1. Blz. 1 Programmabegroting 2024 - 2027
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Aanbiedingsbrief bij Programmabegroting 2024 - 2027
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financiële begroting 2024 - 2027
    3. Blz. 6 Toelichting vergelijking kadernota e.v.
    4. Blz. 7 Toelichting
    5. Blz. 8 Lokale lastendruk
    6. Blz. 9 Conclusies, risico's en voorstellen
   2. Blz. 10 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 11 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 12 Omschrijving
    3. Blz. 13 Ambities
    4. Blz. 14 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 15 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
     1. Blz. 16 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 17 Resultaat
      1. Blz. 18 1.1.1 Uitvoering geven aan de veiligheidsstrategie zoals bepaald in het Integraal Veiligheidsplan en het Uitvoeringsplan Veiligheid.
       1. Blz. 19 1.1.1.1 Resultatenverantwoording opstellen over het Uitvoeringsplan Veiligheid (2x per jaar).
      2. Blz. 20 1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen.
       1. Blz. 21 1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad.
      3. Blz. 22 1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen.
       1. Blz. 23 1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden.
       2. Blz. 24 1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden.
      4. Blz. 25 1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast.
       1. Blz. 26 1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.
      5. Blz. 27 1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet.
       1. Blz. 28 1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.
      6. Blz. 29 1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening.
       1. Blz. 30 1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau.
       2. Blz. 31 1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven.
      7. Blz. 32 1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken.
       1. Blz. 33 1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt.
      8. Blz. 34 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.
       1. Blz. 35 1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden.
       2. Blz. 36 1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking.
       3. Blz. 37 1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.
       4. Blz. 38 1.4.1.4 Een toekomstscenario opstellen waaruit blijkt of en hoe de gemeenten vanaf 1-1-2026 hun samenwerking vervolgen.
      9. Blz. 39 1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen.
       1. Blz. 40 1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.
    6. Blz. 41 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 42 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   3. Blz. 43 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
    1. Blz. 44 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 45 Omschrijving
    3. Blz. 46 Ambities
    4. Blz. 47 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 48 Opgave Openbare ruimte
     1. Blz. 49 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 50 Resultaat
      1. Blz. 51 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.
       1. Blz. 52 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting.
       2. Blz. 53 2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen.
       3. Blz. 54 2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling.
       4. Blz. 55 2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren.
      2. Blz. 56 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.
       1. Blz. 57 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden. Voorstel voor overname(som) aan de raad voorleggen.
       2. Blz. 58 2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec.
       3. Blz. 59 2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.
      3. Blz. 60 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.
       1. Blz. 61 2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad.
      4. Blz. 62 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.
       1. Blz. 63 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers.
      5. Blz. 64 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.
       1. Blz. 65 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden.
      6. Blz. 66 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut.
       1. Blz. 67 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.
    6. Blz. 68 Opgave Mobiliteit
     1. Blz. 69 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 70 Resultaat
      1. Blz. 71 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.
       1. Blz. 72 2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen.
      2. Blz. 73 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.
       1. Blz. 74 2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken.
      3. Blz. 75 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.
       1. Blz. 76 2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub.
      4. Blz. 77 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.
       1. Blz. 78 2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek.
       2. Blz. 79 2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad.
      5. Blz. 80 2.5.1 Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers (zwaar verkeer, recreatieverkeer, bestemmingsverkeer) op de wegen in het buitengebied.
       1. Blz. 81 2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied.
       2. Blz. 82 2.5.1.3 Beleid voor wegen in het buitengebied opstellen, o.a. snelheid en natuurlijk sturen, inclusief uitvoeringsplan.
      6. Blz. 83 2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.
       1. Blz. 84 2.6.1.1 Onderzoeken naar aanleg/verbreding van fietspaden, zoals verbindingen Touwslag-Binnenstad, Strengen-Papenhoeflaan, en Woerden-Oudewater via Linschoterweg. Uitkomsten aan de raad voorleggen incl. voorstel voor uitvoering en kosten.
       2. Blz. 85 2.6.1.2 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad.
       3. Blz. 86 2.6.1.3 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV.
       4. Blz. 87 2.6.1.4 Voorwaarden opstellen voor en uitwerken van een eigen concessiemodel voor de plaatsing van laadpunten.
    7. Blz. 88 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 89 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   4. Blz. 90 Programma 3 Sociaal domein
    1. Blz. 91 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 92 Omschrijving
    3. Blz. 93 Ambities
    4. Blz. 94 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 95 Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen
     1. Blz. 96 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 97 Resultaat
      1. Blz. 98 3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid
       1. Blz. 99 3.1.1.1 Inzetten van interventies die een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en het vergroten van de mentale gezondheid onder jongeren, volwassenen en ouderen.
       2. Blz. 100 3.1.1.2 Impuls aan activiteiten en inzet die geschaard kunnen worden onder ‘Welzijn op Recept’.
       3. Blz. 101 3.1.1.3 Onderzoeken wat de behoeften zijn van jongeren die nu niet meedoen met activiteiten wegens mentale/fysieke moeilijkheden.
