Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Beheer openbare ruimte, verkeer, openbaar vervoer en waterwegen
Bas Lont Afval en riolering
Bob Duindam Verkenning toekomstige Straatverlichting

Kern van het programma

Terug naar navigatie - Kern van het programma

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: het behouden van het prettige woon- en leefklimaat door een fysieke- en sociaal veilige woonomgeving te creëren die schoon, heel en veilig is door middel van het realiseren van gemeenschapszin waarvoor burgers en bedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen, het in stand houden van speelvoorzieningen, de vergroening van de openbare ruimte, het tegengaan van wateroverlast, groen en openbare verlichting, het zorg dragen voor een kwalitatief wegen- en riool/water beheer, het primair in voorwaardenscheppende zin versterken van de historische kwaliteit van de binnenstad als drager van toerisme en recreatie met aandacht voor oudere personen en het zorg dragen voor de toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor een ieder.

Opgave: openbare ruimte en verkeer

Wat gaan we doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen?

Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Omvang en kwaliteit van het huidige areaal en onze ambities met de openbare ruimte inzichtelijk maken en de begroting hier eventueel op aanpassen. Onder de noemer 'Taskforce IBOR' wordt de aanpak van openbare ruimte tegen het licht gehouden. 2020 staat in het teken van het in beeld brengen van het areaal en de kwaliteit hiervan alsmede het (her)formuleren van onze ambities. Gezamenlijk kunnen techniek en ambitie in 2021 in de reguliere P&C-cyclus worden verwerkt en
ingebed in de organisatie.

Verkeerskundig spelen er diverse vraagstukken waarvoor wij in 2020 onderzoek gaan doen en (fiets)beleid opstellen, om gefundeerde keuzes te maken voor de toekomst van de gemeente. De resultaten van deze onderzoeken zullen de uitvoeringsagenda voor de opvolgende jaren bepalen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.

2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt.

Terug naar navigatie - 2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt.

Inspanning

2.3.1 In 2022 "Financieel gezond" vanuit het coalitieakkoord vertaalt zich voor de openbare ruimte naar "Areaal en gewenste kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 "Financieel gezond" vanuit het coalitieakkoord vertaalt zich voor de openbare ruimte naar "Areaal en gewenste kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

Inspanning

2.3.2 De geplande (onderhouds) projecten worden uitgevoerd.

Terug naar navigatie - 2.3.2 De geplande (onderhouds) projecten worden uitgevoerd.

Inspanning

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023
2.1 Verkeer en vervoer Lasten 1.507.488 1.573.731 1.774.221 1.755.046 1.751.159
2.4 Economische havens en waterwegen 85.694 153.038 261.214 260.051 258.889
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 386.218 396.935 409.784 409.482 409.181
7.2 Riolering 1.149.892 1.138.275 1.288.135 1.431.651 1.593.612
7.3 Afval 902.199 1.075.704 1.051.624 1.135.893 1.102.789
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.465 12.586 5.989 16.963 8.417
Lasten – Totaal 4.038.956 4.350.269 4.790.967 5.009.086 5.124.047
2.1 Verkeer en vervoer Baten -28.547 -48.547 -48.547 -48.547 -48.547
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie -3.850 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.773 -3.788 -3.788 -3.788 -3.788
7.2 Riolering -1.149.893 -1.295.136 -1.424.650 -1.567.115 -1.723.826
7.3 Afval -951.561 -1.166.677 -1.184.396 -1.203.212 -1.223.935
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -15.639 -16.364 -16.364 -16.364 -16.364
Baten – Totaal -2.153.263 -2.530.512 -2.677.745 -2.839.026 -3.016.460
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer – Totaal 1.885.693 1.819.757 2.113.222 2.170.060 2.107.587

VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
2.1 Lasten kabels en leidingen (zie ook batenzijde) 20.000 Nadeel
2.1 Onderhoud HIOR (alleen 2020 en 2021) 15.000 Nadeel
2.1 Wegenlegger (incidenteel 2020) 50.000 Nadeel
2.1 Fietsenbeleidplan en uitvoeringsagenda (incidenteel 2020) 15.000 Nadeel
2.1 Uitbesteding bediening bruggen -34.800 Voordeel
2.4 Verschuiving kapitaallasten beschoeiingen Lange Linschoten 54.997 Nadeel
7.3 Lasten afval (DVO, grondstoffenbeleidsplan, kunststofinz) 173.505 Nadeel
Diversen (inclusief indexering 2,6%) 17.611 Nadeel
Totaal mutaties lasten 311.313 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2019 Voordeel/nadeel
2.1 Leges kabels en leidingen (zie ook lastenzijde) -20.000 Voordeel
7.2 Baten riolering -tariefsstijging van 12,6%(gesloten circuit) -145.243 Voordeel
7.3 Baten afval -tariefsstijging 19,6% (gesloten circuit) -215.116 Voordeel
Diversen 3.110 Nadeel
Totaal mutaties baten -377.249 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -65.936 voordeel