Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Algemeen bestuurlijke zaken en representatie, Openbare orde en veiligheid, Horeca- en evenementenbeleid, Diversiteit en Inclusie, Communicatie en Participatie, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken en dienstverlening, Dierenwelzijn
Ivo ten Hagen Vergunningverlening en handhaving
Bas Lont Automatisering, Informatievoorziening, Archiefzaken
Walther Kok Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 Bestuur Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 Burgerzaken Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen
1.2 Openbare orde en veiligheid Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapens en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - persoonsgerichte aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Openbare orde en veiligheid 

We gaan aan de slag met het verder verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Oudewater. Dit doen we aan de hand van het in 2023 opgestelde Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dit plan vormt de basis voor onze inzet om Oudewater veilig en inclusief te houden. Via het IVP hebben we drie prioriteiten geformuleerd: ondermijning, digitale veiligheid en overlast door alcohol en drugs. Samenwerking tussen inwoners, bedrijven en gemeente is hierbij van het grootste belang. De ogen en oren van alle mensen in Oudewater dragen bij aan een veilige en inclusieve samenleving, bijvoorbeeld door de inzet van Whatsapp-buurtpreventie en Meld Misdaad Anoniem. Veiligheid in woonkernen, het buitengebied en op de bedrijventerreinen vinden we van groot belang. Met de horeca willen wij samenwerken aan het Kwaliteitskeurmerk Veilig Uitgaan. Het aanspreken van overlastgevers en het aanpakken van de parkeerproblematiek en de problematiek rond zwaar verkeer in de binnenstad en in het buitengebied vragen om extra inzet. We maken gebruik van de extra BOA-capaciteit om de leefbaarheid te vergroten.


Dienstverlening en participatie 

Oudewater heeft veel betrokken inwoners. We willen hun betrokkenheid inzetten om te zorgen dat Oudewater een fijne gemeente blijft om te wonen, werken en te recreëren. Als inwoners dat willen, kunnen ze meedenken, meedoen en samenwerken met de gemeente. Om dit verder vorm te geven, willen we een participatiekader gebruiken. Dit kader krijgt vervolgens een plek in de processen in de organisatie. 

Komende jaren wordt in Oudewater een 'Huiskamer van de stad' ingericht. Hierin krijgt ook de dienstverlening aan inwoners, zoals het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, een plek. Doelstelling is om de menselijke maat in de dienstverlening te behouden: we breiden de digitale mogelijkheden uit, zodat inwoners die dat willen, zaken digitaal kunnen regelen, en er blijven op gezette tijden mogelijkheden voor persoonlijk contact.   


Regionale samenwerking 

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk regionale samenwerking, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën. In 2021 is Oudewater lid geworden van de U10, waarmee het zich een positie heeft verworven om in deze metropoolregio mee te praten over (ruimtelijke) opgaven zoals vitaliteit van kernen, en gebruik en waardering van het landschap. De ambitie voor de komende jaren is om deze regionale samenwerking in stand te houden en optimaal te benutten.  

De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor zijn lokale belangen en laat, indien nodig, samen met zijn buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking zijn lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid, behoud van het landschap, en lobby voor ondersteuning en medefinanciering van regionale voorzieningen. 

Oudewater wil een zelfstandige gemeente blijven, met een eigen bestuur en eigen voorzieningen. Hiervoor is een aantal jaren geleden een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Woerden afgesloten. Deze samenwerkingsafspraken, in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO), gelden tot 1 januari 2026. In de komende periode gaan we in gesprek om de uitgangspunten voor het vervolg voor te bereiden. Vanuit de huidige goede samenwerking met Woerden zullen we dit proces inzetten, gericht op het innemen van een in de raad breed gedragen langetermijnstandpunt. Uitgangspunt daarbij is om de samenwerking voort te zetten en waar mogelijk verder te verbeteren. Bestuurlijke zelfstandigheid blijft daarbij voorop staan. Eerste stap in dat proces is een zorgvuldige evaluatie van de lopende samenwerking. 

