Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Publieke gezondheidszorg, Huisvesting statushouders en inburgering, Stadsteam, WMO, ouderenzorg, welzijn , mantelzorg en vrijwilligers
Bob Duindam Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzalen, Participatie, werk en inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening

Kern van het programma

Terug naar navigatie - Kern van het programma

Sinds 2015 is de gemeente (mede)verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De meeste Oudewaternaren zijn voldoende zelfredzaam en kunnen goed voor zichzelf zorgen. Maar er zijn ook inwoners die af en toe of voor langere tijd ondersteuning of zorg nodig hebben. Dat kan van alles zijn; van een paar uurtjes per week hulp bij de huishouding, boodschappen doen of een handgreep in de badkamer, tot begeleiding naar werk, zinvolle dagbesteding of professionele zorg. In Oudewater zorgen we voor elkaar. Dat zien we aan de vele mantelzorgers en vrijwilligers die dagelijks voor anderen actief zijn. De gemeente zorgt zo nodig voor ondersteuning, bijvoorbeeld om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

 

De grote opgave voor de komende jaren zal zijn om na het (vrijwel ongewijzigd) overnemen van de rijkstaken (Transitie), de inrichting en uitvoering meer in overeenstemming te brengen met de Oudewaterse schaal (Transformatie), waarbij preventie een belangrijke prioriteit is. Voorkomen is beter dan genezen (op basis onderzoek: doorlichting Sociaal Domein). Dat doen we onder andere door het stimuleren van sport en beweging. Naast de ondersteuning van sportverenigingen geven we ruimte aan nieuwe initiatieven. Zo gaan we meer aandacht besteden aan sportstimulering van jeugdigen, ouderen en kwetsbare inwoners. Op die manieren verbinden we sport met zorg en welzijn.

Wat gaan we doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen?

In programma 3 staat het mee kunnen doen en (langer) zelfstandig thuis wonen centraal. Het gaat daarbij om het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, waarbij er zorg en ondersteuning beschikbaar is voor de mensen die dat nodig hebben.

 

In de gemeente Oudewater zijn gelukkig relatief weinig grote maatschappelijke problemen. Iedereen heeft het echter weleens moeilijk. Dat is normaal. Als dat gebeurt, dan helpen wij elkaar en zorgen wij voor elkaar. Dat doen we met respect voor elkaars individuele keuzevrijheid en mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Ook de gemeente helpt graag met respect voor ieders leven. De gemeente werkt daarbij samen met de partijen en maatschappelijke organisaties die bij de gezondheid en het welzijn van de mensen betrokken zijn. Dat doen wij met voorzieningen waar inwoners makkelijk en gratis naartoe kunnen. Als er meer specialistische hulp nodig is, dan zorgen wij dat betrokken partijen goed samenwerken, zodat inwoners zo lang mogelijk hun normale leven kunnen leiden en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. De hulpverlening is effectief en efficiënt. De eerste interventie moet de best denkbare interventie zijn.

Wat wil Oudewater bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater bereiken?

Het Sociaal Domein gaat over veel verschillende beleidsthema’s. Het blijvend aanbrengen van integraliteit en samenhang is daarom een belangrijk speerpunt. Daarnaast blijft het een uitdaging om grip te houden op de toenemende kosten. Een toename die grotendeels te verklaren is door trends en ontwikkelingen zoals de vergrijzing, de individualisering, de toenemende druk op mantelzorgers en de steeds complexere vragen op het gebied van Jeugd.

 

Om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken heeft het college ervoor gekozen te werken met de Maatschappelijke agenda 2019-2022 (MAG). In de MAG hebben we het beleid uitgewerkt in vijf thema’s:

1. Gezondheid en Bewegen
2. Groei, ontwikkeling en leren
3. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid
4. Werk en inkomen
5. Wonen en woonomgeving

 

In 2020 voeren wij het beleid uit zoals vastgesteld in de Maatschappelijke Agenda. Dit doen wij in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Door te werken in thema’s werken wij zoveel en zo goed mogelijk integraal en samenhangend. Onder de thema’s vallen tal van projecten en werkzaamheden. Vanwege de omvang van het programma kiezen wij ervoor in de programmabegroting alleen de veranderopgaven voor 2020 op te nemen, waarbij er een nauwe samenwerking is met de programma’s vier en vijf.

 

De opgaven
De veranderopgaven voor 2020 liggen op de terreinen: (arbeids)participatie van inwoners, het toenemende aantal ouderen en het op een efficiënte en effectieve wijze bieden van de juiste zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet. Daar horen de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop (2021), invoering casemanagement, het versterken van de positie van het Stadsteam in de toegang tot hulp en ondersteuning en de transitie beschermd wonen vanuit de centrumgemeente bij.

Verenigingen en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het goed laten functioneren van de samenleving. Zij vormen de sociale basis en hun activiteiten kunnen preventief werken. Wij willen hen daarom ondersteunen. Netwerkvorming tussen verenigingen en vrijwilligers om de onderlinge samenwerking en daadkracht te versterken is daar een belangrijk onderdeel van.

Opgave: meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen.

 

Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Terug naar navigatie - 3.1.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten.

Inspanning

Opgave: inwoners kunnen langer zelfstandig (thuis)wonen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.2 Zorg en ondersteuning worden dichterbij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.3 Oudere inwoners kunnen veilig in Oudewater blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.1 Stijging van het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij het stadsteam.

Terug naar navigatie - 3.2.1 Stijging van het aantal mantelzorgers dat in beeld is bij het stadsteam.

Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt blijft gelijk of daalt t.o.v. cijfers 2017:
- 11,6% van de volwassenen voelt zich overbelast
- 8,7% van de senioren voelt zich overbelast.

Inspanning

3.2.2 Percentages eenzaamheid van de monitor senioren van de GGDrU van 2021 zijn lager dan die van 2017 op de items eenzaam/niet geïsoleerd (35,2%), ernstig eenzaam (6,6%) en sociaal geïsoleerd (10%).

Terug naar navigatie - 3.2.2 Percentages eenzaamheid van de monitor senioren van de GGDrU van 2021 zijn lager dan die van 2017 op de items eenzaam/niet geïsoleerd (35,2%), ernstig eenzaam (6,6%) en sociaal geïsoleerd (10%).

Inspanning

3.2.3 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk

Terug naar navigatie - 3.2.3 Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk

(cijfers 2017: 45,5% van de senioren, 40,5% van de volwassenen)

Inspanning

Opgave: onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.4.1 De uitstroom uit zorg stijgt tot het regionaal gemiddelde. (jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject in 2018 in Oudewater 5%, in Utrecht-West 11%)

Terug naar navigatie - 3.4.1 De uitstroom uit zorg stijgt tot het regionaal gemiddelde. (jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject in 2018 in Oudewater 5%, in Utrecht-West 11%)

Inspanning

3.4.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe (nu 24,9% van het totaal).

Terug naar navigatie - 3.4.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe (nu 24,9% van het totaal).

Inspanning

3.4.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Terug naar navigatie - 3.4.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.

Inspanning

Opgave: omgeving van de statushouders is op orde

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.

3.6 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.5.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.5.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Inspanning

3.6.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.6.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Inspanning

EIGEN INDICATOREN

Terug naar navigatie - EIGEN INDICATOREN
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar die door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en hun participatie is toegenomen. < 5 inwoners >/= 5 inwoners
Overbelaste mantelzorgers: - volwassenen - senioren 11,6% 8,7%
Eenzaamheid senioren/65+: - eenzaam/niet geisoleerd - ernstig eenzaam - sociaal geisoleerd 35,2% 6,6% 10% < 35,2% in 2021 < 6,6% in 2021 < 10% in 2021
Aantal inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit 1 op de 3 > 1 op de 3 in 2022
Inclusief vervoersaanbod voor oudere inwoners niet beschikbaar gerealiseerd
% uitstroom uit zorg jeugd- GGZ uitstroom na 1e traject 0,1 11% in 2022
Stadsteam verwijst meer door 0,249 > 24,9%
aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs >/=2
percentage jonge statushouders (16 - 18 jaar) dat gestart een MBO vervolgopleiding start en daadwerkelijk afmaakt >/=75%
aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid >/=2

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 1.185.615 972.391 1.167.148 1.016.355 1.077.293
6.2 Wijkteams 116.944 128.985 128.985 129.985 129.985
6.3 Inkomensregelingen 1.817.396 1.695.570 1.701.192 1.722.367 1.743.598
6.4 Begeleide participatie 557.162 562.184 567.661 590.936 590.622
6.5 Arbeidsparticipatie 282.664 309.952 305.282 319.655 334.088
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 315.750 323.960 323.960 323.960 323.960
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.190.690 1.195.998 1.195.998 1.195.998 1.195.998
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.047.340 1.066.122 1.066.122 1.066.122 1.066.122
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 5.060 5.192 5.192 5.192 5.192
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 624.740 636.433 636.433 636.433 636.433
7.1 Volksgezondheid 384.026 384.086 384.189 384.294 384.402
Lasten – Totaal 7.527.387 7.280.873 7.482.162 7.391.297 7.487.693
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -45.244 -45.180 -45.180 -45.180 -45.180
6.3 Inkomensregelingen -1.159.239 -1.212.400 -1.212.400 -1.212.400 -1.212.400
6.5 Arbeidsparticipatie -10.000 -600 -600 -600 -600
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -9.305 -6.978 -4.652 -2.326 -1.163
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
7.1 Volksgezondheid -2.000 0 0 0 0
Baten – Totaal -1.305.788 -1.343.958 -1.341.632 -1.339.306 -1.338.143
3. Sociaal domein - Totaal 6.221.599 5.936.915 6.140.530 6.051.991 6.149.550

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Bedrag Voordeel/nadeel
6.1 Eénmalig budget jaarschijf 2019 transformatie toegang sociaal domein -250.000 Voordeel
6.3 Uitgaven BUIG -99.350 Voordeel
6.5 Uitvoeringskosten reïntegratie Ferm Werk 27.288 Nadeel
diversen 75.548 Nadeel
Totaal mutaties lasten -246.514 Voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag Voordeel/nadeel
6.3 Rijksbijdrage BUIG -72.638 Voordeel
diversen 34.468 Nadeel
Totaal mutaties baten -38.170 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -284.684 Voordeel