Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Economische zaken en Visie Vitaal Buitengebied
Walther Kok Bibliotheek en Masterplan Binnenstad
Bas Lont Duurzaamheid en milieu, Musea (w.o. Stadhuis), Kunst en Cultuur, Archeologie en monumentenbeleid en Recreatie en toerisme
Pieter Verhoeve Recreatie en toerisme

Kern van het programma

Terug naar navigatie - Kern van het programma

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is:


Cultuur: het vergroten van de aantrekkelijkheid van het historisch stadscentrum als draagvlak voor het winkelbestand en culturele evenementen,
Economie: het ontwikkelen (budgettair neutraal) van de locatie Westerwal, het stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid, het in samenspraak met het bedrijfsleven oppakken van de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul, het verbeteren van de parkeervoorzieningen rondom de binnenstad,
Milieu: het zijn van een meer duurzame gemeente in 2018 door: minder afval te produceren, groener en energievriendelijker te zijn en in gemeentelijke gebouwen duurzame energie en energiebesparing toe te passen en inwoners en bedrijfsleven uit te dagen om meer duurzaam te zijn.

Opgave: cultuur

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen?

Met cultuur stimuleren we het creatief vermogen van de samenleving zodat jong & oud, inwoner & bezoeker plezierig leven, ondernemen, verblijven en recreëren.
Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Met ingang van 1-1-2021 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Met ingang van 1-1-2021 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Inspanning

Opgave: energietransitie

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Oudewater wil samen met de collectieve energie-initiatieven in 2030 50% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er een energieloket. De komende jaren stellen we de warmtevisie op, waarin duidelijk wordt hoe en in welk tempo de wijken/buurten/dorpen van het aardgas af gaan. Een met de samenleving te ontwikkelen afwegingskader maakt de realisatie van grootschalige energie-opwek mogelijk.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie.

4.3 Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 50% t.o.v. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint.

4.4 Hernieuwbare energie realiseren.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Inspanning

4.4.1 In 2020 is er een eerste versie (concept-bod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

Terug naar navigatie - 4.4.1 In 2020 is er een eerste versie (concept-bod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

Inspanning

Opgave: cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden.
Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: economie

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater wil een bijdrage leveren aan het lokale ondernemersklimaat door de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en het lokale bedrijfsleven waar mogelijk te faciliteren en te stimuleren middels het ondernemersloket.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden werkt de gemeente samen met partners w.o. BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast wil de gemeente de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk samen met ondernemers in werkgroepen te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in de economische agenda. Ondersteunend hieraan werkt de gemeente verder aan de bekendheid van het ondernemersloket.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Het Toeristisch en Cultureel Platform Oudewater (TCPO) wordt (weer) gebruikt als een platform dat de toeristische en culturele sector samenbrengt en waarbij initiatiefnemers elkaar vinden. Vanuit daar faciliteert de gemeente initiatieven op het gebied van cultuur en toerisme.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Terug naar navigatie - 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Inspanning

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Periode Nederland Oudewater
2018 774 per 1.000 inw.15-65jr 677 per 1.000 inw.15-65jr
2019 792,1 per 1.000 inw.15-65jr 741,3 per 1.000 inw.15-65jr

Vestigingen

Terug naar navigatie - Vestigingen
Periode Nederland Oudewater
2018 146 per 1.000 inw.15-65jr 191 per 1.000 inw.15-65jr
2019 151,6 per 1.000 inw.15-65jr 193,5 per 1.000 inw.15-65jr

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten 93.054 95.013 95.013 95.013 95.013
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 21.675 22.238 22.238 22.238 22.238
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 10.000 - - - -
5.4 Musea 21.809 34.009 15.597 48.750 17.275
5.6 Media 164.551 228.103 215.580 215.557 215.533
7.4 Milieubeheer 568.731 681.265 635.155 600.155 600.155
Lasten – Totaal 889.820 1.060.628 983.583 981.713 950.214
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten -80.500 -80.500 -80.500 -80.500 -80.500
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0 0 0 0 0
5.4 Musea -6.982 -7.160 -7.160 -7.160 -7.160
5.6 Media -56.707 -55.051 -55.051 -55.051 -55.051
Baten – Totaal -144.189 -142.711 -142.711 -142.711 -142.711
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal 745.631 917.917 840.872 839.002 807.503

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
5.6 Exploitatiebijdrage is gesplitst over programma 4 en 3 31.207 Nadeel
5.6 Stijging subsidie Bibliotheek (activiteitenbudget). Conform aanbiedingsbrief begroting 2019. 30.000 Nadeel
7.4 Hogere kosten milieuadziezen 117.223 Nadeel
Diverse 6.144 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 172.286 Nadeel