Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Pieter Verhoeve Openbare orde & veiligheid, Archiefzaken, Intergemeentelijke samenwerking, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden,Utrechtse Waarden en Groene hart, Representatie, Personeel en organisatie en Dierenwelzijn
Bob Duindam Vergunningverlening en handhaving en Utrechtse Waarden en Groene Hart
Walther Kok Automatisering, informatievoorziening, BAG, BGT, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en Organisatie
Bas Lont Communicatie

Kern van het programma

Terug naar navigatie - Kern van het programma

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: het zijn van een zelfstandige en veilige gemeente die op veel terreinen zelfvoorzienend is, het zijn van een participerend en communicerend bestuur op basis van een “open agenda” gebaseerd op goede en integere omgangsvormen en een servicegerichte dienstverlening, het invullen en nader vormgeven van de met de gemeente Woerden gesloten kaderstellende dienstverlenings-overeenkomst in uitvoeringsovereenkomsten waarin de burger- en bestuursnabije dienstverlening wordt uitgewerkt en de functie van het Stadserf is geborgd en het zichtbaar maken van de optimalisering van de dienstverlening richting burgers, bedrijven en instellingen van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden.

Opgave: een professionele organisatie

Terug naar navigatie - Inleiding

De ambtelijke organisatie van de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden zijn in 2015 opgegaan in een gezamenlijke ambtelijke organisatie waarbij de gemeenten Oudewater de diensten afneemt in de vorm van een DVO constructie. Uitgangspunt voor deze organisatie is om de uitvoering van wet en regelgeving zoveel mogelijk te harmoniseren. Hierbij wordt het principe ‘tenzij’ gehanteerd. Dit wil zeggen dat beide gemeenten ten aanzien van beleidsmatige keuzen een eigen afweging maken maar dat als het enigszins mogelijk is eerst een gezamenlijke route wordt verkend.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

De organisatie van de gemeente werkt in 2022 professioneel, met een verbeterde dienstverlening, ook digitaal. Daarbij gaan de ambtenaren meer werken buiten het gemeentehuis en komen nog meer in contact met de inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd worden zij wel meer gedreven in het beleid door de data die beschikbaar zijn of komen. De bedrijfsvoering is op orde, er is minder inhuur en meer mobiliteit van de vaste medewerkers. Daarmee maken we de organisatie dienstbaar en kunnen we ook een besparing realiseren.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid

Terug naar navigatie - 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid

Inspanning

Opgave: openbare orde en veiligheid

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

De prioriteiten zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige collegeperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.). De gemeente streeft naar een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving waarin niet alleen de criminaliteitscijfers zo laag mogelijk zijn, maar inwoners zich ook daadwerkelijk veilig voelen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Cluster Openbare Orde en Veiligheid

 

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat.

1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt vastgesteld is bepaald aan de hand van de nulmeting uit 2019.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De norm die hierbij wordt vastgesteld is bepaald aan de hand van de nulmeting uit 2019.

Inspanning

1.3.1 In 2020 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

Terug naar navigatie - 1.3.1 In 2020 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zodanig te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt. Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

Inspanning

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar
Periode Oudewater Nederland
2014 48 aantal per 10.000 inw 12-17jr 138 aantal per 10.000 inw 12-17jr
2015 109 aantal per 10.000 inw 12-17jr 134 aantal per 10.000 inw 12-17jr
2016 25 aantal per 10.000 inw 12-17jr 137 aantal per 10.000 inw 12-17jr
2017 88 aantal per 10.000 inw 12-17jr 131 aantal per 10.000 inw 12-17jr
2018 38 aantal per 10.000 inw 12-17jr 119 aantal per 10.000 inw 12-17jr

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
0.1 Bestuur Lasten 899.227 971.758 959.818 959.818 959.818
0.2 Burgerzaken 497.366 453.784 480.325 480.190 480.055
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 636.147 583.180 576.462 586.436 585.491
1.2 Openbare orde en veiligheid 163.060 167.570 124.470 124.470 124.470
Lasten - Totaal 2.195.800 2.176.292 2.141.075 2.150.914 2.149.834
0.1 Bestuur Baten -145.475 -138.253 -138.253 -138.253 -138.253
0.2 Burgerzaken -181.684 -160.073 -160.073 -160.073 -160.073
1.2 Openbare orde en veiligheid -9.000 -9.234 -9.234 -9.234 -9.234
Baten - Totaal -336.159 -307.560 -307.560 -307.560 -307.560
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal 1.859.641 1.868.732 1.833.515 1.843.354 1.842.274

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Toename lasten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
0.1 Uitbesteed werk college -32.222 Nadeel
0.1 Lagere storting in voorziening wachtgelden wethouders -11.000 Nadeel
0.1 Doorbelasting DVO -17.140 Nadeel
0.1 Salarissen ondersteuning raad -14.060 Nadeel
0.1 Aanbiedingsbrief 2019-2022 -10.000 Nadeel
0.2 Verkiezingen 54.752 Voordeel
0.2 Door de lagere leges aan de batenkant, wordt de afdracht aan het Rijk ook lager 14.353 Voordeel
1.1 10% bijdrage VRU naar budget VTH (taakveld 8.3) 57.800 Voordeel
Diversen -29.437 Nadeel
Totaal mutaties lasten 19.508 Voordeel
Taakveld Toename baten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
0.2 Lagere leges reisdocumenten en rijbewijzen, oorzaak dat de producten 10 jaar geldig zijn i.p.v. 5 jaar -21.611 Nadeel
Diversen -6.988 Nadeel
Totaal mutaties baten -28.599 Nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -9.091 Nadeel