6 EMU-Saldo

Omschrijving 2023 2024 2025
bedragen x € 1.000 Volgens realisatie t/m sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV art. 17c) 2.141 -50 -2.192
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 17.823 14.403 6.831
3. Mutatie voorzieningen 334 393 96
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -1.165 -1.380 0
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo (x 1.000) -€ 14.183 -€ 12.680 -€ 8.927