Toelichting balans

VASTE ACTIVA

Terug naar navigatie - VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Dit betreft investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tot de realisatie van een actief zullen leiden en het betreft de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen. Daarnaast betreft dit bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Immateriële vaste activa Saldo Investering/ Bijdragen Afschrijving/ Saldo
1-1-2021 mutaties van derden Aflossing 31-12-2021
Kosten onderz.en ontw.voor een bep.actief 0 127.336 127.336
Totaal Immateriële vaste activa 0 127.336 0 0 127.336
De investeringen betreffen:
- Statenland 64.418
- Gebiedsontwikkeling Kerkwetering 49.796
- Oranje Bolwerck 13.121
127.336

Indien voorbereidingskosten voor grondexploitaties als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro;
  • De kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie of worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
  • Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of - indien gedelegeerd - collegebesluit.

De mutaties betreffen toekomstige grondexploitaties.

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

Investeringen met economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.
Investeringen met economisch nut kunnen ook betreffen investeringen die niet verhandelbaar zijn (zoals bijvoorbeeld rioleringsvoorzieningen) waarvoor een heffing kan worden geheven.

Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen investeringen die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen voornamelijk investeringen in de openbare ruimte.

Materiële vaste activa Saldo Investering/ Bijdragen Afschrijving/ Saldo
1-1-2021 mutaties van derden Aflossing 31-12-2021
Economisch nut
Gronden en terreinen 113.221 113.221
Bedrijfsgebouwen 11.173.557 16.321 268.503 10.921.375
Machines, apparaten en installaties 157.876 51.884 15.579 194.180
Vervoermiddelen 0 0
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken 1.561.482 3.063.057 9.062 4.615.477
Overige materiële vaste activa 278.316 26.885 27.415 277.786
13.284.453 3.158.147 0 320.559 16.122.040
Maatschappelijk nut
Grond-, wegen- en waterbouwkundige werken 5.941.043 1.520.944 176.018 7.285.969
Economisch nut dekking door heffing
Huishoudelijk afval 811.984 52.605 759.379
Totaal materiële vaste activa 20.037.480 4.679.091 0 549.183 24.167.388
De belangrijkste investeringen ( investeringen > 100.000) betreffen:
- Masterplan binnenstad bovengronds 2020 (Econ. nut) 1.004.048
- Masterplan binnenstad ondergronds tranche 2020 (Econ.nut) 682.708
- Masterplan binnenstad 3e tranche 2021 (Econ. nut) 536.711
- Masterplan binnenstad tranche 2021 bovengronds (Econ. nut) 513.949
- Herstel oevers Lange Linschoten tranche 2020 (Maatsch. nut) 478.001
- Renovatie Vrouwenbrug en brug Tappersheul 2020 (Maatsch. nut) 389.438
- Vervanging wegen Brede Dijk 2021 (gefas.activeren) (Maatsch. nut) 164.833
- Herstel Noord- en Zuid Linschoterzandweg (Maatsch. nut) 140.770
- Vervanging bomen tranche 2020 (Maatsch. nut) 112.112
Totaal 4.022.568

Zowel de annuïtaire als de lineaire afschrijvingsmethode is toegepast. 

Gronden uitgegeven in erfpacht:

Conform art. 35 lid 2 BBV dient afzonderlijk te zijn opgenomen welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven. De gemeente Oudewater heeft geen gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar)

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa (looptijd >1 jaar)
Financiële vaste activa Saldo verstrekking aflossing Saldo
1-1-2021 31-12-2021
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 69.038 0 69.038
Aandelen Vitens 2.496 0 2.496
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 71.534 0 0 71.534
Bouw Sporthal 329.124 329.124
Nieuwbouw scouting 140.218 140.218
Voorziening renteloze leningen -469.342 -469.342
Startersleningen via SVN 350.000 350.000
Achtergestelde lening Vitens N.V. 13.269 13.269 0
Totaal Overig langlopende leningen u/g 363.269 0 13.269 350.000
Verstrekte krediethypotheken Ferm Werk 49.200 0 49.200
Verstrekte Tozo bedrjfskredieten Ferm Werk 9.100 200 8.900
Totaal ov uitzettingen rente typische looptijd van = 1 jaar 58.300 0 200 58.100
Totaal Financiële vaste activa 493.103 0 13.469 479.634

De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met terugbetaling van kapitaal.

