZB
In onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2021 en 2020 opgenomen. De tarieven 2021 worden geheven als percentage van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2020.

Tarief OZB 2021 2020
1 Woningen
a Eigenaren 0,1290% 0,1300%
2 Niet woningen
a Eigenaren 0,2863% 0,2741%
b Gebruikers 0,2265% 0,2029%

 

Opbrengst OZB:

Taakveld Rekening Begroting Rekening
2021 2021 2020
0.61 Eigenaren woningen 1.863 1.824 1.749
0.62 Eigenaren niet-woningen 528 518 528
0.62 Gebruikers niet-woningen 337 324 310
Totaal € x 1.000 € 2.728 € 2.666 € 2.587

De opbrengsten voor de OZB zijn hoger dan begroot, dit wordt men name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij het opstellen van de begroting is voor woningen rekening gehouden met een waardeontwikkeling van 4%, dit is uiteindelijk 6,3% geworden. Voor de niet-woningen is bij de begroting uitgegaan van een waardeontwikkeling van -1,7%, dit is -0,1% geworden. Daarnaast zijn er minder bezwaren toegekend dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden.

Ad 2 Precariobelasting
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
0.64 Opbrengst € x 1.000 € 24 € 11 € 13

In 2021 is er meer incidentele precario geheven dan begroot; ook was de opbrengst van de terrassen en standplaatsen hoger dan in voorgaande jaren.

Ad 3 Toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
3.4 Opbrengst € x 1.000 € 26 € 13 € 16

De opbrengst toeristenbelasting is hoger dan begroot; dit komt doordat in 2021 zowel de opbrengsten 2020 als verwachte opbrengsten 2021 verantwoord zijn. Conform de BBV-regels moet de opbrengst genomen worden in het jaar waarop de opbrengst betrekking heeft. Tot 2021 werden de opbrengsten toeristenbelasting verantwoord van het jaar voorafgaand aan de jaarrekening.

B. Bestemmingsheffingen

Terug naar navigatie - B. Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing
Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
7.3 Afval 1.070 1.093 945
2.1 Verkeer en vervoer 6 25 25
6.3 Inkomensregelingen 27 24 24
0.4 Overhead 0 5 5
BTW-lasten te verhalen op BTW-comp.fonds 209 118 118
Totale lasten 1.312 1.265 1.117
7.3 Afvalstoffenheffing inclusief teruggave 1.154 1.126 993
7.3 Overige baten 182 137 160
Coronavergoeding uit algemene uitkering 15
7.2 Baten 1.351 1.263 1.153
Saldo (=mutatie reserve/voorz.; - = onttrekking) € 39 -€ 2 € 36
Kostendekkendheidsgraad 103% 100% 103%

 

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffenheffing: (geraamde stand per 1-1-2021 € 36.536)                                                                                                                             

2021 storting € 38.553 (rekening) 

2022  storting € 61.107 (begroot) 

2023 storting € 78.562 (begroot)

2024 storting € 94.044 (begroot) 

Dit zijn indicatieve stortingen/onttrekkingen omdat de hoogten van diverse lasten en baten nog niet exact bekend zijn, zoals de teruggave afvalstoffenheffing (n.a.v. het aantal keren dat er huisvuil is aangeboden) en de bijdrage uit het Afvalfonds. Op deze wijze wordt een redelijke voorziening opgebouwd.                                                                                                                                        

Ad 2: Rioolheffing
Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken. Dit zijn het inzamelen en transporteren van afvalwater, het bergen en afvoeren van hemelwater en het zorgdragen voor het grondwater. Onderdeel van hemelwater en grondwater zijn ook maatregelen voor de uitvoering van klimaatadaptatiethema’s wateroverlast en droogte. Meer informatie vindt u in het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024. De rioolheffing stijgt in 2021 met 10% exclusief inflatiecorrectie. Dit is nodig om de stijgende kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de kosten en baten van de rioolbegroting.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
7.2 Riolering 769 795 798
2.1 Verkeer en vervoer 6 2
2.4 Economische havens en waterwegen 72 39 71
BTW exploitatie en op investeringen 109 110 146
Totale lasten 956 944 1.017
7.2 Baten 1.497 1.488 1.357
Doorberekende kosten huisaansluitingen 20
Rioolheffingen woningen 1.477
Saldo (=mutatie reserve/voorz.; - = onttrekking) € 541 € 544 € 340
Kostendekkendheidsgraad 157% 158% 133%

 

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening riolering conform raadsbesluit GWP Oudewater 2020-2024:
(geraamde stand per 1-1-2021 € 3.324.810)

2021 storting € 541.258 (werkelijk)
2022 storting € 465.332  (begroot)
2023 storting € 549.654 (begroot)
2024 storting € 539.750 (begroot)

Gemeente Oudewater heeft gekozen voor een grote stijging van de rioolheffing in 2020 – 2023, zodat de rioolheffing daarna nagenoeg gelijk kan blijven. Het gevolg hiervan is dat de voorziening riolering fors toeneemt om latere investeringen te dekken.

