5 Geprognosticeerde balans

Activa rekening begroting begroting begroting begroting begroting
(bedragen x € 1000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- kosten onderzoek en ontw.bep.actief 223 713 713 713 713 713
Totaal immateriële vaste activa 223 713 713 713 713 713
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 19.420 29.445 35.773 41.673 41.099 40.956
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 9.273 16.580 24.655 25.587 24.598 23.629
Totaal materiële vaste activa 28.693 46.025 60.428 67.260 65.697 64.585
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 72 72 72 72 72 72
- Overige langlopende geldleningen 402 402 402 402 402 402
Totaal financiële vaste activa 474 474 474 474 474 474
Totaal vaste activa 29.389 47.212 61.615 68.447 66.884 65.772
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) 3.241 2.076 966 -414 0 0
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 5.177 5.000 4.500 4.000 4.000 4.000
Liquide middelen (kas- en banksaldi) 247 247 247 247 247 247
Totaal overlopende activa 2.128 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal vlottende middelen 10.792 9.323 7.713 5.833 6.247 6.247
Totaal Activa 40.181 56.535 69.328 74.280 73.131 72.019
Passiva rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 8.403 4.413 4.516 5.080 3.814 2.391
Totaal Voorzieningen 6.770 7.104 7.497 7.593 7.802 8.032
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 21.624 38.918 51.215 55.507 55.415 55.496
Totaal vaste passiva 36.798 50.435 63.228 68.180 67.031 65.919
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Kasgeld 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Overige schulden 1.047 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 1.047 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Liquide middelen (kas- en banksaldi)
Overlopende passiva 2.336 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal vlottende passiva 3.383 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
Totaal Passiva 40.181 56.535 69.328 74.280 73.131 72.019