De gemeente Oudewater heeft 27.612 aandelen Bank Nederlandse Gemeenten ad. € 2,50 nominaal en 9.199 aandelen Vitens ad. € 1,00 nominaal. Dit is niet gewijzigd in 2021.

 

Toelichting overige langlopende leningen u/g

Aan de Stichting Sporthal is in 1992 een renteloze lening verstrekt van € 329.124.

In 1994 is een renteloze lening verstrekt aan de Scouting van € 140.218.

Indien de jaarrekeningen van de stichtingen daartoe aanleiding geven vindt op verzoek van de geldgever gehele of gedeeltelijke aflossing van de leningen plaats. Voor het risico van het niet aflossen van de renteloze leningen is voor een bedrag van € 469.342 een voorziening getroffen.

De reservering voor startersleningen is € 350.000. Naast deze reservering is een besluit geweest dat er nog € 150.000 uit de Algemene Reserve extra wordt gelabeld voor de startersleningen. 

 

Toelichting verstrekte kredieten Ferm Werk

Dit betreft kredieten die door Ferm Werk zijn verstrekt aan bedrijven.

 

Totaal Vaste Activa

Saldo Investering/ Bijdragen Afschrijving/ Saldo
1-1-2021 mutaties van derden Aflossing 31-12-2021
Totaal Vaste Activa per 31 december 20.530.583 4.806.427 0 562.652 24.774.358

VLOTTENDE ACTIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE ACTIVA

De gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen.

Voor de nog te verwachten opbrengsten en kosten en de gehanteerde parameters wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Complex 12, De Noort Syde II is per 31-12-2021 afgesloten.

Voorraden
Onderhanden werk Saldo vermeer- vermin- Resultaat Saldo
1-1-2021 deringen deringen 31-12-2021
Complex 12, De Noort Syde II 156.970 7.031 337.200 173.199 0
Industrieterrein Tappersheul III 2.704.147 1.028.572 0 0 3.732.719
Totaal onderhanden werken grondexploitatie 2.861.117 1.035.603 337.200 173.199 3.732.719

Uitzettingen (looptijd <1 jaar)

Terug naar navigatie - Uitzettingen (looptijd <1 jaar)
Uitzettingen looptijd < 1 jaar 1-1-2021 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen 3.803.308 3.604.788
Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) 509.031 213.708
Overige vorderingen 430.807 411.897
Totaal 4.743.146 4.230.393
Overige vorderingen:
Debiteuren algmeen 278.855 293.064
Debiteuren belastingen 120.468 91.990
Voorziening dubieuze debiteuren -10.582 -13.596
Debiteuren Ferm Werk 145.838 113.584
Voorziening debiteuren Ferm Werk -116.038 -77.784
Overig 12.266 4.639
Totaal 430.807 411.897

Vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit een vordering op de Belastingdienst inzake het btw-compensatiefonds.

Voor een nadere toelichting m.b.t. het schatkistbankieren wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

De voorziening dubieuze debiteuren betreft een schatting van de vorderingen die niet zullen worden voldaan (door faillissementen etc.).

De debiteuren Ferm Werk heeft betrekking op de vorderingen die bij Ferm Werk in de jaarrekening zijn opgenomen. Voor een gedeelte hiervan is een voorziening opgenomen, omdat verwacht wordt dat deze niet zullen worden voldaan.

 

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Dit betreft tegoeden bij de BNG, de Rabobank en kasgeld.

