Programma 7 Algemene inkomsten

Maatschappelijke effecten

Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn.

Opgave: houdbare gemeentefinanciën

Resultaat

7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Inspanning

7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.

Inspanning

Opgave: gezond financieel bewustzijn

Resultaat

7.2.1 Er worden géén voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.

Inspanning

7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.

Inspanning

7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven tov de laatst vastgestelde begroting.

Inspanning

7.2.4 Scherpe financiële sturing en beheersing.

Inspanning

7.2.5 Controle op uitvoering besluiten raad.

Inspanning

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Periode Oudewater Nederland
2019 821 euro 739 euro

WOZ-waarde woningen

Periode Oudewater Nederland
2014 282 x1.000 euro 211 x1.000 euro
2015 275 x1.000 euro 206 x1.000 euro
2016 274 x1.000 euro 209 x1.000 euro
2017 282 x1.000 euro 216 x1.000 euro
2018 287 x1.000 euro 230 x1.000 euro

Specificatie taakvelden

Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Lasten -902.317 0 0 0 0
0.5 Treasury -66.975 -112.708 -230.829 -391.112 -446.639
0.61 OZB woningen 91.500 61.254 61.254 61.254 61.254
0.8 Overige baten en lasten 227.775 -12.250 -12.225 378.109 542.051
Lasten – Totaal -650.017 -63.704 -181.800 48.251 156.666
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Baten -95.036 0 0 0 0
0.5 Treasury -66.583 -86.003 -90.419 -90.419 -90.419
0.61 OZB woningen -1.436.697 -1.595.139 -1.627.042 -1.659.582 -1.659.582
0.62 OZB niet-woningen -702.000 -735.074 -749.775 -764.771 -764.771
0.64 Belastingen Overig -10.850 -11.130 -11.130 -11.130 -11.130
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -12.412.936 -13.137.740 -13.175.932 -13.230.892 -13.358.004
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie -12.000 -12.310 -12.310 -12.310 -12.310
Baten – Totaal -14.736.102 -15.577.396 -15.666.608 -15.769.104 -15.896.216
7. Algemene inkomsten - Totaal -15.386.119 -15.641.100 -15.848.408 -15.720.853 -15.739.550

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 902.317 nadeel
0.5 Geldleningen (rente) -45.733 voordeel
0.61 Kosten OZB -30.246 voordeel
0.8 Stelpost nieuwe ontwikkelingen (Lange Linschoten) -240.000 voordeel
Diversen -25 voordeel
Totaal mutaties lasten 586.313 Nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 95.036 nadeel
0.5 Dividend BNG -41.038 voordeel
0.5 Dividend Vitens 21.618 nadeel
0.61 Verhoging baten OZB woningen -158.442 voordeel
0.62 Verhoging baten OZB niet woningen -33.074 voordeel
0.7 Algemene uitkering Gemeentefonds -724.804 voordeel
Diversen -590 voordeel
Totaal mutaties baten -841.294 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -254.981 Voordeel