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Openbare orde en veiligheid

Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld. Aangezien het IVP een periode van vier jaar beslaat, is afgesproken dat er per jaar een Uitvoering Veiligheidsplan (UVP) komt, zodat flexibel kan worden ingespeeld op actuele situaties en ontwikkelingen.
De lokale prioriteiten voor Oudewater zijn: 1. Aanpak ondermijning en georganiseerde criminaliteit; 2. Cybercrime en digitale veiligheid; 3. Alcohol, drugs en overlast.
Daarnaast zijn binnen de reguliere taken de volgende uitgelichte thema’s uitgewerkt: inzet High Impact Crimes; Lokaal in Verbinding; continuering Persoonsgerichte Aanpak; Integraal Crisisplan gemeente Oudewater. 
Met de uitwerking van deze lokale prioriteiten en uitgelichte thema’s wordt invulling gegeven aan de missie van het IVP 2023-2026 namelijk: inwoners, ondernemers, (veiligheids)partners en maatschappelijke organisaties werken integraal samen aan een gemeente waar het op sociaal én fysiek vlak veilig is en iedereen zich veilig voelt.

 

Dienstverlening en participatie

In 2024 worden diverse methoden ingezet om de interactie met de samenleving te verbeteren. De methoden zijn uiteenlopend, klein en groot, bijvoorbeeld het voorbereiden van de Omgevingswet op participatieniveau, maar ook het organiseren van bijeenkomsten en spreekuren. Ambtenaren zullen door de participatieadviseur geholpen worden om participatietrajecten in te richten volgens het vastgestelde participatiekader (onder voorbehoud van vaststelling door de raad sept/okt 2023).
De Woerdense aanpak op dienstverlening, waar wij zoals afgesproken op gaan aanhaken, zal in 2024 worden afgerond. De verschillende domeinen gaan de kaders van deze aanpak gebruiken om hun product, kwaliteit en proces zó vorm te geven dat het past bij de organisatie. Daarbij geven we inwoners helderheid over het niveau van dienstverlening dat ze van ons kunnen verwachten.  
In 2024 blijven we inzetten op duidelijke, toegankelijke en inclusieve communicatie. Dit doen we onder andere door veel gestuurde brieven en e-mails te herschrijven en ambtenaren te trainen in lezersgericht schrijven.
Ook blijven we onze klantcontacten monitoren. Vanuit verschillende domeinen wordt hierover gerapporteerd aan de raad.

 

Regionale samenwerking

De U10 gemeenten, waaronder Oudewater, gaan gezamenlijk reageren op het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied.

Woerden, Gouda en Alphen aan den Rijn organiseren in 2024 het VNG congres in het Groene Hart. De regiogemeenten worden daar ook bij betrokken, bijvoorbeeld bij het traditionele excursieprogramma. Een mooie kans om Oudewater op de kaart te zetten bij bestuurlijk Nederland.

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft in februari 2023 de inhoudelijke scope voor het ontwikkelperspectief vastgesteld. Het perspectief gaat de nadruk leggen op drie kernopgaven, te weten het stabiliseren van veenbodems, het robuust inrichten van het watersysteem en het doorontwikkelen van waardevolle gebiedskenmerken. Hierbij worden alle ruimtelijke opgaven, zoals landbouw, woningbouw, bedrijventerreinen, energie, recreatie, natuurontwikkeling, economie, etc. integraal opgenomen. In aanloop naar het ontwikkelperspectief zijn er een beleidsanalyse en een expertadvies Toekomstperspectief Groene Hart opgesteld. Beiden vormen bouwstenen voor het ontwikkelperspectief waarvan de contouren zijn gedeeld tijdens het Groene Hart Jaarevent op 7 september en welke in concept wordt geagendeerd voor het Bestuurlijk Platform Groene Hart op 21 september. Naar verwachting wordt het ontwikkelperspectief 1.0 in december 2023 ter vaststelling aangeboden aan het Bestuurlijk Platform Groene Hart en daarna uitgevoerd in 2024 en verder. Voor het NOVEX-gebied wordt een ontwikkelperspectief, uitvoeringsagenda en regionale investeringsagenda opgesteld. 

