2 Incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018. In aansluiting op deze notitie is in september 2021 een handreiking verschenen van de provincies. Deze is bedoeld ter verduidelijking van de notitie en is een aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van € 10.000 en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Bedragen beneden dit normbedrag zijn niet opgenomen in het overzicht omdat dit niet past bij het uitgangspunt 'van materiële omvang'.

 

 Incidentele baten en lasten 2024 2025 2026 2027
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
- Evaluatie samenwerking Woerden 40.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
- Ecologie en openbare ruimten 25.000
- Voorbereiding overname OV 100.000
- Kort/lang parkeren rond binnenstad 45.000
3. Sociaal domein
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
- updaten monumentenlijst/erfgoed 25.000 25.000
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- Aanpak goede huisvesting arbeidsmigranten 25.000
- Onderhoud Weeghuisje 10.000
- Onderhoud gymzaal De Eiber 15.000
- Grondexploitatie Tappersheul 924.172 915.771 908.041 -
- Grondexploitatie Oranje Bolwerck 250.904 - - -
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele lasten € 1.460.076 € 940.771 € 908.041 € -
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
3. Sociaal domein
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- Grondexploitatie Tappersheul 924.172 915.771 908.041 -
- Grondexploitatie Oranje Bolwerck 250.904 - - -
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 1.175.076 € 915.771 € 908.041 € -

 

 

Toevoegingen aan reserves 2024 2025 2026 2027
Structurele toevoegingen: 0 0 0 0
Incidentele toevoegingen 20.000 20.000 20.000 20.000
Totaal toevoegingen € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Onttrekkingen aan reserves 2023 2024 2025 2026
Structurele onttrekkingen: 0 0 0 0
Incidentele onttrekkingen 284.891 42.112 22.809 16.846
Totaal onttrekkingen € 284.891 € 42.112 € 22.809 € 16.846
Structurele saldi 2024 2025 2026 2027
Saldo baten en lasten 315.207 532.969 -1.291.305 -1.454.134
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 264.891 22.112 2.809 -3.154
Begrotingssaldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) 580.098 555.081 -1.288.496 -1.457.288
Af:
Incidentele baten -1.175.076 -915.771 -908.041 0
Incidentele onttrekkingen reserves -284.891 -42.112 -22.809 -16.846
Bij:
Incidentele lasten 1.460.076 940.771 908.041 0
Incidentele toevoegingen reserves 20.000 20.000 20.000 20.000
Structureel saldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) € 600.207 € 557.969 € 1.291.305- € 1.454.134-