Bijlage 4 Incidentele baten en lasten in meerjarenperspectief

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV.

NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen met bedragen van 10.000 euro en hoger. Bedragen beneden dit normbedrag worden als een totaalbedrag per programma opgenomen.


Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op de BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip "incidenteel" gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

Incidentele baten en lasten Herkomst 2020 2021 2022 2023
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Wegenlegger 50.000 0 0 0
HIOR 15.000 15.000 0 0
Fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda 15.000 0 0 0
3. Sociaal domein
Statushouders 11.850 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
voorbereiding nieuwbouw zwembad 50.000 0 0 0
huidig zwembad 62.000 62.000 0 0
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
omgevingswet 25.000 0 0 0
7. Algemene inkomsten
Incidentelasten < 10.000 15.540 0 0 0
Totaal incidentele lasten € 244.390 € 77.000 € 0 € 0
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 0 € 0 € 0 € 0

Toelichting per post

Lasten
Wegenlegger: opgenomen in de voorjaarsnota 2019
HIOR: opgenomen in de voorjaarsnota 2019
Fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda: opgenomen in de voorjaarsnota 2019
Statushouders: bedrag is gebaseerd op de meicirculaire Algemene uitkering gemeentefonds
Omgevingswet: in de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting 2019 is voor de jaren 2019 en 2020 25.000 euro opgenomen.

Baten

Toevoegingen aan reserves 2020 2021 2022 2023
Structurele toevoegingen:
reserve wegen 721.278 721.278 721.278 721.278
reserve civiele kunstwerken 118.360 118.360 118.360 118.360
reserve baggeren 77.155 77.155 77.155 77.155
reserve investeringen speeltoestellen 20.000 20.000 20.000 20.000
reserve onderhoud vastgoed 0 0 0 7.884
Incidentele toevoegingen 0 0 0 0
Totaal toevoegingen 936.793 936.793 936.793 944.677
Onttrekkingen aan reserves 2020 2021 2022 2023
Structurele onttrekkingen:
reserve wegen 721.700 721.700 721.700 721.700
reserve civiele kunstwerken 118.360 118.360 118.360 118.360
reserve baggeren 51.493 100.269 100.269 100.269
reserve investeringen speeltoestellen 14.812 14.661 14.509 14.358
reserve onderhoud vastgoed 36.914 148.637 160.646 0
Incidentele onttrekkingen 107.500 0 0 0
Totaal onttrekkingen 1.050.779 1.103.627 1.115.484 954.687
Structurele saldi 2020 2021 2022 2023
Begrotingssaldo -583.095 -651.669 -724.670 -738.513
Af:
Incidentele baten 0 0 0 0
Incidentele onttrekkingen reserves -107.500 0 0 0
Bij:
Incidentele lasten 244.390 77.000 0 0
Incidentele toevoegingen reserves 0 0 0 0
Structureel saldo -446.205 -574.669 -724.670 -738.513