Aanbiedingsbrief

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

 

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt het voorstel voor de Programmabegroting 2020-2023. Zoals in de Voorjaarsrapportage gemeld, hebben we gedurende de zomer gewerkt aan het verkleinen van het begrotingstekort. Dat is niet mogelijk zonder moeilijke keuzen te maken. Wij hechten aan open, realistisch en transparant begroten. Daarom zijn alle door de ambtelijke organisatie verzamelde bezuinigingsopties ook opgenomen in deze aanbiedingsbrief om de raad goed inzicht te geven in onze keuzen.


In deze begroting werkt het college verder aan een voortvarend, verbindend en vernieuwend Oudewater. Dit kunnen we niet alleen. Bij grote opgaven in het Sociaal Domein, woningbouw, energie, duurzaamheid, en het behouden van voorzieningen is samenwerking met de Oudewaterse gemeenschap noodzakelijk. Dat hebben we laten meewegen in de gemaakte keuzen. In deze begroting hebben wij de besluitvorming van de Voorjaarsrapportage verwerkt. Deze Voorjaarsrapportage gaf alle jaren een tekort te zien. Maatregelen om de begroting sluitend te krijgen zijn toen ook al aangekondigd. Afgelopen zomer is de “going concern” begroting aangepast met: loon- en prijsstijgingen, mutaties bijdragen gemeenschappelijke regelingen, kapitaallasten conform BBV en de uitkomsten van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de meicirculaire. Hierna sloot de begroting met de volgende tekorten:

2020 : - € 583.095,--
2021 : - € 651.669,--
2022 : - € 724.670,--
2023 : - € 738.513,--

 

In het boekwerk “Programmabegroting 2020-2023” zijn deze tekorten verwerkt. Alle cijfers, tabellen en kengetallen zijn hierop gebaseerd. Het accorderen van de in deze aanbiedingsbrief genoemde bezuinigings-, wijzigingsvoorstellen zijn hier dus niet in meegenomen. Van deze besluitvorming wordt een aparte begrotingswijziging gemaakt, zodat de juiste (programma)-budgetten door uw raad worden geaccordeerd.

Financiƫle begroting 2020 - 2023

Terug naar navigatie - Financiƫle begroting 2020 - 2023

Om de tekorten terug te dringen zijn er diverse bezuinigingsvoorstellen vanuit de organisatie aangereikt. Wij stellen u voor met de volgende bezuinigingen – mutaties in te stemmen. De selectie van de verschillende bezuinigingen hebben we gedaan in ronden, dit is nog te zien in de volgende tabellen.

Bezuinigingen 2020 - 2023 2020 2021 2022 2023
Tekort -583.095 -651.669 -724.670 -738.513
1 Algemene uitkering gemeentefonds 39.666 36.928 36.712 34.098
2 Kostendekkend leges invalideparkeerplaatsen 3.250 3.250 3.250 3.250
3 Betalen thuisbezorgen documenten burgerzaken 3.500 3.500 3.500 3.500
4 WMO maatwerk: aanbesteden trapliften 7.150 7.150 7.150 7.150
5 WMO maatwerk: versoberen maximale vergoedingen 5.000 5.000 5.000 5.000
6 WMO maatwerk: verlagen maximale vergoedingen woonaanp. 7.500 7.500 7.500 7.500
7 Werk en inkomen: versoberen declaratieregeling 20.000 10.000 5.000 0
8 Nader onderzoek Jongeren Ondewerwijs Werkt 7.150 7.150 7.150 7.150
9 Inzet bedrag sportstimulering beperken 10.000
10 Inburgering vergunninghouders 12.500 12.500 12.500 12.500
Subtotaal na ingeboekte bezuinigingen -467.379 -558.691 -636.908 -658.365

Toelichting op de tabel:

 

1. Algemene uitkering Gemeentefonds

Na het verwerken van de meicirculaire uit het Gemeentefonds zijn er diverse maatstaven definitief vastgesteld. Doorrekenen met deze definitief vastgestelde maatstaven geeft een hogere inkomst uit het Gemeentefonds.

 

2. Kostendekkende leges invalideparkeerplaatsen

Op dit moment worden er geen kosten in rekening gebracht om een parkeerplaats op kenteken aan te vragen en aan te leggen. Voorstel is hiervoor leges te heffen die kostendekkend zijn.

