Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel WNT. Instellingen die onder de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) vallen, kunnen het model gebruiken om te voldoen aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT. De WNT stelt het gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2021 luidden, is leidend. De WNT is van toepassing op gemeente Oudewater. Het voor Oudewater toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021: € 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
bedragen x € 1 J.J. Michel A. van der Lugt
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1-1 – 31-12 1-1 – 1-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 90.191 68.573
Beloningen betaalbaar op termijn 16.483 11.405
Subtotaal 106.674 79.978
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 191.249
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 106.674 79.978
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2021
bedragen x € 1 E Boer
Functiegegevens wnd Griffier
Kalenderjaar 2021
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 1-12 – 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 1
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 105
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199
Maxima op basis van de normbedragen per maand 27.700
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 27.700
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode 10.500
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 10.500
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging 10.500
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.