Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 2.159.335 2.349.858 2.298.266
Baten -313.825 -265.299 -301.736
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.845.510 2.084.559 1.996.530
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 4.787.186 5.316.795 5.219.379
Baten -2.829.264 -2.868.764 -3.256.792
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 1.957.922 2.448.031 1.962.588
3. Sociaal domein
Lasten 7.474.857 9.969.084 8.380.582
Baten -1.199.178 -2.113.375 -1.638.279
Totaal 3. Sociaal domein 6.275.679 7.855.709 6.742.303
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 1.158.573 1.288.691 1.271.934
Baten -146.818 -146.818 -147.943
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 1.011.755 1.141.873 1.123.991
5. Sport en Onderwijs
Lasten 1.320.788 1.341.772 1.518.928
Baten -126.432 -106.056 -171.484
Totaal 5. Sport en Onderwijs 1.194.356 1.235.716 1.347.444
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 2.168.806 4.760.720 3.776.262
Baten -1.653.375 -4.019.519 -3.423.183
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 515.431 741.201 353.079
7. Algemene inkomsten
Lasten -178.785 -178.785 -33.446
Baten -16.784.700 -17.309.718 -18.028.558
Totaal 7. Algemene inkomsten -16.963.485 -17.488.503 -18.062.004
Overhead
Lasten 4.366.798 4.476.663 4.496.219
Baten -62.455 -62.455 -76.584
Totaal Overhead 4.304.343 4.414.208 4.419.635
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 141.511 2.432.794 -116.435
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Onttrekkingen 0 -109.990 -89.902
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0 -109.990 -89.902
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 98.389 128.389 128.389
Onttrekkingen -115.703 -492.325 -480.370
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -17.314 -363.936 -351.981
3. Sociaal domein
Onttrekkingen 0 -631.604 -372.568
Totaal 3. Sociaal domein 0 -631.604 -372.568
4. Cultuur, economie en milieu
Onttrekkingen 0 -159.286 -159.286
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 0 -159.286 -159.286
5. Sport en Onderwijs
Onttrekkingen 0 -32.390 -8.363
Totaal 5. Sport en Onderwijs 0 -32.390 -8.363
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen -237.221 -293.376 -252.531
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -237.221 -293.376 -252.531
7. Algemene inkomsten
Stortingen 113.024 113.024 113.024
Onttrekkingen 0 -201.931 -199.551
Totaal 7. Algemene inkomsten 113.024 -88.907 -86.527
Mutaties reserves -141.511 -1.679.489 -1.321.157

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021
Lasten 23.257.558 29.324.798 26.928.124
Baten -23.116.047 -26.892.004 -27.044.559
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 141.511 2.432.794 -116.435
Stortingen 211.413 241.413 241.413
Onttrekkingen -352.924 -1.920.902 -1.562.570
Mutaties reserves -141.511 -1.679.489 -1.321.157

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Werkelijk 2021
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -14.057.488 -14.567.595 -15.190.919
Lasten 0 0 0
Saldo -14.057.488 -14.567.595 -15.190.919
Lokale heffingen
Baten -2.689.145 -2.689.145 -2.778.929
Lasten 62.234 62.234 61.778
Saldo -2.626.911 -2.626.911 -2.717.152
Dividenden
Baten -35.067 -49.978 -49.978
Lasten 0 0 0
Saldo -35.067 -49.978 -49.978
Saldo financieringsfunctie
Baten -3.000 -3.000 -8.732
Lasten -250.932 -250.932 -81.908
Saldo -253.932 -253.932 -90.640
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 0 0
Lasten 9.913 9.913 -13.316
Saldo 9.913 9.913 -13.316
Totaal algemene dekkingsmiddelen -16.963.485 -17.488.503 -18.062.004
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Begroting 2021 Begroting na wijziging 2021 Werkelijk 2021
Vennootschapsbelasting 5.080 5.080 6.016
Onvoorzien -12.154 -12.154 -13.316

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen, verwijzen wij daarom voor de verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.