C. Rechten

Terug naar navigatie - C. Rechten

In de onderstaande tabellen is voor de verschillende rechten opgenomen wat de begrote baten en lasten zijn en wat de kostendekkendheid is. Nagestreefd wordt een kostendekkendheidsgraad van 100%. Zichtbaar is dat dit voor een aantal tarieven nog niet is gerealiseerd.

Ad 1 Leges burgerzaken
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn (voorbeelden: uittreksels burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 na wijz. 2020
Lasten
0.2 Burgerzaken 443 431 427
Totale lasten 443 431 427
0.2 Baten 143 111 89
Saldo € x 1.000 -€ 300 -€ 320 -€ 338
Kostendekkendheidsgraad 32% 26% 21%

In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd verwacht zijn er meer legesopbrengsten uit leges huwelijken en rijbewijzen. Ook zijn er meer legesopbrengsten uit naturalisaties. Daarbij passen hogere afdrachten aan RDW en IND. 

Ad 2 Begrafenisrechten
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 na wijz. 2020
Lasten
7.5 Begraafplaatsen 58 60 2
7.5 Baten 12 17 14
Saldo € x 1.000 -€ 46 -€ 43 € 12
Kostendekkendheidsgraad 21% 28% 700%

 

Ad 3 Marktgelden
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 37 39 39
Totale lasten 37 39 39
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16 24 16
Totale baten 16 24 16
Saldo € x 1.000 -€ 21 -€ 15 -€ 23
Kostendekkendheidsgraad 43% 62% 41%

Vanwege corona zijn de baten van de marktgelden lager uitgevallen.

 

Ad 4 Bruggelden
Voor iedere doorvaart van de Hoenkoopse brug wordt € 2 per vaartuig gerekend. Met de opbrengst hiervan wordt een deel van de brugbediening door medewerkers van Ferm Werk bekostigd. 

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 57 43 33
Totale lasten 57 43 33
2.4 Baten 13 12 11
Saldo € x 1.000 -€ 44 -€ 31 -€ 22
Kostendekkendheidsgraad 23% 28% 33%

De lasten uitbesteding brugbediening zijn hoger uitgevallen. Dit betreft eenmalige aanbestedingskosten (€ 7.500) in 2021 en een structurele tariefverhoging voor bediening van de bruggen naar aanleiding van aanbesteding (€ 5.000).

Ad 5 Omgevingsvergunningen
Binnen het taakveld omgevingsvergunning is de kostendekkendheid afhankelijk van de baten. Temporisering van de baten levert een lagere kostendekkendheid. Echter, hogere baten zijn meestal gekoppeld aan een grotere werklast wat uiteindelijk kan leiden tot meer capaciteitsinzet. Gevolg hiervan is dat de kostendekkendheid dan niet wordt vergroot maar gelijk blijft.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
8.3 Wonen en bouwen 714 697 369
Totale lasten 714 697 369
Baten
8.3 Wonen en bouwen 542 416 311
Totale baten 542 416 311
Saldo € x 1.000 -€ 172 -€ 281 -€ 58
Kostendekkendheidsgraad 76% 60% 84%

Er zijn veel meer omgevingsvergunningen afgegeven bij minder stijgende kosten. Hierdoor stijgt de kostendekkendheid.

D. Vergelijking met andere gemeenten

Terug naar navigatie - D. Vergelijking met andere gemeenten
Belastingsoort 2021 Oudewater Woerden Bodegraven Montfoort De Ronde
Reeuwijk Venen
OZB wonigen 0,1290% 0,1179% 0,1225% 0,1245% 0,0764%
OZB niet woningen 0,5128% 0,5091% 0,4947% 0,6677% 0,3572%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuish. € 255 € 225 € 216 € 205 € 256
Meerpersoonshuish. € 297 € 238 € 265 € 335 € 332
Rioolheffing € 300 € 234 € 243 € 255 € 216