Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Grondexploitatie, Maatschappelijk Vastgoed, Ruimtelijke ordening & Volkshuisvesting

Kern van het programma

Terug naar navigatie - Kern van het programma

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: het behoud van het prettige woon- en leefklimaat, het versterken van gemeenschapszin, het behoud van het open, groene landschap op een zodanige manier dat er ruimte is voor zowel agrarische bedrijvigheid als extensieve recreatie, het voeren van regie bij ruimtelijke projecten, het aspect van duurzaamheid in de brede context en daar waar mogelijk het uitplaatsen van niet-passende bedrijvigheid in het buitengebied.

Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wat gaan we doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen

Wonen is één van de basisbehoeften voor mensen. Voor inwoners die in Oudewater willen blijven wonen, is er voor hen een passende woning beschikbaar in aantrekkelijke woongebieden. Daarnaast bieden we inwoners en organisaties inzicht en zeggenschap over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

We willen een prettige woon- en leefklimaat behouden en uitbreiden. We hebben de ambitie om de woningvoorraad jaarlijks met 30 woningen uit te breiden. Dit doen we door regie te voeren bij ruimtelijke projecten voor nieuwbouwwoningen. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in ons groene landschap.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar.

6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt.  Optimaal gebruik van de Klepper.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Terug naar navigatie - 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Inspanning

EIGEN INDICATOREN

Terug naar navigatie - EIGEN INDICATOREN
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Toename van gemiddeld 30 woningen per jaar 30 per jaar
Bestemmingsplannen 3 vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsvisie is vastgesteld
Omgevingsplan binnenstad is opgesteld
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet voorbereidingen zijn getroffen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
5.5 Cultureel erfgoed Lasten 25.091 50.855 26.039 26.181 27.934
8.1 Ruimtelijke ordening 189.408 35.305 35.305 35.305 35.305
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.164.692 1.898.044 42.000 - -
8.3 Wonen en bouwen 685.227 774.559 748.985 754.712 751.583
Lasten – Totaal 3.064.418 2.758.763 852.329 816.198 814.822
5.5 Cultureel erfgoed Baten 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -2.164.692 -1.898.044 -42.000 0 0
8.3 Wonen en bouwen -514.749 -318.822 -318.822 -318.822 -318.822
Baten – Totaal -2.679.441 -2.216.866 -360.822 -318.822 -318.822
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen – Totaal 384.977 541.897 491.507 497.376 496.000

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Begroting 2019 Begroting 2020 met filter Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
5.5 Cultureel erfgoed 25.091 50.855 26.039 26.181 27.934
8.1 Ruimtelijke ordening 1.621.306 1.933.349 77.305 35.305 35.305
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 359.820 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 660.227 774.559 748.985 754.712 751.583
Totaal Lasten 2.666.444 2.758.763 852.329 816.198 814.822
Baten
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening -1.586.898 -1.898.044 -42.000 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -359.820 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -311.249 -318.822 -318.822 -318.822 -318.822
Totaal Baten -2.257.967 -2.216.866 -360.822 -318.822 -318.822
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 78.420 0 0 0 7.884
Totaal Stortingen 78.420 0 0 0 7.884
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 -36.914 -148.637 -160.646 0
Totaal Onttrekkingen 0 -36.914 -148.637 -160.646 0

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
5.5 Onderhoud aan gemeentetoren hoger (dekking verantwoord op programma 7) 24.916 Nadeel
8.1 Incidentele lasten Papenhoef-Oranje Bolwerck-Westerwal-Schuylenburcht en Oude Touwfabriek -155.000 Voordeel
8.2 Op baten en lasten verscillen, per saldo blijft 0 last voor de begroting -266.648 Voordeel
8.3 Vergunningen doorbelasting DVO 30.589 Nadeel
8.3 10% van de VRU kosten worden doorbelast naar taakveld 8.3 57.800 Nadeel
Diverse -4.885 Voordeel
Totaal mutaties lasten -313.228 Voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
8.3 In 2019 diverse perceeltjes verkocht. 2020 € 0,-- geraaamd 203.500 Nadeel
8.3 Op baten en lasten verscillen, per saldo blijft 0 last voor de begroting 266.648 Nadeel
Totaal mutaties baten 470.148 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 156.920 Nadeel