1-1-2021 31-12-2021
Kassaldo 2.223 2.095
Banken, saldi rekening courant 122.986 243.003
Kruisposten 470 44
Totaal liquide middelen 125.680 245.143

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 1-1-2021 31-12-2021
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen 0 101.801
Overige nog te ontvangen bedragen 2.048.556 970.892
Overige vooruitbetaalde bedragen 73.686 62.078
Totaal 2.122.242 1.134.772
Saldo bij af Saldo
1-1-2021 31-12-2021
Provincie Utrecht, subsidie versnelling woningbouw 0 60.779 60.779
Belastingdienst, bijdrage toeslagenaffaire 0 25.128 4.669 20.459
Ministerie VWS, bijdrage SPUK 2020 0 10.652 10.652
VRU, bijdrage Corona Toegangsbewijzen (CTB) 0 7.417 7.417
Min.Soc.Zaken, bijdrage BBZ 2019 0 2.494 2.494
0 106.470 4.669 101.801

De belangrijkste nog te ontvangen post betreft een bedrag van € 423.887 van Ferm Werk, met name een voorschot inzake Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) en € 125.293 inzake diverse projecten waarbij kostenverhaal aan de orde is. Ook zijn in deze post nog te ontvangen bedragen van o.a. de AVU, Cyclus, Save en het Ministerie van Binnenlandse Zaken m.b.t. afrekening corona opgenomen.

De vooruitbetaalde bedragen betreffen facturen die betaald zijn in 2021 waarvan de lasten betrekking hebben op 2022.

VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN

Terug naar navigatie - VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN
Eigen vermogen
Saldo Bestemming res. Saldo
1-1-2021 vorig dienstjaar dotaties onttrekkingen 31-12-2021
Algemene reserve
Algemene reserve 1.886.959 -189.311 113.025 316.608 1.494.065
Totaal algemene reserve 1.886.959 -189.311 113.025 316.608 1.494.065
Bestemmingsreserves:
Bovenwijkse voorzieningen 0 0
Investeringen basisscholen 0 0
Investeringen speeltoestellen 156.937 20.000 13.979 162.958
Sociaal Domein 128.666 128.666
Parkeren 25.000 15.000 30.000 70.000
Wegen 1.372.744 132.793 1.505.537
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.139.337 112.005 1.131.713 119.629
Baggerwerken 250.176 78.389 100.269 228.296
Civiele kunstwerken 128.196 128.196
TOZO 0 68.817 68.817
Totaal bestemmingsreserves 3.201.057 328.615 128.389 1.245.961 2.412.100
Gerealiseerd resultaat 2020 139.304 -139.304 0
Resultaat 2021 1.437.592 1.437.592
Totaal eigen vermogen 5.227.320 0 1.679.006 1.562.569 5.343.757

Algemene Reserve
Deze reserve is primair beschikbaar als buffer voor het opvangen van risico’s. Daarnaast kent de Algemene Reserve een vrij voor de raad beschikbaar gedeelte. Het moet in principe eenmalige zaken betreffen, geen vervangingen of terugkerende aangelegenheden. Aan deze reserve wordt in principe ook het saldo van de jaarrekening toegevoegd of onttrokken. In het verleden is er een besluit geweest dat er nog € 150.000 is gelabeld voor de startersleningen. Daarnaast bestaan de toevoegingen uit incidentele opbrengsten, zoals bijvoorbeeld de verkoop van percelen grond die niet in een grondexploitatie zijn opgenomen. In 2021 is het positieve resultaat van 2020 van € 139.304 toegevoegd aan de reserve. Een totaal bedrag van € 328.616 onttrokken t.b.v. de reserves Wegen € 132.793, Parkeren € 15.000, Uitvoering Tozo € 68.817, de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed € 112.006, Westerwal € 40.000 en de budgetoverhevelingen € 276.608.