 

3. Betalen thuisbezorgen documenten burgerzaken

Op dit moment worden de documenten burgerzaken gratis thuisbezorgd. Voorstel is hiervoor een bedrag in rekening te brengen.

 

4. WMO maatwerk: aanbesteden trapliften

Het voorstel is het verwachte aanbestedingsvoordeel van de trapliften in te boeken.

 

5. WMO maatwerk: versoberen maximale vergoedingen

Voorstel is de maximale vergoeding terug te brengen naar het regiogemiddelde.

 

6. WMO maatwerk: verlagen maximale vergoedingen woningaanpassingen

Het voorstel is de maximale vergoeding voor woningaanpassingen te verlagen tot € 7.500,--.

 

7. Werk en inkomen: versoberen declaratieregeling

Een versobering van deze declaratieregeling met 10% levert een besparing op van € 20.000,-.

Het voordeel van € 20.000,-- in 2020 loopt in meerjarenperspectief terug naar € 0,-.

 

8. Nader onderzoek Jongeren Onderwijs Werkt

Het voorstel is jongeren individueel te helpen.

 

9. Inzet bedrag sportstimulering beperken

De inzet van het budget voor sportstimulering wordt beperkt tot het bedrag dat van het Rijk wordt ontvangen.

 

10. Inburgering vergunninghouders

Op basis van prognoses met betrekking tot de uitvoering van het huidige beleid kan het budget structureel worden verlaagd.

 

Na deze eerste bezuinigingsronde was er nog steeds sprake van begrotingstekorten. Aanvullende maatregelen waren noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in de volgende voorstellen, wij stellen voor hiermee in te stemmen.

2020 2021 2022 2023
Resterend tekort na 1e bezuinigingsronde -467.379 -558.691 -636.908 -658.365
11 Afstoten vastgoed 0 0 40.000 40.000
12 Optimalisering Jeugdzorg 100.000 150.000 200.000 250.000
13 Aanpassing afschrijvingstermijnen investeringen IBOR 14.580 32.268 49.688 114.241
14 Prioritering renovatie Hoenkoopsebrug-brug Tappersheul-VR. 0 40.173 538 538
15 Stimuleren hergebruik spullen 0 3.000 3.000 3.000
16 Nieuwe politieke situatie 0 0 15.000 25.000
17 Energieopgave: Verduurzamen bestaande bouw 12.000 8.000 8.000 8.000
18 Energieopgave verduurzamen vastgoed 12.500 0 0 0
19 Terugdraaien toename budget voor kleine verkeersmaatregelen 10.000 10.000 10.000 10.000
20 Terugdraaien ODRU-uren klachtenregeling 0 13.875 13.875 13.875
21 Jaardoorschuiven Fietsenplan 15.000 -15.000 0 0
Resterend tekort na 2e bezuinigingsronde -303.299 -316.375 -296.807 -193.711

Toelichting op de tabel:

 

11. Afstoten Vastgoed

Onderzocht is of het Stadskantoor kan worden afgestoten. De verkoop van het Stadskantoor levert per saldo structureel € 40.000,-- op. Aandachtspunt hierbij zijn de frictiekosten die met name worden gedekt uit de incidentele inkomst van de verkoop.

 

12. Optimaliseren Jeugdzorg

Door een betere organisatie op de toegang op jeugdzorg wordt gefaseerd een structurele besparing gerealiseerd van € 250.000,--. De besparingen vinden plaats op de volgende onderdelen:

- Minder opschalen naar Save
- Zelf begeleiding bieden
- Afspraken huisartsen verwijzen Jeugd(GGZ)
- Kritischer indiceren (PGB jeugd)

 

13. Aanpassen afschrijvingstermijnen en temporisering investeringen IBOR

Met betrekking tot de investeringen IBOR (Masterplan en Brede Dijk) hebben wij gekeken naar de afschrijvingstermijnen en temporisering van de investeringen. De afschrijvingstermijn kan in de binnenstad worden opgerekt van 25 naar 40 jaar. De binnenstad heeft zo’n stabiele bodem dat daar de afgelopen 30 jaar weinig aan is verzakt, dus daarmee wordt een langere beoogde levensduur reëel geacht.

 

14. Prioritering renovatie Hoenkoopsebrug – brug Tappersheul en Vrouwenbrug

In de collegevergadering van 10 september 2019 hebben wij besloten de prioritering van civiele kunstwerken te wijzigen. De renovatie van de Hoenkoopsebrug wordt later (2021) uitgevoerd en de Brug Tappersheul eerder (2020). Dit levert voor 2021 een voordeel op van € 40.173,-- en de jaren daarna € 538,-- (rentevoordeel).

