Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Exploitatie Begroting 2021 na wijzigingen Baten Begroting 2021 na wijzigingen Lasten Begroting 2021 na wijzigingen Saldo Werkelijk 2021 Baten Werkelijk 2021 Lasten Werkelijk 2021 Saldo
0.1 Bestuur -138.253 975.523 837.270 -138.162 965.523 827.361
0.10 Mutaties reserves -1.920.902 241.413 -1.679.489 -1.562.570 241.413 -1.321.157
0.2 Burgerzaken -117.664 485.395 367.731 -142.900 504.794 361.894
0.4 Overhead -62.455 4.476.663 4.414.208 -76.584 4.496.219 4.419.635
0.5 Treasury -52.978 -250.932 -303.910 -58.709 -81.908 -140.617
0.61 OZB woningen -1.823.882 62.234 -1.761.648 -1.863.176 61.778 -1.801.398
0.62 OZB niet-woningen -841.448 0 -841.448 -865.476 0 -865.476
0.64 Belastingen overig -11.308 0 -11.308 -24.202 0 -24.202
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -14.567.595 0 -14.567.595 -15.190.919 0 -15.190.919
0.8 Overige baten en lasten 0 9.913 9.913 0 -13.316 -13.316
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 705.047 705.047 -2.893 677.263 674.370
1.2 Openbare orde en veiligheid -9.382 183.893 174.511 -17.782 150.686 132.904
2.1 Verkeer en vervoer -82.245 1.942.611 1.860.366 -396.798 1.967.184 1.570.386
2.4 Economische havens en waterwegen 0 203.249 203.249 0 165.558 165.558
3.1 Economische ontwikkeling 0 5.934 5.934 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.339.112 1.339.112 0 -1.028.572 1.028.572 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -81.650 101.157 19.507 -49.689 118.309 68.620
3.4 Economische promotie -12.507 2.950 -9.557 -26.075 1.894 -24.181
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 76.484 76.484 0 85.757 85.757
4.2 Onderwijshuisvesting -1.000 424.615 423.615 0 355.732 355.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -65.048 394.556 329.508 -76.183 439.716 363.534
5.1 Sportbeleid en activering 0 46.503 46.503 -30.652 104.853 74.201
5.2 Sportaccommodaties -40.008 424.246 384.238 -68.690 555.084 486.395
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 29.893 29.893 0 30.672 30.672
5.4 Musea -7.274 167.038 159.764 -7.377 158.106 150.728
5.5 Cultureel erfgoed 0 166.559 166.559 0 158.615 158.615
5.6 Media -57.315 245.739 188.424 -60.224 241.522 181.298
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -13.349 479.874 466.525 -19.602 421.181 401.579
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -28.881 1.878.055 1.849.174 -12.902 1.531.042 1.518.139
6.2 Wijkteams 0 58.609 58.609 0 101.067 101.067
6.3 Inkomensregelingen -2.022.992 2.687.256 664.264 -1.456.213 2.037.751 581.538
6.4 Begeleide participatie 0 603.496 603.496 0 616.659 616.659
6.5 Arbeidsparticipatie 3.150 320.058 323.208 0 319.226 319.226
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 292.497 292.497 -3.799 167.890 164.091
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -64.652 1.249.232 1.184.580 -101.989 1.256.420 1.154.432
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 1.768.458 1.768.458 -41.348 1.390.817 1.349.469
6.81 Ge√ęscaleerde zorg 18+ 0 5.583 5.583 0 355 355
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- 0 711.073 711.073 0 562.620 562.620
7.1 Volksgezondheid 0 394.767 394.767 -22.028 396.734 374.706
7.2 Riolering -1.492.692 1.344.171 -148.521 -1.497.117 1.301.275 -195.842
7.3 Afval -1.264.432 1.389.713 125.281 -1.336.961 1.404.447 67.486
7.4 Milieubeheer 0 608.395 608.395 -19.173 601.013 581.840
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -16.625 60.130 43.505 -13.753 57.939 44.185
8.1 Ruimte en leefomgeving -750.000 875.870 125.870 -1.312.595 1.392.767 80.172
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.500.000 1.544.758 44.758 -510.399 337.200 -173.199
8.3 Wonen en bouwen -430.407 834.421 404.014 -571.617 859.108 287.491