Reserve Investeringen Speeltoestellen
Deze reserve is in 2007 ingesteld. Voor het jaar 2008 is hierin een bedrag van € 31.000 gestort en sinds 2009 wordt jaarlijks een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de reserve. In 2021 is de jaarlijkse  toevoeging gestort en zijn de afschrijvingskosten en de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen onttrokken aan de reserve. 

Reserve Sociaal Domein
Met ingang van 2015 ontving de gemeente in het kader van het Sociaal Domein drie decentralisatie-uitkeringen, namelijk AWBZ/Wmo, Jeugd en Participatie. Vertrekpunt was, indien de gemeente Oudewater niet de gehele decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugd had besteed, het overschot toe te voegen aan deze reserve. Bij een tekort vond onttrekking aan deze reserve plaats. Deze systematiek werd gehanteerd tot en met de jaarrekening 2016. Met ingang van 2017 wordt deze systematiek niet meer gehanteerd. Met ingang van 2019 zijn de decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugd geïntegreerd in de Algemene uitkering. In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden op de reserve Sociaal Domein.

Reserve Parkeren
Voorheen stond in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen een reservering voor investeringen ten behoeve van parkeren binnenstad. Er was echter behoefte aan een aparte reserve voor parkeren en die is met ingang van 2015 gerealiseerd. De reserve Parkeren wordt gevuld met bijdragen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad en wordt aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve van de binnenstad elders. Vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 is besloten een bedrag te storten van € 15.000. Bij de Najaarsrapportage 2021 is een bedrag van € 30.000 gestort.

Reserve Wegen
Via de resultaatbestemming jaarrekening 2020 is een bedrag van € 132.793 toegevoegd aan de reserve.

Reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Er is een onttrekking geweest van € 1.082.712 aan de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed voor de nieuwe voorziening van de geactualiseerde MJOP 2021-2030, deze is vastgesteld In het raadsvoorstel van november 2021. Tevens is hierin besloten dat jaarlijks een vast bedrag in de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed wordt behouden. Dit is noodzakelijk om het onderhoud aan de af te stoten gemeentelijke panden te dekken. Hiernaast is een bedrag van € 49.001 onttrokken voor de gemaakte kosten voor de resterende af te stoten panden.  

Reserve Baggeren
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening Baggerwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve Baggeren. Conform de vastgestelde begroting 2021 is aan deze reserve een bedrag van € 78.389 toegevoegd. Van  de werkelijke kosten wordt een bedrag van € 47.855 onttrokken aan de voorziening Riolering.

Reserve Civiele kunstwerken
Conform de vastgestelde begroting hebben in 2021 geen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Civiele kunstwerken plaatsgevonden.

Reserve TOZO

Bij vaststelling van de jaarrekening 2020 is besloten om een reserve Tozo in te stellen. Via resultaatbestemming is een bedrag van € 68.817 euro toegevoegd. 

Vreemd vermogen
Saldo Vrijval Saldo
Voorzieningen 1-1-2021 dotaties onttrekkingen voorzieningen 31-12-2021
Wethouderspensioenen 657.917 18.087 639.830
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 657.917 0 18.087 0 639.830
Onderhoud Vastgoed 0 1.166.768 40.379 1.126.389
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten 0 1.166.768 40.379 0 1.126.389
Afvalstoffenheffing 36.535 38.553 75.088
Onderhoud rioleringen 3.324.810 541.258 3.866.068
Totaal voorzieningen voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is 3.361.346 579.811 0 0 3.941.157
Totaal Voorzieningen 4.019.263 1.746.579 58.466 0 5.707.376

Voor verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wethouderspensioen
De gemeente is eigenrisicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders. Op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. De storting in de voorziening moet ervoor zorgen dat de hoogte van de voorziening in ieder geval het berekende saldo betreft.

