Bijlage 6 Balans in meerjarenperspectief

Activa (bedragen * € 1000) rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vaste activa
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut* 11.997 12.778 23.410 33.731 37.219 38.786
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 991 1.602 1.000 1.100 1.050 1.000
Totaal Materiële vaste activa 12.988 14.380 24.410 34.831 38.269 39.786
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 72 72 72 72 72 72
- Overige langlopende geldleningen 379 371 355 350 350 350
Totaal financiële vaste activa 451 443 427 422 422 422
Totaal vaste activa 13.439 14.823 24.837 35.253 38.691 40.208
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) 1.836 884 3.961 2.422 943 -2.337
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 3.240 597 1.500 1.511 1.881 2.500
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) 246 0 250 250 250 300
Totaal Overlopende activa 354 0 172 500 500 500
Totaal vlottende middelen 5.676 1.481 5.883 4.683 3.574 963
Totaal Activa 19.115 16.304 30.720 39.936 42.265 41.171
Passiva rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 6.197 7.142 5.127 4.960 4.781 4.771
Totaal Voorzieningen 3.135 4.557 3.902 4.408 4.957 5.627
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 4.863 4.605 17.901 26.778 28.737 26.983
Totaal vaste passiva 14.195 16.304 26.930 36.146 38.475 37.381
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Kasgeld 3.000 0 2.040 2.040 2.040 2.040
- Overige schulden 878 0 750 750 750 750
Totaal Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 3.878 0 2.790 2.790 2.790 2.790
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi)
Overlopende passiva 1.042 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal vlottende passiva 4.920 0 3.790 3.790 3.790 3.790
Totaal Passiva 19.115 16.304 30.720 39.936 42.265 41.171

* Het Bolwerck is voor €1,- opgenomen.