Programma 7 Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De taakvelden binnen het programma Algemene inkomsten zijn:

Taakveld Omschrijving
0.5 Treasury Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 Belasting overige Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering Algemene uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten Reserveringen / algemene stelposten

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

In de periode 2022-2026 worden genomen besluiten uitgevoerd en wordt zo min mogelijk besloten tot nieuwe investeringen. Kansen voor cofinanciering worden optimaal benut, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ingangen bij medeoverheden. 
De reservepositie kan worden versterkt door positieve resultaten op grondexploitaties bij het ontwikkelen van toekomstige bouwlocaties. 
Eventuele meevallers komen ten gunste van het begrotingssaldo en de Algemene Reserve.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Algemene uitkering Gemeentefonds
De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds laat tot en met het jaar 2025 een positieve trend zien. Het jaar 2026 wordt het zgn. 'ravijnjaar'. 

Weerstandsvermogen
Door incidentele meevallers ten gunste van de Algemene Reserve (AR) te brengen stijgt de ratio van het weerstandsvermogen. Recent is dit gebeurd bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 en de voorjaarsrapportage 2023. Ook in de toekomst willen wij positieve meevallers toevoegen aan de AR om het weerstandsvermogen te versterken.

Grondexploitaties
Op dit moment zijn er twee grondexploitaties: Het Oranje Bolwerck en Tappersheul III. De positieve saldi van deze grondexploitaties zijn al bestemd. Van het Oranje Bolwerck wordt deze gestort in de Algemene Reserve en van Tappersheul III wordt deze ingezet voor de revitalisering van Tappersheul I en II.
Hiernaast komt er een grondexploitatie voor het Statenland. Het minimale positieve resultaat hiervan (€ 2,5 miljoen) wordt ingezet voor het nieuw te realiseren zwembad. Eventuele meeropbrengsten kunnen ten gunste worden gebracht van de Algemene Reserve.
Voor de ontwikkeling van de Kerkwetering is een startnotitie vastgesteld. Aan de uitwerking hiervan wordt gewerkt. 

Investeringen
De afgelopen periode zijn er verschillende grote kredieten versterkt om investeringen te doen. Dit heeft geleid tot een hoge schuldquote. De komende bestuursperiode willen wij zo min mogelijk investeringen doen, om de schuldquote naar beneden te krijgen. Dit geldt ook voor de solvabiliteitsratio.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
7. Algemene inkomsten 58.792 506.303 352.303 1.814 -350.489 -129.308 143.261 157.218
Totaal Lasten 58.792 506.303 352.303 1.814 -350.489 -129.308 143.261 157.218
Baten
7. Algemene inkomsten -20.493.979 -20.162.702 -20.489.046 -22.307.532 -1.818.486 -22.597.775 -21.094.834 -20.930.580
Totaal Baten -20.493.979 -20.162.702 -20.489.046 -22.307.532 -1.818.486 -22.597.775 -21.094.834 -20.930.580

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.5 Er wordt meer werkelijke rente doorberekend aan de taakvelden. 75.868 nadeel
0.5 Rente op langlopende geldleningen neemt licht af door verschuivingen in de leningportefeuille. -8.893 voordeel
0.61 In de voorjaarsrapportage 2023 is een eenmalige verhoging voor kosten van OZB-gerelateerde taxaties opgenomen (€ 31.000); dit is niet verwerkt in de begroting 2024. Tevens is € 10.200 (budgettair neutraal) aan kosten overgeheveld naar taakveld 8.3 GEO. -41.200 voordeel
0.8 Stelpost loonkosten 182.337 nadeel
0.8 Verhoging stelpost Wet open overheid 10.000 nadeel
0.8 Stelpost loonkosten 2023 komt te vervallen door effectueren CAO. -363.655 voordeel
0.8 Stelpost BOA vervallen -30.228 voordeel
0.8 Stelpost Energie vervallen -60.000 voordeel
0.8 Stelpost Voogdij 18+ vervallen -9.000 voordeel
0.8 Stelpost Voogdij 18+ vervallen -113.000 voordeel
0.8 Stelpost Participatie vervallen -13.000 voordeel
Diverse 20.282 nadeel
Totaal mutaties lasten -350.489 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2022 Bedrag voordeel - nadeel +
0.61 OZB woningen, hogere opbrengst, betreft indexatie -85.976 voordeel
0.62 OZB niet-woningen, hogere opbrengst, betreft indexatie -40.877 voordeel
0.7 Algemene uitkering (hogere uitkering) -1.678.043 voordeel
3.4 Door een toename van het aantal toeristen in de afgelopen jaren kan de begrote opbrengst verhoogd worden. -14.479 voordeel
Diverse 889 nadeel
Totaal mutaties baten -1.818.486 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -2.168.975 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0