 

15. Stimuleren hergebruik spullen

Om het hergebruik van spullen te stimuleren is er een budget opgenomen in de begroting. Dit is geen wettelijke plicht, maar een ambitie. Voorgesteld wordt om de startsubsidie voor 2020 te handhaven en vanaf 2021 de subsidie te schrappen. De verwachting is namelijk dat de instellingen die het stimuleren van hergebruik van spullen oppakken verder kunnen zonder gemeentelijke subsidie.

 

16. Nieuwe politieke situatie

Na de verkiezingen in 2022 wordt uitgegaan van 2 fte wethouders.

 

17. Energieopgave: Verduurzamen bestaande bouw

Voor de samenwerking met partners zoals Woningraat, LTO, netbeheerder, ondernemersvereniging, etc. in de verduurzaming van de bestaande bouw wordt geen capaciteitsbudget opgenomen.

 

18. Energieopgave verduurzamen vastgoed

Met deze bezuiniging wordt er nu geen plan van aanpak opgesteld voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, in verband met sanering van gemeentelijk vastgoed en de redelijk nieuwe staat van het overige maatschappelijk vastgoed.

 

19. Terugdraaien toename budget kleine verkeersmaatregelen

In 2020 is er € 15.000,-- beschikbaar voor het laten uitvoeren van kleine verkeersmaatregelen. Voorgesteld wordt dit budget te verlagen met € 10.000,--. Zo resteert er nog een beperkt budget voor de echt noodzakelijke verkeersmaatregelen die vanuit veiligheidsoogpunt moeten.

 

20. Terugdraaien ODRU-uren klachtenafhandeling

In het kader van (milieu)- klachten (over bedrijven) is er in de Voorjaarsrapportage budget opgenomen. Gelet op de begrotingstekorten en de verwachting dat de klachten zullen verminderen, wordt voorgesteld dit extra budget weer naar € 0,-- terug te brengen.

 

21. Jaar doorschuiven Fietsenplan

Door het opstellen van het fietsenplan een jaar door te schuiven wordt er in 2020 noodzakelijk budgettaire ruimte gecreëerd. In 2021 kan het fietsenplan dan wel worden opgesteld.

 

Na deze 2e bezuinigingsronde is er nog steeds sprake van flinke tekorten en zijn er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk om te komen tot een sluitende (meerjaren-) begroting. Wij doen hiervoor de volgende voorstellen en stellen voor hiermee in te stemmen.

2020 2021 2022 2023
Resterend tekort na 2e bezuinigingsronde -303.299 -316.375 -296.807 -193.711
22 Verhoging OZB 10% 233.021 233.021 233.021 233.021
23 Incidentele dekking vanuit Algemene Reserve 71.000 0 0
Saldo begroting (- = tekort) 722 -83.354 -63.786 39.310

Toelichting op de tabel:

 

22. Verhoging OZB 10%
Rekening is gehouden met een verhoging van de OZB met (extra) 10%.

 

23. Inzetten van de Algemene Reserve
In het toetsingskader van de provincie Utrecht is opgenomen dat gemeente gebruik kunnen maken van de inzet van de Algemene Reserve om te komen tot een sluitende begroting. Hierbij kijkt de toezichthouder naar het vrij besteedbare gedeelte van de Algemene Reserve. Dit is de stand van de reserve verminderd met het totaal van de risico’s. Voor Oudewater is dat € 175.459,-- (2.333.559 -/- 2.158.100).

Hierbij is wel de voorwaarde dat dit niet structureel mag zijn en dat er een onderbouwing moet zijn om te komen tot een structurele dekking van de begroting in meerjarenperspectief. Dit is het geval, gelet op de punten 12 en 13).
Om te komen tot een sluitende begroting 2020 is een bedrag van € 71.000,-- noodzakelijk.

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

De in de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” opgenomen tabel geeft voor het weerstandsvermogen een ratio aan van 1,2. Als er ter dekking van het begrotingstekort gelden worden onttrokken aan de algemene reserve of de OZB wordt verhoogd heeft dit een negatief effect op de ratio van 1,2.

