Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Beheer openbare ruimte, Verkeer, Openbaar vervoer, Waterwegen
Bas Lont Afval en riolering
Bob Duindam Verkenning toekomstige straatverlichting

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma omvat alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Daarnaast maken de taakvelden Verkeer en vervoer (bereikbaarheid en doorstroming) en Afval en reiniging onderdeel uit van dit programma. In dit verslag vertellen we welke activiteiten het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en welke doelstellingen zijn bereikt.

Het programma bevat de volgende taakvelden:

 

 

Taakveld Omschrijving
2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 - Riolering afvalwater en de waterhuishouding
7.3 - Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Door diverse factoren zijn de prijzen van inkoop gestegen. Dit heeft gevolgen voor alle ramingen.

Het vernieuwen van bushokjes in Hekendorp door de provincie heeft voor positieve reacties gezorgd in het dorp.

Corona en weekmarkt:  In 2021 was het voor een groot deel van de non-foodkraamhouders niet toegestaan om op de markt te staan. Dit had tot gevolg een kleinere weekmarkt en lagere baten marktgelden.

Twee jaar geleden is het nieuwe grondstoffenbeleid geïmplementeerd. Hiermee zijn in 2020 aansprekende resultaten geboekt. Ten opzichte van het ijkjaar 2018 is de hoeveelheid restafval per persoon per jaar teruggebracht naar 152 kg. Dat is een daling van ruim 25%. Deze reductie is niet ten koste gegaan van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Hoewel de hoeveelheid restafval in 2021 lijkt te stagneren is het nog te vroeg om hieraan zwaarwegende conclusies te verbinden. Zeker omdat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen het natuurlijk verloop en de effecten van de coronamaatregelen waardoor veel mensen thuis werkten en het afval dat voorheen op het werk ontstond nu bij het huishoudelijk afval eindigde.  

Opgave: Openbare ruimte en verkeer

Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Oudewater met deze opgave bereikt?

Een veilige openbare ruimte. 

Oudewater heeft dit jaar de focus kunnen leggen op het fietsbeleid door het opstellen van het fietsbeleidsplan. Deze is in 2022 vastgesteld. Met dit plan wordt richting gegeven aan de wens om het fietsgebruik in Oudewater te stimuleren. De hieronder beschreven fietsprojecten zorgen ervoor dat het fietsen in Oudewater weer iets veiliger en aantrekkelijker is geworden. 

Onder andere door het gesprek aan te gaan en meldingen van bewoners over zwaar verkeer is begrip gekweekt voor het feit dat we het onderwerp moeten aanpakken. Het gaat om zwaar verkeer in binnen- en buitengebied.

De onderhandeling met Citytech over de overname van de openbare verlichting is in 2021 doorgegaan. Naar verwachting komt er in 2022 een overeenkomst.
De doelstelling ‘ schoon, heel en veilig’ voor de openbare ruimte is niet gehaald voor het deel ‘ schoon’. Er zijn bijstellingen geweest op het gebied van het vegen van de openbare ruimte en op het gebied van onkruidbestrijding.

 

Wat hebben we gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben we gedaan?

Er is gewerkt aan diverse projecten. In 2021 zijn de volgende projecten afgerond  groot onderhoud Vierbergerweg, vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug, groot onderhoud Waardsedijk, vervanging beschoeiing Lange Linschoten fase 2.

 

Tastbare resultaten voor de fiets zijn het opnemen van plannen voor een fietsstraat in de Brede Dijk, de aanleg van een fietsstrook op de Lange Burgwal en er wordt gekeken of een nieuwe fietsverbinding in Oranjepark kan worden gerealiseerd. Op de Visbrug is een succesvolle proef uitgevoerd om de Visbrug in het weekend autovrij te maken.  Met de provincie is overeenstemming bereikt voor het aanleggen van een voetgangersoversteek over de N228 ter hoogte van het zwembad

Er is met inwoners en een bedrijf overleg gevoerd over het gebruik van zwaar verkeer in het binnen- en buitengebied. In Papekop en Hekedorp is een schouw uitgevoerd.

