Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Openbare orde en veiligheid, Evenementenbeleid, Burgerzaken en dienstverlening, Diversiteit / Inclusie, Intergemeentelijke samenwerking, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en organisatie, Communicatie en website, Representatie, Archiefzaken, Dierenwelzijn
Bob Duindam Vergunningverlening en handhaving
Walther Kok Automatisering, Informatievoorziening, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en organisatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het onder andere om het functioneren van de organen van de gemeente, de dienstverlening aan de inwoner, en om openbare orde en veiligheid. 

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 - Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 - Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapenz en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - persoonsgerichte aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Net als in 2020 heeft de coronacrisis in 2021 effect gehad op de werkzaamheden van de gemeente Oudewater. Op het gebied van dienstverlening is afgelopen jaar wederom prioriteit gegeven aan de kritieke processen en wettelijke taken. Wel was er ruimte om de inwoner grote delen van het jaar weer te verwelkomen op het gemeentehuis, ambities uit de begroting op te starten en de crisisgerelateerde inzet, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en handhaving, in de loop van het jaar af te schalen. Als gevolg hiervan ontstond er ruimte om een start te kunnen maken met het wegwerken van achterstanden in regulier werk, die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid is afgelopen jaar door de coronacrisis, net als in 2020, veel van de beschikbare capaciteit naar de crisisorganisatie toegegaan. Andere 'reguliere' activiteiten konden daardoor soms beperkt of later worden opgepakt. Ook was het afgelopen jaar door de coronamaatregelen nog steeds beperkt mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, wat voor sommige werkzaamheden lastig was. Bijeenkomsten met grotere groepen moesten hierdoor van tijd tot tijd digitaal worden georganiseerd. Dergelijke bijeenkomsten zijn soms minder effectief dan fysieke bijeenkomsten. Ook de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), waarbij meerdere partijen betrokken zijn, ondervond hinder van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Opgave: Dienstbare organisatie

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Ook in 2021 heeft de coronacrisis impact gehad op het onderdeel dienstverlening. Positief is dat het contact met de samenleving gedurende een groot deel van het afgelopen jaar weer normaal verliep. Inwoners waren met de maatregelen in acht genomen weer welkom op het gemeentehuis. Wat we wel hebben moeten constateren is dat ook in 2021 de focus in het domein dienstverlening lag op het uitvoeren van de wettelijke taken. Deze taken zijn ondanks alle beperkingen voor het overgrote deel uitgevoerd. De dienstverlening aan onze inwoners heeft op dit punt nauwelijks hinder ondervonden van de coronacrisis.

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

In het domein Dienstverlening vallen de taakvelden vergunningen, toezicht en handhaving, burgerzaken, telefonie en de website. Net als vorig jaar heeft op al deze werkvelden als gevolg van de coronapandemie een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Binnen het taakveld vergunningen is veel aandacht uitgegaan naar het informeren van ondernemers en organisatoren over de impact van en omgang met de coronamaatregelen. Naast het leveren van individueel maatwerk passend binnen de crisismaatregelen, is wederom ingezet op tijdelijke oplossingen zoals het afgeven van gedoogbeschikkingen voor terrassen. 

Op het gebied van toezicht en handhaving is sprake geweest van een combinatie van reguliere werkzaamheden en crisisgerelateerde inzet waarbij de laatste uiteindelijk tot een minimum is afgeschaald. Er is in het 2e half jaar hard gewerkt om de reguliere taken die zijn blijven liggen weer op te pakken en weer terug te schakelen naar de oorspronkelijk taakinvulling. Achterstanden zullen ook in 2022 worden opgepakt. De inzet op deze gebieden is vanuit prioriteitsoverwegingen voornamelijk uitgegaan naar excessen, spoed- en risicogevallen en later in het jaar daarnaast ook op parkeeroverlast. 

De afdeling Burgerzaken heeft in het afgelopen jaar wederom minder persoonsdocumenten uitgegeven dan normaal om reden dat inwoners door afstel van vakantie vanwege de coronacrisis geen reisdocument benodigd hadden. Voor de zomer is wel een piek geconstateerd. Na de zomervakantie zijn inwoners met een verlopen persoonsbewijs opgeroepen deze te komen vernieuwen. Hier is ten dele gehoor aan gegeven. Verwachting is dat in 2022 de achterstand wordt ingelopen. 

