Financiële beschouwing

Samenvatting

Terug naar navigatie - Financiƫle samenvatting

De jaarrekening 2021 van de gemeente Oudewater sluit met een saldo van baten en lasten van € 116.435 positief. Na stortingen in en onttrekkingen aan de reserves is het gerealiseerd resultaat € 1.437.592 positief.

Bij de najaarsrapportage 2021, aangevuld met de begrotingswijziging in verband met corona-uitgaven, was rekening gehouden met een resultaat van € 753.305 negatief. Het uiteindelijke resultaat in deze jaarrekening is dus € 2.190.897 voordeliger. Dit verschil wordt veroorzaakt door de voordelen binnen het sociaal domein (met name Jeugd), een hogere algemene uitkering (effecten september- en decembercirculaire), hogere ontvangsten leges omgevingsvergunningen en het afsluiten van de grondexploitatie Noort Syde II met een positief resultaat. Hiernaast moeten de budgetoverhevelingen (€ 886.612) nog uit het positieve resultaat worden gedekt.

Om de financiële veerkracht van de gemeente Oudewater te duiden, wordt een aantal kengetallen gehanteerd waaronder bijvoorbeeld de schuldquote en de solvabiliteit. De schuldquote stijgt naar 64% (2020: 60%) maar dit is nog steeds ruim voldoende. De solvabiliteitsratio daalt naar 16% (2020: 17%) en blijft daarmee in de categorie 'meest risicovol’. De weerstandsratio (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is met een waarde 0,7 (2020: 1,0) onvoldoende. De waarde 1,0 is nog net voldoende.

 

Programmadoelen
In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een toelichting voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2021 opgenomen zijn, is het overgrote deel gerealiseerd. Dat in een tijd waarin de coronacrisis de mogelijkheden om alle doelen te realiseren fors verkleinde en er door de organisatie veel extra inspanningen moesten worden verricht om de gevolgen van de crisis te beperken, is een compliment waard aan alle medewerkers die zich daarvoor hebben ingezet.