Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Participatiewet, armoedebeleid, inburgering, publieke gezondheidszorg, welzijn en ouderenzorg, Stadsteam
Ivo ten Hagen Jeugdzorg

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen - LHBT+ beleid
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).
6.3 Inkomensregelingen Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid.
6.4 WSW en beschut werk Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.
6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek.
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp die vanwege een crisissituatie verleend wordt (thuis of bij een aanbieder).
6.74c Gesloten plaatsing Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz.
6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Opvang- en beschermdwonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
7.1 - Volksgezondheid Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

De koers die de afgelopen jaren is ingezet, leidt tot goede resultaten. In de basis gaat het goed met het Sociaal Domein. Wel vraagt het constante ontwikkeling in lijn met de maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Versteviging van de monitoring van financiën en resultaten is van groot belang voor het hebben en houden van grip op het sociaal domein. De focus komt de komende jaren te liggen op de sociale basis, 'het cement van de stad'. Het zijn de maatschappelijke organisaties en verenigingen die de stad maken.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Het Sociaal Akkoord vormt de leidraad voor het (brede) sociaal domein van 2023 tot 2027. Het Sociaal Akkoord is nadrukkelijk een akkoord dat voortkomt uit de samenleving zelf en gaat over opgroeien, jeugdzorg, onderwijs(huisvesting), cultuur, sport, gezondheid, onderwijs, sociale basis, Wmo-voorzieningen, werk & inkomen en bestaanszekerheid. Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidskaders van het Sociaal Akkoord, waarin de uitgangspunten en de beleidsdoelen staan beschreven. Deze worden, samen met partners, uitgewerkt in een uitvoeringsplan; besluitvorming daarover door de raad vindt eind 2023 plaats. 

De komende jaren staan in het teken van het verstevigen van voorzieningen en netwerken die het in Oudewater mogelijk maken om een gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig leven te leiden. Goede verbindingen tussen inwoners onderling, tussen betrokken (maatschappelijke) organisaties en tussen gemeente en samenleving zijn dan belangrijk. Ontmoeting, samenwerking en het op effectieve wijze bereiken van inwoners worden meegenomen in alle thema’s waaruit het Sociaal Akkoord is opgebouwd: 

  1. Gezondheid, cultuur en bewegen: over het stimuleren van een gezonde leefstijl (positieve gezondheid, mentale veerkracht, ontmoeting) en een uitnodigende leefomgeving om te bewegen, te ontmoeten en cultuur te beleven.
  2. Opvoeden en opgroeien: met als doelen gelijke kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen en op te groeien, voldoende mogelijkheden voor ontmoeting en contact voor kinderen, jongeren en ouders.
  3. Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid: voor het stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid, ondersteuning voor mantelzorgers, voldoende ontmoeting en activiteiten, en samenwerking tussen organisaties vanuit zorg, wonen en sociaal domein (domeinoverstijgende samenwerking).
  4. Werk en inkomen: focus op het vergroten van bestaanszekerheid en het tegengaan van armoede, organiseren dat inwoners kunnen meedoen naar vermogen en nieuwkomers in Oudewater zich zo snel mogelijk thuis laten voelen. 
  5. Wonen en leefomgeving: inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig, ook als er een specifieke ondersteuningsbehoefte is. Daarvoor is geschikt woningaanbod nodig, moet de leefomgeving passend zijn en moeten er voorzieningen zijn die veilig, prettig en zelfstandig wonen mogelijk maken.  

Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid

Terug naar navigatie - 3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid

Inspanningen

3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht.

Terug naar navigatie - 3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht.

Inspanningen

Opgave Opvoeden en opgroeien

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen.

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs.

Inspanningen

3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren.

Terug naar navigatie - 3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren.

Inspanningen

3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Terug naar navigatie - 3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Inspanningen

3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp.

Terug naar navigatie - 3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp.

Inspanningen

Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning.

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten.

Terug naar navigatie - 3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten.

Inspanningen

3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund.

Terug naar navigatie - 3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund.

Inspanningen

3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden.

Terug naar navigatie - 3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden.

Inspanningen

Opgave Werk en Inkomen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

3.5 Meer inwoners worden bereikt door betere communicatie over regelingen en ondersteuning m.b.t. werk en inkomen.

3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden. 

3.7 Inwoners van Oudewater werken of participeren naar vermogen.

3.8 Nieuwe inwoners voelen zich thuis in Oudewater en doen mee naar vermogen.

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.4.1 Meer bestaanszekerheid voor alle inwoners.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Meer bestaanszekerheid voor alle inwoners.

Inspanningen

3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd.

Terug naar navigatie - 3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd.

Inspanningen

3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam.

Terug naar navigatie - 3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam.

Inspanningen

3.7.2 Door intensivering van de dienstverlening en de inzet van een methodische aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgt de participatie van deze inwoners met 25% tot 35%.

Terug naar navigatie - 3.7.2 Door intensivering van de dienstverlening en de inzet van een methodische aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgt de participatie van deze inwoners met 25% tot 35%.

Inspanningen

Opgave Wonen en leefomgeving

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1).

3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners.

3.11 Er is aandacht voor leefbaarheid in de kleinere kernen.

3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund.

3.13 Inwoners kunnen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.

Terug naar navigatie - 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.

Inspanningen

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 73,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 70,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2022 74,9 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 72,2 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Achterstand onder jeugd: Werkloze jongeren

Terug naar navigatie - Achterstand onder jeugd: Werkloze jongeren

Omschrijving (toelichting)

Voor Oudewater geen gegevens bekend.

