Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet
Bas Lont Grondbeleid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Ambities ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Kern van dit programma is het behoud van het prettige woon- en leefklimaat in onze kernen en het versterken van gemeenschapszin. Hierbij richten we ons op de beschikbaarheid van voldoende woningen door de regie te voeren op de ontwikkeling van woningbouwprojecten en daarnaast door het zoeken naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor wonen en werken. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in ons groene landschap. Om dit ook in de toekomst goed te faciliteren werkten we toe naar de invoering van de Omgevingswet, die wederom is uitgesteld. Invoering wordt verwacht per 1-1-2023. 

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
8.1 - Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De prijsstijgingen en druk op de woningmarkt zijn in 2021 nog verder toegenomen. 
De coronacrisis heeft beperkt effect gehad op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is hoog gebleven en de ontwikkelaars hebben ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.339.112 1.028.572 310.540
5.5 Cultureel erfgoed 166.559 158.615 7.944
8.1 Ruimte en leefomgeving 875.870 1.392.767 -516.897
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.544.758 337.200 1.207.558
8.3 Wonen en bouwen 834.421 859.108 -24.687
Totaal Lasten 4.760.720 3.776.262 984.458
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.339.112 -1.028.572 -310.540
8.1 Ruimte en leefomgeving -750.000 -1.312.595 562.595
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.500.000 -510.399 -989.601
8.3 Wonen en bouwen -430.407 -571.617 141.210
Totaal Baten -4.019.519 -3.423.183 -596.336
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -293.376 -252.531 -40.845
Totaal Onttrekkingen -293.376 -252.531 -40.845

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
3.2 Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van industrieterrein Tappersheul III. In de herziene rgex is een bedrag van € 814.000 geraamd, in de begroting is echter € 1,3 mln opgenomen. Ten opzichte van de planning zijn een aantal zaken naar voren gehaald (bouwrijp maken), waardoor de uitgaven hoger waren (€ 1 mln). 310.540 voordeel
8.1 Vanwege het uitstel van de omgevingswet moeten er nog bestemmingsplannnen omgezet worden in omgevingsplannen. Het restantbudget wordt opgenomen als budgetoverheveling 41.907 voordeel
8.1 In het kader van kostenverhaal is meer uitgegeven dan begroot. Hier staan inkomsten tegenover. -558.804 nadeel
8.2 Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 217.957. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen uitgaven zijn geboekt op het project Statenland skeelerbaan (€ 44.758). Deze kosten zijn geboekt op programma 5. De Noort Syde II sluit met een positief resultaat van € 173.199. 1.207.558 voordeel
Overige -16.743
Totaal mutaties lasten 984.458 voordeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
3.2 Dit is de mutatie van de kosten die als onderhanden werk in de grondexploitatie bedrijventerrein Tappersheul III worden geboekt. -310.540 nadeel
8.1 Dit betreft de inkomsten 2020 en nog te realiseren inkomsten voor kostenverhaal die nog moeten worden gerealiseerd. 562.595 voordeel
8.2 Zie de toelichting bij de lasten. Voor de grondexploitaties zijn minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Deze post is budgettair neutraal. -989.601 nadeel
8.3 Er is hoofdzakelijk meer grond verkocht dan begroot 20.165 voordeel
8.3 Er zijn meer leges WABO en inkomsten voor haalbaarheidsverzoeken ontvangen. 126.339 voordeel
Overige -5.294 nadeel
Totaal mutaties baten -596.336 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 388.122 Voordeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10 Van de begrote budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021 (€ 178.839) is € 152.856 uitgegeven. Het restantbedrag betreft de kerkenvisie en bestemmingsplannen. -26.037 nadeel
Overige -14.808 nadeel
Totaal mutaties reserves -40.845 nadeel
Budgetoverhevelingen
Bestemmingsplannen-Omgevingswet 27.412
Kerkenvisie 11.800
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 39.212

Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Beschikbaarheid voldoende passende woningen 
De Woonvisie 2020-2025 vormt het kader van ons woonbeleid dat wij samen met de woningcorporaties en de ontwikkelaars van woningbouwprojecten uitvoeren en vormt hierbij het kader voor het woningbouwprogramma. 
Ons streven is om gedurende deze collegeperiode jaarlijks gemiddeld dertig woningen per jaar op te leveren. Het kost enkele jaren voordat de slagvaardigheid van dit college leidt tot concrete resultaten. Omdat planologie, zeker waar provinciale instemming vereist is, vijf tot vijftien jaar duurt, wordt net zo stevig op de lange termijn ingezet, zodat een volgende periode van droogte in de woningbouwproductie wordt vermeden. Er wordt op dit moment gewerkt aan de planvorming van 11 projecten in Oudewater die in totaal goed zijn voor 435 woningen. Vanaf 2019 tot eind 2021 zijn 54 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De activiteiten voor de woningbouwprojecten in 2021 leiden in 2022 tot de oplevering van 50 woningen en  vanaf 2023 worden er volgens de woningbouwplanning 406 woningen opgeleverd. 