Opgave: openbare orde en veiligheid

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

In 2021 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Oudewater met -4% is gedaald ten opzichte van 2020. Zichtbare dalers in de geregistreerde criminaliteitscijfers zijn winkeldiefstal (-67%), brom-, snor-, fietsdiefstal (van 21 naar 12, -43%), jongerenoverlast (van 47 naar 33, -30%) en woninginbraak (van 38 naar 19, -50%). In het oog springende stijgers zijn het aantal autokraken (van 9 naar 15, +67%), geweld totaal (van 16 naar 23, +44%) en het aantal meldingen van fraude (van 53 naar 69, +30%). Vanwege de lage absolute aantallen in Oudewater zijn procentuele stijgingen en dalingen snel groot.

In reactie op de toename van het aantal autokraken geeft de politie aan dat 12 van de in totaal 15 gepleegde autokraken hebben plaatsgevonden in de eerste drie maanden van 2021. Na analyse is gebleken dat er verschillende goederen werden weggenomen, waaronder airbags en sturen. Bij dit type diefstal kan er sprake zijn van mobiel banditisme. Het aantal geweldsincidenten lijkt na een daling in 2020 in 2021 weer op het niveau van 2019 te liggen. De politie gaf in dat kader aan dat uit analyse blijkt dat een aantal incidenten dubbel in het registratiesysteem voorkomt, het feitelijk aantal incidenten ligt dus lager dan het geregistreerde totaal. Ten aanzien van de stijging van het aan meldingen van fraude (+30%) geeft de politie aan dat deze stijging voor een deel te wijten is aan de opkomst van cybercriminaliteit. De stijging van deze 'nieuwe' vorm van criminaliteit in de lokale cijfers past ook in de landelijk trend naar minder traditionele vormen van criminaliteit.

Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Oudewaterse beleid. Binnen dit onderwerp worden drie prioriteiten gesteld: aanpak drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen en fraude. Ondanks corona is er één (succesvolle) interventies gepleegd. Ook is de organisatie weerbaarder gemaakt tegen ondermijning. 

Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is vergroot. In 2021 zijn we gestart met 2 dossiers. Aan het einde van het jaar is 1 dossier op monitoren geplaatst. Het aantal PGA-dossiers staat hiermee eind 2021 op 1 actief dossier. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Om de organisatie weerbaarder te maken tegen ondermijning hebben de toezichthouders, BOA’s en beleidsadviseurs OOV een gecombineerde tweedaagse opleiding gevolgd. Op deze manier wordt de bewustwording van ondermijning steeds meer vergroot en leren collega’s beter te reageren op signalen van ondermijning. 

Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive wordt integraal samengewerkt met ketenpartners en inwoners binnen de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA). 

Voor de integrale aanpak jongerenoverlast hebben jongerenwerkers naast hun reguliere werkzaamheden ook een signaleringsfunctie uitgeoefend. Zij worden ingezet vanuit het Stadsteam Oudewater en spelen een grote verbindende rol tussen buurtsportcoaches, stadsteam, boa’s en politie. Wanneer zorgelijk gedrag wordt waargenomen, wordt dit gedeeld met de meest passende en / of betrokken partij. Hierdoor wordt ieders informatiepositie versterkt en kan overlast integraal worden aangepakt. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat.

1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

Terug naar navigatie - 1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Taakvelden Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur 975.523 965.523 10.000
0.2 Burgerzaken 485.395 504.794 -19.399
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 705.047 677.263 27.784
1.2 Openbare orde en veiligheid 183.893 150.686 33.207
Totaal Lasten 2.349.858 2.298.266 51.592
Baten
0.1 Bestuur -138.253 -138.162 -91
0.2 Burgerzaken -117.664 -142.900 25.236
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 -2.893 2.893
1.2 Openbare orde en veiligheid -9.382 -17.782 8.400
Totaal Baten -265.299 -301.736 36.437
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -109.990 -89.902 -20.088
Totaal Onttrekkingen -109.990 -89.902 -20.088

