Leeswijzer

Deze begroting vormt het vertrekpunt om als raad uw kaderstellende en toetsende rol en als college onze uitvoerende rol in te vullen. In deze begroting is terug te vinden welke beleidsmatige en financiële randvoorwaarden daarvoor gelden.

 

De programmabegroting bestaat uit vier delen: aanbiedingsbrief, programma’s, paragrafen en bijlagen.
In de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op het dekkingsplan, zoals dat is uitgewerkt naar aanleiding van de voorjaarsrapportage.
In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – wil bereiken (effecten), hoe dit concreet vorm krijgt (resultaten) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn (lasten en baten). De raad stelt het totale bedrag per programma vast.
Een paragraaf is een dwarsdoorsnede van de begroting. Doel van de paragrafen is om onderwerpen te bundelen die verspreid in de begroting staan maar bijvoorbeeld wel een groot financieel belang dienen.
De bijlagen geven een verdiepend inzicht in de gemaakte keuzes.

 

Opzet van de programma’s
De opzet van de programma’s ziet er anders uit dan in de vorige begroting. Doel van de vernieuwde opzet is om meer focus aan te brengen, meer inzicht in de prestaties en de bijbehorende indicatoren te geven en financiële gevolgen inzichtelijker weer te geven. De vernieuwde opzet is onder andere met de auditcommissie op hoofdlijnen besproken. Alle programma’s zijn opgezet door eerst de ambities weer te geven. Vervolgens worden de maatschappelijke opgaven beschreven en uitgewerkt die richtinggevend zijn om deze ambities waar te maken en worden de beleidsmatige (verplichte) indicatoren behorende bij het programma benoemd. Elk programma wordt afgesloten met een overzicht van de baten en lasten per programma en geeft inzicht in de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2019 en de begroting 2020. Hiermee ontstaat een completer maar tegelijk ook een compacter beeld wat binnen het programma wordt opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft. De opzet van elk programma ziet er als volgt uit:

1. Ambities;
2. Maatschappelijke opgave: korte beschrijving van de opgave gericht wat willen wij bereiken;
3. Maatschappelijk effect: onderverdeling/concretisering van maatschappelijke opgave;
4. Resultaat: waaruit blijkt dat het effect wordt gerealiseerd;
5. Inspanning: wat gaan wij in 2020 doen om het resultaat te bereiken.