Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Portefeuillehouder Thema
Ivo ten Hagen Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma omvat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.2 Fysieke infrastructuur Industrieterrein Tappersheul III
5.5 Cultureel erfgoed Archeologiebeleid, gemeentetoren en carillon
8.1 Ruimtelijke ordening Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Bouwen en Wonen
De woonvisie van gemeente Oudewater richt zich erop dat er voldoende woningen zijn waar we in de gemeente behoefte aan hebben. We leggen de raad jaarlijks een strategische woningbouwplanning voor. In 2025 zal een nieuwe woonvisie worden opgesteld. 

Omgevingswet 
De komende bestuursperiode is het de ambitie om met een gebiedsgerichte aanpak stapsgewijs het (tijdelijke) omgevingsplan van rechtswege om te zetten in een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl. De gemeenteraad zal hiertoe meerdere wijzigingsbesluiten omgevingsplan dienen te nemen.  Gezien de grote veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, kunnen we nu nog niet goed overzien of dit haalbaar is. Daarom zal  jaarlijks gerapporteerd worden over de voortgang. Het betekent ook dat we de komende jaren deels werken met een tijdelijk omgevingsplan en deels met een omgevingsplan nieuw stijl. Dit zal om extra afstemming vragen.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Wonen
De woningmarkt in Oudewater staat flink onder druk; de prijzen van de koopwoningen zijn hoog en de wachttijd voor een sociale huurwoning is lang. Toch verwachten we dat in 2024 de zoektijd naar een sociale huurwoning wat gaat afnemen door de oplevering van de Schuylenburcht en het project Oranjepark II. In 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van de woonvisie in 2025. Tevens wordt de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Intussen wachten we op de nieuwe wetgeving van het Rijk die door de val van het kabinet wat vertraagd is. Deze nieuwe wetgeving begrenst de middenhuur, wat de betaalbaarheid van de woningen in dit segment vergroot.   

Omgevingswet en wet kwaliteitsborging
Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken, waarbij participatie centraal staat en een digitaal systeem alles rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving inzichtelijk maakt. De Wkb heeft als gevolg dat het toetsen van bouwplannen en het toezicht tijdens bouwprojecten in veel gevallen door een marktpartij wordt uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er taken voor de gemeente wegvallen, maar er ook nieuwe taken bijkomen. 
Voor inwoners, bedrijven en de organisatie verandert er veel met de komst van deze wetten. In 2024 verwachten we de eerste voorbereidingen te treffen voor een gebiedsdekkend omgevingsplan. Daarbij wordt conform de wens van de raad het college verzocht een voorstel te doen op welke wijze de eisen en regels rondom vergunningaanvraag en haalbaarheidsverzoek kunnen worden vereenvoudigd. Ondertussen zal de organisatie ervaring opdoen met een hernieuwd werkproces vergunningverlening en verkennen begeleiden initiatief. 

Opgave: Wonen

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Inspanningen

3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.

Terug naar navigatie - 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.

Inspanningen

Opgave Ruimtelijke ontwikkeling

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave Omgevingsplan

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Terug naar navigatie - 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Inspanningen

Opgave Maatschappelijk vastgoed

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Terug naar navigatie - 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Inspanningen

Nieuwbouw woningen

Terug naar navigatie - Nieuwbouw woningen
Bron: BAG
Periode Oudewater Nederland
2021 0,7 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 8,9 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen
2022 9,2 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen 9,3 nieuwgebouwde woningen per 1000 woningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 3.730.951 3.835.861 4.136.561 2.303.822 -1.832.739 2.046.692 2.014.249 1.106.208
Totaal Lasten 3.730.951 3.835.861 4.136.561 2.303.822 -1.832.739 2.046.692 2.014.249 1.106.208
Baten
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -4.253.849 -3.294.899 -3.294.899 -1.576.502 1.718.397 -1.317.197 -1.309.467 -401.425
Totaal Baten -4.253.849 -3.294.899 -3.294.899 -1.576.502 1.718.397 -1.317.197 -1.309.467 -401.425
Stortingen
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 147.658 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 147.658 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -39.212 -25.000 -25.000 -10.000 15.000 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -39.212 -25.000 -25.000 -10.000 15.000 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 De grondexploitaties bedrijventerreinen worden jaarlijks herzien. Tappersheul III is aangepast aan de laatst herziene versie. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal. -722.127 voordeel
8.2 De grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) worden jaarlijks herzien. Oranje Bolwerck is aangepast aan de laatst herziene versie. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal. -1.011.966 voordeel
8.3 Tijdelijke stelpost stijging energielasten uit 2023 is niet meer nodig, de stijging van deze lasten is nu verdeeld over de verschillende objecten in de begroting. -190.000 voordeel
8.3 Budget uitvoering KoopGarant-regeling (kadernota). 40.000 nadeel
8.3 Budget uitbesteding energiebeheer (kadernota). 15.000 nadeel
8.3 Budget startnotitie Integraal programma vastgoed was in 2023 eenmalig toegekend. -25.000 voordeel
8.3 Eenmalig budget voor schilderwerk Weeghuisje. Deze kosten worden onttrokken uit de reserve voor het meerjarig onderhoud. 10.000 nadeel
8.3 De begroting VRU 2024 zorgt voor een kostentoename waarvan 10% aan omgevingsvergunningen wordt toegeschreven. Tevens is sprake van hogere doorbelasting DVO-bijdrage in de legesheffingen, dit is gelegen in de jaarlijkse aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Woerden. 38.055 nadeel
8.3 Geo-informatievoorziening, betreft een budgettair neutrale overheveling van taakveld 0.61, kosten dienen op dit taakveld verantwoord te worden. 10.200 nadeel
Overige verschillen lasten -23.901 voordeel
Totaal mutaties lasten -1.859.739 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 Zie onder lasten 722.126 nadeel
8.2 Zie onder lasten 1.015.682 nadeel
Overige verschillen baten -19.411 voordeel
Totaal mutaties baten 1.718.397 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -141.342 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 In 2023 was een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve begroot van € 25.000 (voor startnotitie integraal programma vastgoed), in 2024 is begroot € 10.000 te onttrekken uit de reserve MOP voor schilderwerk Weeghuisje. 15.000 nadeel
Totaal mutaties reserves 15.000 nadeel