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.1 Het budget Ambities Oudewater is in 2021 niet geheel benut, opdrachten zijn gegeven en lopen door in 2022. Voor deze post is een budgetoverheveling opgevoerd. 60.179 voordeel
0.1 Er is meer uitgegeven aan wachtgelden voor wethouders dan voorzien. -16.937 nadeel
0.1 Onkostenvergoedingen raad en B&W is hoger uitgevallen. -16.520 nadeel
0.2 Asielzoekers mogen 5 jaar na aankomst in Nederland een naturalisatie aanvragen. In 2015 is de instroom van asielzoekers hoog geweest, waardoor in 2021 veel aanvragen zijn gekomen. Bij hogere baten, zijn er ook hogere afdrachten aan de IND. -9.033 nadeel
0.2 Er zijn meer rijbewijzen afgegeven in de laatste periode van 2021. Daardoor zijn de afdrachten aan de RDW hoger. -9.125 nadeel
1.1 Het achterstallige onderhoud aan bluswatervoorzieningen is niet helemaal in 2021 uitgevoerd. Daarvoor is ook budget overgeheveld van 2021 naar 2022. 11.541 voordeel
1.2 Horecacoördinatie is beperkt uitgevoerd vanwege de beperkte openstellingen door Corona 23.144 voordeel
1.2 Er is een omissie opgetreden bij het opvoeren van de budgetoverhevelingen. Deze middelen zijn daardoor niet besteed. 20.000 voordeel
Overige verschillen -11.657 nadeel
Totaal mutaties lasten 51.592 voordeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
0.2 Asielzoekers mogen 5 jaar na aankomst in Nederland een naturalisatie aanvragen. In 2015 is de instroom van asielzoekers hoog geweest, waardoor in 2021 veel aanvragen zijn gekomen. Tevens is door CoVID-19 een deel van de aanvragen van 2020 doorgeschoven naar 2021. Hierdoor is er een aanzienlijk voordeel op de leges voor naturalisaties in 2021. 13.507 voordeel
0.2 Door Covid-19 bleven in de eerste instantie de legesinkomsten op huwelijken achter. Hierom is de begroting bijgesteld bij de najaarsrapportage. Nadien zijn de baten alsnog ontvangen. 14.396 voordeel
Overige verschillen 8.534 voordeel
Totaal mutaties baten 36.437 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 88.029
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10-I Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve -20.088
Totaal mutaties reserves -20.088 Voordeel
Budgetoverhevelingen
0.1 Ambities Oudewater 60.179
1.1 Bluswatervoorzieningen 14.433
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 74.612

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend)
Periode Oudewater
2019 15,6 % van totale lasten
2020 17,4 % van totale lasten
2021 16,7 % van totale lasten

Verwijzing Halt

Terug naar navigatie - Verwijzing Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Oudewater Nederland
2018 38 per 10.000 inwoners 12-17 jr 119 per 10.000 inwoners 12-17 jr
2019 128 per 10.000 inwoners 12-17 jr 132 per 10.000 inwoners 12-17 jr
2020 90 per 10.000 inwoners 12-17 jr 110 per 10.000 inwoners 12-17 jr

Winkeldiefstal

Terug naar navigatie - Winkeldiefstal
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 0 per 1.000 inwoners 2,2 per 1.000 inwoners
2019 0 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners
2020 0,5 per 1.000 inwoners 2 per 1.000 inwoners
2021 0 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

Terug naar navigatie - Geweldsmisdrijven
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 2,3 per 1.000 inwoners 4,8 per 1.000 inwoners
2019 2,5 per 1.000 inwoners 4,8 per 1.000 inwoners
2020 1,5 per 1.000 inwoners 4,6 per 1.000 inwoners
2021 2 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners

Diefstal uit woning

Terug naar navigatie - Diefstal uit woning
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 2 per 1.000 inwoners 2,5 per 1.000 inwoners
2019 2 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners
2020 3,9 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners
2021 2 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2019 78 % groene en grijze druk tov 20-64 69,8 % groene en grijze druk tov 20-64
2020 78,7 % groene en grijze druk tov 20-64 70 % groene en grijze druk tov 20-64
2021 78,9 % groene en grijze druk tov 20-64 70,1 % groene en grijze druk tov 20-64

Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdreclassering
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2018 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2019 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2020 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2021 0 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar