Programma 5 Sport en onderwijs

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, onderwijshuisvesting, openbaar onderwijs en passend onderwijs
Walther Kok Sport

Kern van het programma

Terug naar navigatie - Kern van het programma

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is -mede vanuit het versterken van de sociale cohesie langs de lijnen van de transformatie van het Sociaal Domein-: het bevorderen van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie, het in standhouden van sportaccommodaties, waaronder het huidige zwembad Statenland, en het realiseren van een nieuw 12-maandenbad, het volgen en in onderlinge samenhang bezien van de ontwikkelingen rond sociaal-culturele voorzieningen en sportaccommodaties vanuit het oogpunt van structurele bezetting, kostendekkendheid en maatschappelijke/bedrijfseconomische trends. Het vorenstaande met als doel: het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van fysieke en algemeen vormende ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat gaan we doen

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen

Een gezonde leefstijl, waar sporten en bewegen een onderdeel van zijn, draagt bij aan fitte en gezonde inwoners. Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat alle inwoners ongeacht leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond kunnen spelen, sporten en bewegen in de gemeente Oudewater. We zorgen voor voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen, we ondersteunen sportverenigingen om naast hun sportfunctie nog meer van maatschappelijke waarde te zijn en we stimuleren onze inwoners om meer te sporten en te bewegen. Kinderen hebben recht op een goede start met gedegen onderwijs en op gelijke kansen in het onderwijs. Kinderen in het leerlingenvervoer worden waar mogelijk gestimuleerd om zelfstandig te reizen om hun zelfredzaamheid te vergroten. De leegstand van schoollokalen in Oudewater vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Wat wil Oudewater bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater bereiken?

Sport

In 2020 voeren wij het beleid, zoals vastgesteld in de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 2019-2022, in samenwerking met onze maatschappelijke partners uit.
• Wij zetten in op een gezond gewicht voor iedereen, maar besteden daarbij meer aandacht aan jongeren en senioren. Onder volwassenen valt de problematiek (relatief) mee. Dat geldt ook voor de jongeren, maar voor hen geldt: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Wij willen dat de deelname aan sport minimaal gelijk blijft.

 

Door te werken in thema’s, werken wij zoveel en zo goed mogelijk integraal en samenhangend. De uitwerking hiervan gebeurt op projectbasis. We hebben hiervoor mijlpalen vastgesteld en rapporteren over de voortgang van deze projecten en, indien relevant, over de voortang van de going concern taken.
Wat betreft de projecten richten we ons in 2020 op:
• Sportformateur Oudewater maakt lokaal sportakkoord met lokale partners.
• Implementatie combinatiefunctionaris sport.
• Uitvoering lokaal sportakkoord. Budget Sportstimulering Oudewater plus uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord.
• Onderzoeken van een 12-maanden zwembad op Noort Syde met SBZO als partner, dat past binnen de bestaande gemeentelijke budgettaire ruimte.

 

We lichten specifiek de gewijzigde btw-vrijstelling voor sport toe: per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Dat betekent dat de mogelijkheid om btw te verrekenen voor sport is vervallen. Vanuit het Rijk zijn hiervoor twee subsidieregelingen in het leven geroepen, één voor de gemeente (SPUK) en één voor sportorganisaties (BOSA). Een gemeentelijke projectgroep werkt samen met de maatschappelijke partners die hier negatieve financiële gevolgen van ondervinden aan het maximaal benutten van de compensatiemogelijkheden.

Onderwijs
Om gelijke startkansen in het onderwijs te bevorderen blijven we inzetten op Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het aantal uur dat een peuter gesubsidieerd naar de voorschool gaat met een VVE-indicatie wordt verhoogd van 10 naar 16 uur per week. Om de leegstand van lokalen aan te pakken, gaan we met het onderwijs in gesprek. Zo nodig starten we een projectgroep rondom dit onderwerp, waarin ook de mogelijkheden van een integraal kindcentrum worden onderzocht. De ontwikkelingen rondom het Cultuurhuis worden hierin vanzelfsprekend ook meegenomen.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 49.006 75.280 75.280 75.280 75.280
4.2 Onderwijshuisvesting 396.960 405.830 399.667 399.504 399.341
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 334.946 362.459 362.459 362.459 362.459
5.1 Sportbeleid en activering 37.097 27.802 27.802 27.802 27.802
5.2 Sportaccommodaties 396.977 439.452 420.534 394.903 328.073
Lasten – Totaal 1.214.986 1.310.823 1.285.742 1.259.948 1.192.955
4.2 Onderwijshuisvesting Baten -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -43.000 -74.260 -74.260 -74.260 -74.260
5.2 Sportaccommodaties -49.034 -50.205 -50.205 -50.205 -50.205
Baten – Totaal -93.034 -125.465 -125.465 -125.465 -125.465
5. Sport en Onderwijs - Totaal 1.121.952 1.185.358 1.160.277 1.134.483 1.067.490

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Bedrag Voordeel/nadeel
4.1 Extra bijdrage vergoeding gymnastiekonderwijs uit voorjaarsrapportage 2019 25.000 Nadeel
4.3 Hogere raming gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 31.000 Nadeel
5.2 Extra kosten huidig zwembad uit voorjaarsrapportage 2019 36.500 Nadeel
Diversen 3.337 Nadeel
Totaal mutaties lasten 95.837 Nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Bedrag Voordeel/nadeel
4.3 Hogere Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid -31.000 Voordeel
Diversen -1.431 Voordeel
Totaal mutaties baten -32.431 Voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 63.406 Nadeel