Uitbreiding van aantrekkelijke woon- en werkgebieden 
Er zijn mooie stappen gezet om ons streven te behalen om in 2022 de plancapaciteit van woningbouwlocaties uit te breiden. Ons doel was om ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater aan te wijzen. Dat is gelukt voor de locatie Kerkwetering. Daarnaast is er in 2020 en 2021 actief gelobbyd bij de provincie voor nog een locatie buiten de rode contour. 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

De voortgang van de (woningbouw)projecten die zijn opgenomen in de programmabegroting is als volgt: 

Wijngaardstraat 
In het eerste kwartaal 2021 zijn de 21 sociale huurwoningen opgeleverd. 

Oranje Bolwerck 
In dit project worden 52 koop-/huurwoningen ontwikkeld. In januari 2021 zijn de  ontwikkelovereenkomst en een koop-realisatieovereenkomst vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is de bouw gestart. De oplevering wordt eind 2023 verwacht. 

Schuylenburcht 
Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van de 65 sociale huurwoningen is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend. De verwachting is dat de aannemer nog voor de zomer start met de eerste werkzaamheden. 

Oranjepark 
Voor deze locatie in de wijk Brede Dijk is in 2021 een intentieovereenkomst getekend met De Woningraat. De buurt is geïnformeerd over de plannen. In de loop van 2022 gaan beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan naar de gemeenteraad. 

Westerwal 
In 2021 is de 'doorontwikkelvariant' van de stedenbouwkundige visie samen met het beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt daarbij voorzien in een verplaatsing van de machinefabriek naar elders en de realisatie van 98 woningen, waaronder 17 voor starters. Parallel aan het opstellen van het beeldkwaliteitsplan heeft de architectenselectie plaatsgevonden en aan de participatie met de omgeving is inhoud en vorm gegeven. Inmiddels is ook het bestemmingsplan vastgesteld en wordt er medio 2022 gestart met het bouwrijp maken van de locatie. 

Tappersheul III 
In 2021 is goede vooruitgang geboekt met Tappersheul. In februari is het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd en hebben we de ontvangen zienswijzen beantwoord. Deze hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen en vervolgens heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan in december unaniem vastgesteld. 
Met de inschrijvers voor de grond hebben we gesprekken gevoerd over uitgifte en hebben we de verkavelingsblokken zo verkaveld dat we bedrijfskavels kunnen aanbieden met de oppervlakte waar ze zich eerder voor hebben ingeschreven. Begin 2022 verwachten we de eerste getekende grondreserveringsovereenkomsten.
In 2021 hebben we diverse voorbereidende werkzaamheden in het plangebied uitgevoerd. Deze zijn inmiddels zo ver gevorderd dat in het najaar van 2022 de eerste wegen kunnen worden aangelegd en de directe omgeving van de bedrijfskavels kavels kunnen worden ingericht.

Statenland 
Voor de invulling van het plan zijn twee participatiebijeenkomsten geweest. In Q4 van 2021 is het schetsplan aan de gemeenteraad gepresenteerd. De raad heeft in Q1 van 2022 ingestemd met de nieuwbouw van het zwembad. Er wordt verder gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan dat medio Q3 van 2022 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Omgevingsvisie en Omgevingswet 
De ontwikkeling van de Omgevingsvisie, inclusief participatie en zienswijzeprocedure is, op de besluitvorming in de raad na, afgerond in 2021. Beoogde planning is dat deze in 2022 wordt vastgesteld. De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. De doelen van 2021 zijn daarom doorgeschoven naar 2022, omdat onze voorbereidingen samenhangen met de voortgang van de voorbereidingen die worden getroffen door het Rijk en andere overheden. Interne processen rondom vergunningsaanvragen en initiatieven zijn op hoofdlijnen opgeleverd in 2021. In 2022 verwachten we deze in het digitaal stelstel Omgevingswet (DSO) te kunnen inladen. De regionale samenwerking met ketenpartners en de ‘één-overheidsgedachte’ vraagt in 2022 nog nadere uitwerking. Daarnaast hebben we in 2021 gewerkt aan het klaarmaken van het Omgevingsplan van rechtswege en de inhoudelijke kaders ter voorbereiding van het maken van het nieuwe Omgevingsplan. De vernieuwing zal na de invoering van de wet worden opgepakt (2023 en verder). In 2021 hebben we ook gewerkt aan een nieuwe legesverordening, kostenverhaal en het in beeld brengen van de structurele lasten. Ook dit wordt nader uitgewerkt in 2022. Uit ervaringen van 2021 komt naar voren dat voldoende capaciteit en financiële middelen voor de voorbereidingen van de Omgevingswet niet vanzelfsprekend is, omdat lopende activiteiten (vergunningen en initiatieven) continue doorgaan. Dit is daarom een aandachtspunt voor het slagen van de voorbereidende activiteiten in 2022, omdat de voorbereidende activiteiten naast de lopende activiteiten rondom vergunningen en initiatieven gerealiseerd moeten worden