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

Voorziening Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 
Op 16 december 2021 heeft de raad het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2021-2030 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat een nieuwe voorziening "groot onderhoud gemeentelijk vastgoed" wordt gevormd. Het vormen van de onderhoudsvoorziening zorgt ervoor dat de onderhoudslasten van kapitaalgoederen structureel over meerdere begrotingsjaren te egaliseren zijn. Door het egaliseren van de onderhoudslasten ontstaat een stabiele begrotingsdruk. Daarnaast is jaarlijkse besluitvorming door de raad ten aanzien van het uit te voeren groot onderhoud en de financiële verantwoording daarvan niet meer noodzakelijk.

Voor middelen derden waarvan de bestemming gebonden is

Voorziening Onderhoud Rioleringen
De jaarlijkse storting in deze voorziening bestaat uit de opbrengst van de rioolheffing en de onttrekking bestaat uit de lasten van pompen en gemalen en de rioolleidingen. Eens per vijf jaar moet er een GRP, thans Gemeentelijk Waterbeleidsplan, worden vastgesteld. De raad heeft op 11 juli 2019 het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld.

Voorziening Afvalstoffenheffing
De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. reiniging/afvalstoffenheffing.

Vaste schulden (looptijd>1 jaar):

Terug naar navigatie - Vaste schulden (looptijd>1 jaar):
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige Saldo Saldo
financiële instellingen 1-1-2021 Opnamen Aflossingen 31-12-2021
Geldlening BNG 40106857: 2011 40 jaar/3,42%rente 3.200.000 100.000 3.100.000
Geldlening BNG 40107850: 2012 20 jaar/2,91%rente 1.200.000 100.000 1.100.000
Geldlening BNG 40112955: 2019 4 jaar/-0,25% rente 3.000.000 1.000.000 2.000.000
Geldlening NWB 30682: 2020 25 jaar/ 0,207% rente 7.000.000 280.000 6.720.000
Geldlening BNG 40115080: 2021 1 jaar en 30 dgn/-0,470% rente 1.000.000 1.000.000
Geldlening BNG 40115189: 2021 1 jaar en 65 dgn/-0,4% rente 3.000.000 3.000.000
14.400.000 4.000.000 1.480.000 16.920.000
De betaalde rente in 2021 bedraagt € 151.350.
Saldo Saldo
1-1-2021 Opnamen Aflossingen 31-12-2021
Waarborgsommen 48.007 163 48.170
De waarborgsommen betreffen hoofdzakelijk inschrijving voor Tappersheul II.
Saldo Saldo
1-1-2021 Opnamen Aflossingen 31-12-2021
TOTAAL VASTE PASSIVA 23.694.588 7.425.748 3.101.035 28.019.301