In 2021 is een participatieproces doorgelopen voor het opstellen van parkeerbeleid voor Oudewater. Het uiteindelijke advies van de werkgroep - voer parkeerregulatie in - is wegens gebrek aan draagvlak niet aangenomen. Wel aangenomen is de nota parkeernormen en een update van het parkeerfonds.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

 

Een veilige openbare ruimte.

Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.

2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt.

Terug naar navigatie - 2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

Terug naar navigatie - 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

2.3.1 In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Middels een nulmeting wordt eerst in beeld gebracht wat de huidige kwaliteit van het het areaal is. Op basis van scenario's kan een gesprek gevoerd worden met college en gemeenteraad om sturing te geven aan Taskforce IBOR.

Inspanning 2021

2.3.2 De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd.

Terug naar navigatie - 2.3.2 De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven

Terug naar navigatie - 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

2.3.4 Eigendom wegen

Terug naar navigatie - 2.3.4 Eigendom wegen

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.942.611 1.967.184 -24.573
2.4 Economische havens en waterwegen 203.249 165.558 37.691
3.4 Economische promotie 2.950 1.894 1.056
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 373.971 321.083 52.888
7.2 Riolering 1.344.171 1.301.275 42.896
7.3 Afval 1.389.713 1.404.447 -14.734
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 60.130 57.939 2.191
Totaal Lasten 5.316.795 5.219.379 97.416
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -82.245 -396.798 314.553
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -12.770 -12.162 -608
7.2 Riolering -1.492.692 -1.497.117 4.425
7.3 Afval -1.264.432 -1.336.961 72.529
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -16.625 -13.753 -2.872
Totaal Baten -2.868.764 -3.256.792 388.028
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 128.389 128.389 0
Totaal Stortingen 128.389 128.389 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -492.325 -480.370 -11.955
Totaal Onttrekkingen -492.325 -480.370 -11.955