De Klepper 
Nadat in 2020 op basis van gesprekken met de bibliotheek en de huidige vaste gebruikers een nieuw vlekkenplan is gemaakt en een investeringsraming is opgesteld, is in 2021 vooral ingezet op het vrijspelen van budgettaire ruimte voor de herontwikkeling tot Huiskamer van de Stad. Dat heeft geleid tot het opnemen van een investeringsruimte van € 3,6 miljoen in de Kadernota 2022 en het verwerken van de kapitaallasten van die investering vanaf 2023. Daarnaast is richtinggevende besluitvorming door de raad voorbereid. Kernpunt daarin is de keuze voor een sociaalmaatschappelijke invulling van de nieuwe Klepper in combinatie met gemeentelijke werkplekken. Als ontwikkelstrategie wordt daarbij ingezet op realisatie door de markt en pas als terugvaloptie realisatie door de gemeente. Begin 2022 heeft de raad een besluit genomen over dit voorstel. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen

6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar.

 

In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd

6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten is opgesteld binnen de U16. Hiervan waren  gemeente IJsselstein en Oudewater de trekkers.

Inspanning 2021

6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.

Terug naar navigatie - 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Aanvraag omgevingsvergunning is vijf maanden later ingediend dan afgesproken en gepland door ontwikkelaar. Is momenteel in behandeling.
Voorbereidingen sanering zijn afgerond, sanering vindt plaats in februari 2022.

Inspanning 2021

6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Terug naar navigatie - 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

6.3.1 In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Ontwerp-Omgevingsvisie is gereed, inclusief nota van beantwoording zienswijzen. Besluitvorming in de raad uitgesteld tot na de verkiezingen/formatie. 

Inspanning 2021

6.3.2 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Terug naar navigatie - 6.3.2 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Rijk heeft besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 1-1-2023. Dit heeft te maken met vertraging rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de daarmee samenhangende voorbereidingen. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).

Inspanning 2021

6.3.3 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen

Terug naar navigatie - 6.3.3 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Rijk heeft besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 1-1-2023. Dit heeft te maken met vertraging rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de daarmee samenhangende voorbereidingen. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).

Inspanning 2021

6.3.4 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 6.3.4 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Rijk heeft besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 1-1-2023. Dit heeft te maken met vertraging rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de daarmee samenhangende voorbereidingen. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).

Inspanning 2021

6.4.1 Uitvoering geven aan optimalisatie van gemeentelijk vastgoed inclusief het eventueel afstoten van het gemeentelijke vastgoed.

Terug naar navigatie - 6.4.1 Uitvoering geven aan optimalisatie van gemeentelijk vastgoed inclusief het eventueel afstoten van het gemeentelijke vastgoed.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het geactualiseerde beheersplan is vastgesteld door de gemeenteraad. Gebouw Tjonkie is afgestoten.

Inspanning 2021

Nieuwbouw woningen

Terug naar navigatie - Nieuwbouw woningen
Bron: BAG
Periode Oudewater Nederland
2020 4,6 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 8,9 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen
2021 0,7 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 8,7 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Streefwaarde 2022 Stand van zaken
Toename van gemiddeld 30 woningen per jaar 30 per jaar Wordt gerealiseerd
Bestemmingsplannen 3 vastgestelde bestemmingsplannen Is gerealiseerd
Omgevingsvisie Is vastgesteld Ontwerp-visie is gereed, besluitvorming raad uitgesteld tot na verkiezingen/ formatie.
Omgevingsplan tijdelijk deel Is van rechtswege vastgesteld Invoering Omgevingswet door Rijk uitgesteld tot 1-1-2023. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).
Casco omgevingsplan nieuw deel + vulstrategie Is opgesteld Invoering Omgevingswet door Rijk uitgesteld tot 1-1-2023. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet We zijn aangesloten en werken ermee Invoering Omgevingswet door Rijk uitgesteld tot 1-1-2023. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).