VLOTTENDE PASSIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden (looptijd <1 jaar) Saldo Saldo
1-1-2021 31-12-2021
Kasgeldlening 2.000.000 2.000.000
Overige schulden (crediteuren) 1.173.025 1.568.269
3.173.025 3.568.269
Voor een overzicht van de kasgeldleningen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering
Overlopende passiva
verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen:
Saldo Saldo
1-1-2021 31-12-2021
afrekening sociaal domein inclusief Ferm Werk 483.615 449.523
nog te betalen bedragen 618.947 1.097.332
nog niet vervallen rente 97.604 90.989
tussenrekening Wmo 0
1.200.166 1.637.844
Overige vooruitontvangen bedragen
Saldo Saldo
1-1-2021 31-12-2021
Vooruitontvangen bedragen i.v.m. kostenverhaal 19.908 66.021
van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren
Saldo bij af Saldo
1-1-2021 31-12-2021
Provincie Utrecht, subsidie natuurbescherming 2016 158.956 158.956
Belastingdienst, SPUK 2.575 2.575 -0
Ministerie SZW, vs Tijdelijke overbruggingsreg. zelfstandig ondernemers (Tozo) 331.937 331.937 0
Rijksdienst Ondernemend Ned, subs.warmtetransitie 20.660 18.360 2.300
Ministerie VWS, bijdrage SPUK Sportakkoord 10.000 42.571 20.000 32.571
Ministerie Onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid 19.456 63.856 54.733 28.579
Gemeente Bunnik, bijdr.reductie energieverbruik 18.000 18.000
Ministerie SZW, vs Tijdelijke overbruggingsreg. zelfstandig ondernemers (Tozo) 1.733.497 1.733.497 0
Provincie Utrecht, voorschot subsidie Westerwal 750.000 750.000 0
Provincie Utrecht, subsidie Misdaad Anoniem Q1-2021 1.300 1.300 0
Ministerie VWS, huurderving Sport Q4-2020 733 733 0
Afrek. SPUK 2020 10.652 10.652 0
Ministerie VWS, Huurderving Sport Q2-2021 2.911 2.911 0
Provincie Utrecht, bijdrage archeologische waardekaart 9.994 6.206 3.788
Ministerie VWS, SPUK 2021 Sport BTW 55.374 55.374 0
Ministerie VWS, SPUK PA 2022 10.000 10.000 0
Ministerie Onderwijs. Nationaal Plan Onderwijs 21.795 21.795
Ministerie VWS, SPUK BTW 12.410 12.410
Ministerie VWS, afrek TOZO 2021 0 547.550 547.550
2.295.081 1.529.146 2.998.278 825.949

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
 De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa.

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).
De uitkering is bedoeld voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals beheerders van accommodaties.
    De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw.

 

De subsidie dient in de jaarrekening 2021 te worden verantwoord d.m.v. SiSa.

Uiterlijk op 31 januari in het jaar na het indienen van de verantwoording vindt bij elke gemeente de vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat de gemeente een extra uitkering krijgt of dat een bedrag wordt teruggevorderd. Op het moment van opstellen van de jaarrekening is dit nog niet bekend.

Saldo Saldo
1-1-2021 Mutaties 31-12-2021
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA PER 31 DECEMBER 6.688.179 -590.095 6.098.084
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Saldo Saldo Nieuwe Saldo
Gewaarborgde geldleningen 31-12-2020 01-01-2021 lening Aflossing 31-12-2021
100% borg gemeente, zonder deelneming van het Rijk 270.273 203.273 0 51.642 151.631
100% borg (50% SWS en 50% gemeente)* 0 33.500 37.989 10.002 61.487
100% borg (achtervang: 50 % Staat en 50 % gemeente) 10.748.000 10.748.000 3.336.500 624.000 13.460.500
Totaal 11.018.273 10.984.773 3.374.489 685.644 13.673.618

* In 2012 is er een lening 'Renovatie tenniscomplex' onder 100% borg gemeente, zonder deelneming van het Rijk, opgenomen onder gewaarborgde geldleningen.
In 2021 is deze gecorrigeerd in het saldo 01-01-2021 bij 100% borg (50% Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en 50% gemeente).
Saldo 31-12-2020 € 270.273 na wijziging saldo 01-01-2021 € 203.273 en € 33.500. 

Voor een specificatie van de overige gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar de staat gewaarborgde geldleningen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leaseverplichting
Per 1 september 2006 is een vijfjarig leasecontract gesloten met Citytec voor de bestaande openbare verlichting. Het contract wordt zonder opzegging steeds met een jaar verlengd. In 2021 is in de begroting een bedrag opgenomen van € 295.362 en zijn de werkelijke uitgaven in 2021 € 278.652 geweest.

Overeenkomst
Met de gemeente Woerden is voor de samenwerking een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten voor 2021 t/m 2025. De uitgaven voor 2021 zijn conform de begroting van 2021.

Europese aanbesteding

Op basis van de uitgevoerde spendanalyse zijn er geen constateringen op onrechtmatigheid van de inkopen van de Europese aanbestedingsregels.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op het moment van opstellen van de jaarrekening waren er geen bijzonderheden bekend.