Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Recreatie en Toerisme, Kunst en Cultuur
Ivo ten Hagen Economische Zaken, Visie Vitaal Buitengebied
Bas Lont Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu
Walther Kok Masterplan Binnenstad, Bibliotheek

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.1 Economische ontwikkeling Algemeen economisch beleid
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 Musea Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 Cultureel erfgoed Taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 Media Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie Bevordering toerisme en openluchtrecreatie
7.4 Milieubeheer, energietransitie Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Het culturele en recreatieve aanbod in Oudewater verbeteren
De ambitie is om Oudewater en zijn directe omgeving meer bekendheid te geven als aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken, bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Aan de hand van de drie thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk' worden gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod in Oudewater komt. De gemeente initieert deze samenwerking, uitwerking ligt bij de betrokken partijen.

Economie
Voor een sterke, vitale economie werken we aan toekomstbestendige bedrijventerreinen: het aantrekkelijk houden van bedrijventerreinen Tappersheul I en II en een vitaal nieuw Tappersheul III.  
Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een vitale en levendige binnenstad.

Samenwerken aan de energietransitie
Stap voor stap werken we aan de overgang naar duurzame energie. We werken aan energie besparen en duurzaam verwarmen van de gebouwen. En de energie die we nog gebruiken, wekken we duurzaam op.

Erfgoed
Om strategische ruimtelijke keuzes te maken is het van belang de identiteit en cultuurhistorische waarden te kennen van zowel de kernen als het landschap. Cultuurhistorisch, landschappelijk en/of archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij omgevingsplannen en bij keuzes op het gebied van energietransitie. recreatie en toerisme. 

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Energietransitie
In 2024 is de transitievisie warmte afgerond en werken we op basis van het tegelijkertijd opgestelde werkprogramma aan het verduurzamen van wijken en buurten. Omdat de energietransitie iedereen raakt, werken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We geven in het isolatieproject voorrang aan inwoners die zelf moeite hebben met het organiseren van het verduurzamen van hun woning.
Voor het produceren van duurzame energie werken we zowel aan het benutten van daken voor zonnepanelen als aan het aanleggen van zonnevelden op daarvoor geselecteerde locaties. Ook dat doen we samen met inwoners en omwonenden.

Opgave Cultuur

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Inspanningen

Opgave Economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

 4.2  Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein.

4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.

4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Terug naar navigatie - 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Inspanningen

4.3.1 Plan van aanpak vitale binnenstad uitvoeren (afhankelijk van beschikbare middelen).

Terug naar navigatie - 4.3.1 Plan van aanpak vitale binnenstad uitvoeren (afhankelijk van beschikbare middelen).

Inspanningen

Opgave Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristisch bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristisch bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Inspanningen

Opgave Energietransitie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed.

4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Terug naar navigatie - 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Inspanningen

4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Terug naar navigatie - 4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Inspanningen

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2021 741,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr 805,5 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2022 789,9 per 1.000 inwoners 15-65 jr 825,4 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Functiemenging

Terug naar navigatie - Functiemenging
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2021 51,9 Verhouding banen – woningen 53,3 Verhouding banen – woningen
2022 53,4 Verhouding banen – woningen 53,8 Verhouding banen – woningen

Vestigingen (van bedrijven)

Terug naar navigatie - Vestigingen (van bedrijven)
Bron: LISA
Periode Oudewater Nederland
2021 212,8 per 1.000 inwoners 15-65 jr 165,1 per 1.000 inwoners 15-65 jr
2022 221,8 per 1.000 inwoners 15-65 jr 174,1 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
Periode Oudewater Nederland
2020 14,9 % van totale elektriciteit 26,8 % van totale elektriciteit
2021 17,4 % van totale elektriciteit 33,2 % van totale elektriciteit

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
4. Cultuur, economie en milieu 1.045.575 1.128.265 1.693.877 1.457.003 -236.874 1.389.953 1.256.015 1.255.597
Totaal Lasten 1.045.575 1.128.265 1.693.877 1.457.003 -236.874 1.389.953 1.256.015 1.255.597
Baten
4. Cultuur, economie en milieu -180.350 -158.114 -790.840 -484.727 306.113 -444.582 -218.601 -218.601
Totaal Baten -180.350 -158.114 -790.840 -484.727 306.113 -444.582 -218.601 -218.601
Stortingen
4. Cultuur, economie en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
4. Cultuur, economie en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
3.4 In 2023 was eenmalig een bedrag opgenomen voor Vitale binnenstad, dit werd gedekt door een eenmalige subsidie van de provincie. -22.021 voordeel
5.6 Versterking Backoffice bibliotheek (kadernota) en indexatie. 15.413 nadeel
7.4 In 2023 is (eenmalig) een budgetoverheveling opgenomen van het restant Energiearmoede uit 2022 van de Uitvoeringskosten klimaat. Daarnaast is in 2023 gebruikgemaakt van een eenmalige subsidie van de provincie voor de vouchers isolatiemaatregelen en is de subsidie van het Rijk vanuit het Nationaal Isolatie Programma lager dan in 2023. -273.760 voordeel
7.4 In 2024 is extra budget opgenomen voor het Landelijk gebied en Netcongestie (kadernota). 35.850 nadeel
7.4 Overige -2.840 voordeel
Overige verschillen lasten 10.484 nadeel
Totaal mutaties lasten -236.874 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
3.4 In 2023 was eenmalig een bedrag opgenomen voor Vitale binnenstad, dit werd gedekt door een eenmalige subsidie van de provincie. 22.021 nadeel
7.4 In 2023 is (eenmalig) een budgetoverheveling opgenomen van het restant Energiearmoede uit 2022 van de Uitvoeringskosten klimaat. Daarnaast is in 2023 gebruikgemaakt van een eenmalige subsidie van de provincie voor de vouchers isolatiemaatregelen en is de subsidie van het Rijk vanuit het Nationaal Isolatie Programma lager dan in 2023. 288.899 nadeel
Overige verschillen baten -4.807 voordeel
Totaal mutaties baten 306.113 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 69.239 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0