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreeërd worden in Oudewater.

1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen.

1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente.

1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.

Terug naar navigatie - 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.

Inspanningen

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2022 80,0 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,3 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
2023 79,7 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,3 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr

Winkeldiefstal

Terug naar navigatie - Winkeldiefstal
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 0,0 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners
2022 0,0 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

Terug naar navigatie - Geweldsmisdrijven
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 2,0 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners
2022 2,0 per 1.000 inwoners 4,6 per 1.000 inwoners

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Oudewater Nederland
2021 70 per 10.000 inwoners 12-17 jr 80 per 10.000 inwoners 12-17 jr
2022 30 per 10.000 inwoners 12-17 jr 80 per 10.000 inwoners 12-17 jr

Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdreclassering
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 (Odw g.g.) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022 (Odw g.g.) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

Terug naar navigatie - Jongeren met een delict voor de rechter
Bron: CBS
Periode Oudewater Nederland
2021 (Odw g.g.) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022 (Odw g.g.) % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
Bron: Eigen begroting
Periode Oudewater
2021 62,6 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur
2022 50,4 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bron: Eigen begroting (gegevens NL niet bekend)
Periode Oudewater
2021 (JR22) 8,0 % van totale lasten
2022 7,5 % van totale lasten

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakvelden Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 2.655.704 2.255.131 2.322.631 2.501.203 178.572 2.466.022 2.484.715 2.483.682
Totaal Lasten 2.655.704 2.255.131 2.322.631 2.501.203 178.572 2.466.022 2.484.715 2.483.682
Baten
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -286.518 -296.559 -296.559 -345.772 -49.213 -342.442 -357.317 -355.792
Totaal Baten -286.518 -296.559 -296.559 -345.772 -49.213 -342.442 -357.317 -355.792
Onttrekkingen
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -74.612 -35.000 -35.000 -40.000 -5.000 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -74.612 -35.000 -35.000 -40.000 -5.000 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.1 Betreft financiële ruimte voor een evaluatie van de samenwerking met gemeente Woerden. Dit geld is in een eerdere begroting opgenomen en het zwaartepunt ligt in 2024. 31.680 nadeel
0.1 De bijdrage aan U10 is verhoogd door het gezamenlijk doorontwikkelen van het integraal ruimtelijk perspectief (IRP). 9.000 nadeel
0.2 Hogere doorbelasting DVO bijdrage Woerden in de legesheffingen. 16.800 nadeel
0.2 Door de hogere leges reisdocumenten stijgen de afdrachten aan het Rijk. 22.118 nadeel
1.1 De gaskosten inclusief transport voor de brandweerkazerne Oudewater nemen toe. 6.871 nadeel
1.1 Brandputten met een hoger risico op bodemverontreiniging worden met voorrang hersteld in 2024. 9.000 nadeel
1.1 De bijdrage aan de VeiligheidsRegio Utrecht neemt toe vanwege loon- en prijsaanpassingen. 30.600 nadeel
1.2 De stelpost BOA is verplaatst naar programma 1. In 2024 zijn hiermee de kosten voor een tweede BOA voldoende afgedekt. 32.780 nadeel
Diversen 19.723 nadeel
Totaal mutaties lasten 178.572 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.2 Hogere leges burgerzaken vanwege verwachte toename van aanvragen reisdocumenten. -48.605 voordeel
Diversen -608 voordeel
Totaal mutaties baten -49.213 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 129.359 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.10 Hogere onttrekking aan algemene reserve -5.000 voordeel
Totaal mutaties reserves -5.000 voordeel