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
2.1 Asfalt- en elementenverharding: betreft lagere onderhoudslasten en lagere kapitaallasten door temporisering van investeringen (masterplan binnenstad bovengronds). 29.089 voordeel
2.1 Databeheer HIOR (budgetreservering voor opgenomen). 15.240 voordeel
2.1 Openbare verlichting: lagere leasekosten. Zie ook budgetreservering van 15 k. 20.730 voordeel
2.1 Civiele kunstwerken - uitbesteed werk. Bij interne controle bleek dat diverse onderhoudswerkzaamheden voor de Hoenkoopse brug alsnog ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht en niet als investering mogen worden gezien. Totaal € 88.139. -79.316 nadeel
2.1 Civiele kunstwerken - uitbesteding brugbediening. Dit betreft eenmalige aanbestedingskosten 7,5k in 2021; Extra tariefsverhoging en ondersteuning aan Ferm Werk n.a.v. aanbesteding 5k. Extra lasten door storingen Wilhelmina van Pruisenbrug 2,5k. -13.852 nadeel
2.1 Civiele kunstwerken: lagere kapitaallasten door temporisering investeringen. Betreft Hoenkoopse brug en renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul. 12.048 voordeel
2.4 Kapitaallasten beschoeiïng herstel oevers Lange Linschoten: er wordt pas afgeschreven in het jaar na het gereedkomen van het werk. 37.691 voordeel
5.7 Openbaar groen: lagere lasten uitbesteed werk bomen en lagere kapitaallasten i.v.m. temporisering geraamde bomeninvestering. 41.381 voordeel
7.2 Lagere beleids- en onderzoekskosten water en riolering. Het in het GWP gepland onderzoeksproject ging niet door, omdat dit niet haalbaar en zinvol was. 30.778 voordeel
7.2 Lagere onderhoudslasten gemalen. Betreft onderhoud en reparatie en telefoonkosten: doordat er dit jaar meer problemen waren bj het vrijvervalriool is de aannemer vooral daarop ingezet. De aannemer had niet voldoende capaciteit om de onderhouds-werkzaamheden voor gemalen op te pakken. Deel is nu door eigen dienst uitgevoerd en deel is uitgesteld naar 2022. Er is inmiddels via aanbesteding een nieuwe aannemer. 66.269 voordeel
7.2 Hogere onderhoudslasten vrijvervalriolering. Betreft onderhoud en reparatie (zie toelichting bij gemalen) en externe inhuur. Dit zijn kosten van de inzet storingsdienst (buiten werktijden). -37.085 nadeel Electra: loopt via Vastgoed daar heb ik geen inzicht in.
7.2 Hogere lasten huisaansluitingen riolering (zie compensatie aan batenzijde) -14.282 nadeel
7.3 Hogere storting in de voorziening afvalstoffen -40.255 nadeel
7.3 Lagere lasten uitbesteding afvalinzameling 15.971 voordeel
7.3 Hogere lasten voor inzameling oud papier (zie ook batenzijde - hogere opbrengst) -13.564 nadeel Onderhoud en reparatie: Niet een reden voor te noemen maar meer problemen bij vrijverval in 2021 in het algemeen. Met name ook in de nieuwere delen van Oudewater. En een paal dwars door het hoofdriool aan de Waardse Dijk heeft ook veel inzet gekost voor we er achter waren wat hier speelde.
7.3 Lagere verwerkingskosten restafval en GFT: door het invoeren van het grondstoffenbeleidsplan zijn inwoners het afval beter gaan scheiden waardoor er minder restafval is aangeboden. 32.237 voordeel
7.3 Verwerking glas door de AVU (door meer aanbod) -11.301 nadeel
7.3 Verwerking KCA en aftransporteren afvalstromen afvalbrengstation (zie ook hogere baten) -11.364 nadeel
7.3 Kunststofinzameling: minder aankoop materialen 8.092 voordeel
7.3 Lagere lasten onderhoud stadserf o.b.v. het meerjarenonderhoudsprogramma 9.872 voordeel
Overige -963 nadeel
Totaal mutaties lasten 97.416 Voordeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
2.1 Hogere baten i.v.m. degeneratievergoeding (zie ook budgetreserveringen, daar staan de uitgaven geraamd). 304.343 voordeel
7.2 Lagere baten rioolrecht (- 10k) en hogere bijdrage huisaansluiting riolering (14k) 4.425 voordeel
7.3 Hogere baten oud papier door hogere oud-papierprijzen. 50.174 voordeel
7.3 Hogere baten afvoer afvalstromen van het afvalbrengstation: deels ?fictief, opbrengst glas 2020 (€ 3.288) is hierop geboekt. Opbrengst Wecycle niet begroot (€ 4.057) 7.166 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing (na aftrek verminderingen van € 31.375) 27.176 voordeel
7.3 Kunststofinzameling; lagere bijdrage uit het afvalfonds: verrekening komt nog, in werkelijkheid geen verschil -12.456 nadeel
Overige 7.200 voordeel
Totaal mutaties baten 388.028 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 485.444 Voordeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/nadeel
0.10-I Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve -10.500 nadeel
0.10-I Lagere onttrekking aan reserve investering speeltoestellen door lagere kapitaallasten -1.455 nadeel
Totaal mutaties reserves -11.955 Nadeel
Budgetoverhevelingen
2.1 Damweg - vertraagde asfalteringswerkzaamheden (uit degeneratiegelden) 70.000
2.1 Papekopperdijk/Poppeldam onderhoud asfalt 82.136
2.1 Papenhoeflaan herstraten/vernieuwen (uit degeneratiegelden) 195.000
2.1 Doorbelasting HIOR naar Woerden i.v.m. implementatie 15.000
2.1 Inventarisatie openbare-verlichtingskasten en plaatsen astroblokken 15.669
2.1 Degeneratievergoeding. Het is in 2021 niet meer gelukt deze om te zetten in uitvoerbare herstelwerkzaamheden, omdat het 4e kwartaal ook minder geschikt is om asfalt- en elementenherstelwerk uit te voeren. 95.000
5.7 Beplantingen renovaties. Vertraging in de uitvoering. Aannemer had geen tijd in verband met krapte op de arbeidsmarkt. 19.137
5.7 Particuliere bomen - nog afstemming met bewoners en aannemer. Te weinig tijd in 2021. 7.255
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 499.197