Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV.
NB. conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van € 10.000 en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. .

Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip 'incidenteel gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel. Bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is altijd sprake van een incidentele opbrengst, ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 

2021
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Fietsenbeleidsplan 15.000
3. Sociaal domein
Eenmalige bijdrage stadsteam 25.000
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Omgevingswet 66.792
Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.166.768
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele lasten 1.273.560
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Winstneming grondexploitaties 173.199
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten 173.199

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
2021
Gerealiseerd resultaat 1.437.592
Af:
Incidentele baten -173.199
Incidentele onttrekkingen reserves: -1.562.570
Bij:
Incidentele lasten 1.273.560
Incidentele toevoegingen reserves: 241.413
Saldo 1.216.796
Structurele toevoegingen aan reserves 2021
Structurele toevoegingen:
Totaal toevoegingen 0
Onttrekkingen aan reserves 2021
Structurele onttrekkingen:
Totaal onttrekkingen 0

Toelichting per post

Terug naar navigatie - Toelichting per post

Lasten

In de primaire begroting 2021 zijn 2 posten opgenomen als incidentele last, nl HIOR en Fietsenbeleidsplan.

In 2021 hebben geen uitgaven HIOR plaatsgevonden. De kosten van het Fietsenbeleidsplan bedroegen 15.000 euro.

In de voorjaarsrapportage 2021 is een eenmalig bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van het berichtenverkeer bij het stadsteam Oudewater.

In de najaarsnota 2021 is een raming opgenomen voor de Omgevingswet.

Bij raadsbesluit van december 2021 is besloten tot het instellen van een voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Hiertoe is een bedrag van 1.166.768 euro toegevoegd aan deze voorziening.

 

Baten

Het afsluiten van de grondexploitatie De Noord Syde II heeft een voordelig resultaat van  173.199 opgeleverd. Dit is een incidentele bate. In de primaire begroting 2021 zijn geen incidentele baten geraamd.