Programma 8 Overhead

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Personeel en organisatie
Bas Lont Financiën
Walther Kok Automatisering, Personeel en organisatie

Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Taakveld Omschrijving
0.4 - Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting; - documentaire informatievoorziening; - managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Financiële analyse

Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.4 Overhead 4.476.663 4.496.219 -19.556
Totaal Lasten 4.476.663 4.496.219 -19.556
Baten
0.4 Overhead -62.455 -76.584 14.129
Totaal Baten -62.455 -76.584 14.129
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Analyse lasten Voordeel/nadeel
0.4 Kosten subsidioloog -11.370 nadeel
0.4 Hogere kosten gas en elektra -17.487 nadeel
0.4 Lagere kapitaallasten 13.252 voordeel
Overige -3.951 nadeel
Totaal mutaties lasten -19.556 Nadeel
Taakveld Analyse baten Voordeel/nadeel
0.4 Meer terugontvangen kosten dwangbevel en aanmaningen 11.227 voordeel
Overige 2.902 voordeel
Totaal mutaties baten 14.129 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -5.427 Nadeel
Budgetoverhevelingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0