Bijlage 5 EMU Saldo

2019 2020 2021 2022 2023
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2020
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) (is cash-flow) 8.764 -697 -819 -903 -749
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 7.587 537 875 1.229 1.399
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie 72 345 523 567 687
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 50.228 8.140 11.291 4.666 2.916
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8.533 1.405 1.413 1.442 129
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 9.822 89 2.953 2.921 3.408
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 36 17 17 17
met derden betreffen
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
Berekend EMU-saldo -32.516 -9.307 -9.189 -2.311 1.683
Een negatief saldo betekent een tekort