Bron: Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Periode Oudewater Nederland
2020 (Odw g.g.) % 16- t/m 22-jarigen 2 % 16- t/m 22-jarigen
2021 (Odw g.g.) % 16- t/m 22-jarigen 2 % 16- t/m 22-jarigen

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 174,7 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 197,7 per 10.000 inwoners 15-64 jaar
2022 175,5 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 197,7 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 10,3 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 9,5 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 0,7 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2020 2021 2022 Streefwaarde* Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg € 100.000 € 150.000 € 200.000 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie.
Overige indicatoren worden opgesteld bij het nieuwe Sociaal Akkoord

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
3. Sociaal domein 9.119.472 8.925.127 9.427.172 9.917.574 490.402 9.687.739 9.625.483 9.643.478
Totaal Lasten 9.119.472 8.925.127 9.427.172 9.917.574 490.402 9.687.739 9.625.483 9.643.478
Baten
3. Sociaal domein -2.533.036 -1.364.833 -2.806.279 -1.829.236 977.043 -1.828.219 -1.885.445 -1.881.568
Totaal Baten -2.533.036 -1.364.833 -2.806.279 -1.829.236 977.043 -1.828.219 -1.885.445 -1.881.568
Stortingen
3. Sociaal domein 0 0 150.000 0 -150.000 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 150.000 0 -150.000 0 0 0
Onttrekkingen
3. Sociaal domein -288.647 -75.000 -203.666 -25.000 178.666 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -288.647 -75.000 -203.666 -25.000 178.666 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
6.1 Indexering 53.487 nadeel
6.1 Mutaties kadernota nieuw beleid 2024. Mutatie 1: intensivering werkzaamheden statushouders, asielzoekers en beschermd wonen (structureel). Mutatie 2: nieuwe subsidie kaders (incidenteel). 90.000 nadeel
6.1 Budget voor opstellen Sociaal Akkoord is incidenteel, dus een voordeel in 2024. -50.000 voordeel
6.1 Hogere begrote energielasten en lagere kapitaalslasten voor De Klepper. 25.308 nadeel
6.1 Voor de opvang van Oekraïners op Statenland is bij de Voorjaarsrapportage 2023 incidenteel budget toekend voor beheer en onderhoud. -135.165 voordeel
6.1 Vraagstuk arbeidsmigranten. Bij de voorjaarsrapportage 2023 is hiervoor eenmalig budget toegekend. -62.000 voordeel
6.1 Het budget voor het kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten is verplaatst van programma 6 naar programma 3. 26.050 nadeel
6.3 Conform ontwerpbegroting Ferm Werk: programma inkomensregelingen en aanvullende dienstverlening. 289.000 nadeel
6.3 Incidenteel voordeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor het 'Winterplan'. -128.666 voordeel
6.3 Conform ontwerpbegroting Ferm Werk: Programma overhead. 116.000 nadeel
6.3 Incidenteel voordeel cf. raadsbesluit voorjaarsrapportage voor opvang vluchtelingen Oekraïne. -308.500 voordeel
6.4 Conform ontwerpbegroting Ferm Werk: programma WSW. 47.000 nadeel
6.5 Conform ontwerpbegroting Ferm Werk: programma arbeidsparticipatie en aanvullende dienstverlening. 37.000 nadeel
6.71A Indexering 32.094 nadeel
6.72A Indexering 24.077 nadeel
6.72A Mutatie voorjaarsrapportage: Essentiële functies: Dure jeugdzorg met verblijf kan met minimale aantallen (cliënten) zorgen voor een negatieve jaarrekening. Daarom is gekozen om het budget bij te ramen en in te zetten (bij restant) voor een egalisatiereserve om tegenvallers op de dure jeugdzorg in andere jaren op te vangen. Het bedrag van 2023 is rechtstreeks gestort in de reserve Sociaal Domein waardoor dit voor 2024 een nadeel is. 150.000 nadeel
6.81A Mutatie kadernota: Beschermd wonen. Vanaf 2024 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen. In het Sociaal Akkoord worden door de raad kaders vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van deze nieuwe taak. Dit is budgetneutraal zie baten. 115.808 nadeel
7.1 Mutatie kadernota: De opgenomen stijging is conform de laatst bekende begroting van de GGDrU. 89.413 nadeel
Overige lasten. Dit is voornamelijk indexering waarvan de bedragen onder de € 25.000 liggen. 80.535 nadeel
Overige lasten. -1.039 voordeel
Totaal mutaties lasten 490.402 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
6.3 Mutatie kadernota: verhoging van het BUIG-budget. -93.818 voordeel
6.3 Incidenteel nadeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 1.186.798 nadeel
6.81A Mutatie kadernota: Beschermd wonen. Vanaf 2024 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van beschermd wonen. In het Sociaal Akkoord worden door de raad kaders vastgelegd met betrekking tot de uitvoering van deze nieuwe taak. Dit is budgetneutraal zie lasten. -115.808 voordeel
Overige baten. 250 nadeel
Totaal mutaties baten 977.422 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.467.824 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 In 2023 is er een bedrag van € 128.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein voor 'Winterplan. -128.666 nadeel
0.10 In 2023 is er een bedrag van € 150.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein om fluctuaties in de Jeugdzorg op te kunnen vangen. 150.000 voordeel
0.10 In 2023 was er vanuit het College werkprogramma € 75.000 beschikbaar voor opstellen sociaal akkoord (€ 50.000) en vraagstuk arbeidsmigranten (€ 25.000). In 2024 is er € 25.000 beschikbaar voor de aanpak van goede huisvesting voor arbeidsmigranten. -50.000 nadeel
Totaal mutaties reserves -28.666 nadeel