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze tarieven zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld (fictief huishouden). De bedragen zijn gebaseerd op een gezin in een woning met een gemiddelde waarde voor belastingjaar 2020 van € 283.000,- (2019: € 260.000,-, 2018: € 250.000,-).

2020 2019 2018
OZB 369 296 285
Rioolheffing 266 231 221
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) 261 244 231
Totaal 896 771 737

Overzicht maatregelen die zijn besproken, maar niet in de bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen

Terug naar navigatie - Overzicht maatregelen die zijn besproken, maar niet in de bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen
Besproken, maar niet opgenomen bezuinigingen 2020 2021 2022 2023
a Stopzetten subsidie Woerdens Techniek Talent 1.500 1.500 1.500 1.500
b Stimuleren sociale duurzaamheid 2.800 2.800 2.800 2.800
c Stoppen met subsidies sociaal maatchappelijke partners 0 62.072 62.072 62.072
d Huidige zwembad 194.000 194.000 133.000 133.000
e Onderzoek nieuw zwembad 50.000 0 0 0
f Stoppen subsidies culturele voorzieningen 0 1.528 1.528 1.528
g Stoppen subsidies sportverenigingen 0 8.000 8.000 8.000
h Stoppen Bibliotheek 170.000 170.000 170.000 170.000
i Energieopgave 126.500 100.500 65.500 65.500
j Externe veiligheid 5.088 5.088 5.088 5.088
k Minimaliseren mantelzorgondersteuning 25.000 25.000 25.000 25.000
l Afzien van combinatiefunctionaris sport- sociaal domein 26.150 26.150 26.150 26.150
m Afschafrfen BOA's 40.000 40.000 40.000 40.000
n Stoppen met weekmarkt 14.513 14.513 14.513 14.513
Totaal niet opgenomen bezuinigingen 655.551 651.151 555.151 555.151

Toelichting op de tabel:

 

a. Stopzetten subsidie Woerdens Techniek Talent
Dit betreft kosten voor Woerdens Techniek Talent voor jongeren van Oudewater.

 

b. Stimuleren sociale duurzaamheid
Dit betreft het budget voor initiatieven op het gebied van sociale duurzaamheid zoals de levensmiddelen weggeefgroep.

 

c. Stoppen met subsidies sociaal maatschappelijke partners
Dit betreft het budget voor subsidies aan Schuldhulpmaatje, Handjehelpen, Jeugd- verenigingen, Stichting Kwadraad, Buurtbus, Wij 505, Jeugdpunt, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart, etc..

 

d. Huidig zwembad
Dit betreft de exploitatiebijdrage aan het zwembad en in de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 51.000,-- aan extra onderhoud.

 

e. Onderzoek nieuw zwembad
Dit zijn de onderzoekskosten voor een nieuw zwembad.

 

f. Subsidies culturele voorzieningen
Dit zijn subsidies voor Podium Oudewater, toneelvereniging Artozona, dansgroep Mozaik, st. Veteranen Lopikerwaard en Sinterklaas.

 

g. Stoppen subsidies sportverenigingen
Dit is subsidie voor een beperkt aantal sportverenigingen.

 

h. Stoppen Bibliotheek
Dit is het totaalbedrag aan subsidie voor de bibliotheek.

 

i. Energieopgave
Dit betreft de kosten voor de uitvoering van het energieplan zoals is meegenomen bij de Voorjaarsrapportage en verwerkt in deze begroting, behalve dan de delen die al wel meegenomen zijn in de bezuinigingen (nr. 17 en 18).

 

j. Externe veiligheid
Dit betreft één van de nieuwe milieutaken die naar de gemeente komt. Is ook opgenomen in de Voorjaarsrapportage.

 

k. Minimaliseren mantelzorgondersteuning
Versoberen mantelzorgondersteuning (acties uit actieplan mantelzorgondersteuning)

 

l. Afzien van combinatiefunctionaris sport – sociaal domein
De werkzaamheden van de (via co-financiëring aangevraagde) combinatiefunctionaris hebben betrekking op buurtsport en cultuur.

 

m. Afschaffen BOA’s
Met deze bezuiniging rest er nog inzet van de BOA’s voor 1 nachtdienst en 1 dagdeel per week.

 

n. Stoppen met weekmarkt
De weekmarkt is niet kostendekkend, dus stoppen levert begrotingstechnisch een besparing op. Het genoemde bedrag zijn de lasten die per saldo drukken op de begroting.