Programma 8 Overhead

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Personeel en organisatie
Bas Lont Financiën
Walther Kok Automatisering, Personeel en organisatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Taakveld Omschrijving
0.4 - Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening; - managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.4 Overhead 4.476.663 4.496.219 -19.556
Totaal Lasten 4.476.663 4.496.219 -19.556
Baten
0.4 Overhead -62.455 -76.584 14.129
Totaal Baten -62.455 -76.584 14.129
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.4 Kosten subsidioloog -11.370 nadeel
0.4 Hogere kosten gas en elektra -17.487 nadeel
0.4 Lagere kapitaallasten 13.252 voordeel
Overige -3.951 nadeel
Totaal mutaties lasten -19.556 Nadeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
0.4 Meer terugontvangen kosten dwangbevel en aanmaningen 11.227 voordeel
Overige 2.902 voordeel
Totaal mutaties baten 14.129 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -5.427 Nadeel
Budgetoverhevelingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0