       4. Blz. 102 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen.
      2. Blz. 103 3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht.
       1. Blz. 104 3.1.2.1 Activiteiten en voorlichting op het gebied van preventie van overgewicht.
       2. Blz. 105 3.1.2.2 Onderzoeken of de lokale ketensamenwerking over de Gezonde leefstijl-interventie voldoet en of uitbreiding wenselijk is.
      3. Blz. 106 3.1.3 Middelengebruik onder inwoners neemt af.
       1. Blz. 107 3.1.3.1 Activiteiten gericht op preventie van middelengebruik.
       2. Blz. 108 3.1.3.2 Voorlichtingscampagnes op basischolen over weerbaarheid, groepsdruk en middelengebruik.
      4. Blz. 109 3.1.4 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod.
       1. Blz. 110 3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen.
       2. Blz. 111 3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren.
      5. Blz. 112 3.1.5 Oudewater heeft een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.
       1. Blz. 113 3.1.5.1 Vanuit het perspectief van positieve gezondheid kijken naar de openbare ruimte. Als er aanpassingen en/of werkzaamheden worden gedaan in de buitenruimte, wordt dit meegenomen.
    6. Blz. 114 Opgave Opvoeden en opgroeien
     1. Blz. 115 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 116 Resultaat
      1. Blz. 117 3.2.1 Elk kind heeft een kansrijke start.
       1. Blz. 118 3.2.1.1 Verder bouwen aan de Kansrijke start-coalitie waarin we ons richten op een gezamenlijke aanpak voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind.
      2. Blz. 119 3.2.2 Onderlinge steun voor ouders en kinderen in (kwetsbare) situaties is verbeterd.
       1. Blz. 120 3.2.2.1 Inzetten van projectleider opvoeden en opgroeien.
      3. Blz. 121 3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs.
       1. Blz. 122 3.2.3.1 Opstellen notitie onderwijskansen, waarin ook uitbreiding regeling peuteropvangtoeslag en vergroten ouderbetrokkenheid een plek krijgen.
       2. Blz. 123 3.2.3.2 Evalueren van het programma Onderwijs Oudewater. Succesvolle onderdelen voortzetten en borgen in lijn met de kaders van de Hervormingsagenda Jeugd.
       3. Blz. 124 3.2.3.3 Vernieuwen van verordening en beleidsregels leerlingenvervoer met nadruk op zelfstandig leren reizen. Daartoe ook de huidige situatie evalueren.
      4. Blz. 125 3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren.
       1. Blz. 126 3.2.4.1 Het zicht verbeteren op Oudewaterse jongeren die niet (meer) in Oudewater naar school gaan, door betere contacten met middelbare scholen.
       2. Blz. 127 3.2.4.2 Evalueren van de inzet van jongerenwerk om de mogelijke behoefte en nodige inzet scherp te krijgen en een voorstel te maken voor vervolg.
       3. Blz. 128 3.2.4.3 Bieden van (groeps)aanbod gericht op (mentale) weerbaarheid en veerkracht. Hierbij is ook aandacht voor digitale vaardigheden en prestatiedruk.
      5. Blz. 129 3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
       1. Blz. 130 3.2.5.1 Onderzoeken welke ontmoetingsbehoefte er is onder jongeren.
       2. Blz. 131 3.2.5.2 Verkennen wat er nodig is voor de jongeren 12+ die naar Speciaal Onderwijs gaan om elkaar te ontmoeten en een netwerk op te bouwen in Oudewater.
       3. Blz. 132 3.2.5.3 Verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een bso+ voor kinderen die naar SO of SBO gaan.
      6. Blz. 133 3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp.
       1. Blz. 134 3.2.6.1 Regionaal uitvoeren van de proeftuin Bescherming in Beweging om gezinnen met  zorgen over veiligheid steeds passender te helpen.
       2. Blz. 135 3.2.6.2 De regeling om in aanmerking te komen voor kinderopvang o.b.v. een sociaal-medische indicatie efficiënter en toegankelijker maken.
       3. Blz. 136 3.2.6.3 Doorontwikkelen Stadsteam in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.
       4. Blz. 137 3.2.6.4 De huidige inkoop van jeugdzorg en Wmo en de regionale samenwerking in Utrecht-West evalueren, en de aanbevelingen uit de evaluatie implementeren.
    7. Blz. 138 Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid
     1. Blz. 139 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 140 Resultaat
      1. Blz. 141 3.3.1 Inwoners kunnen prettig en gezond ouder worden.
       1. Blz. 142 3.3.1.1 Behouden van het grote aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning voor ouderen. Verbeteren van onderlinge afstemming over programmering.
      2. Blz. 143 3.3.2 De weg naar welzijn, ontmoeting en ondersteuning is bekend voor inwoners.
       1. Blz. 144 3.3.2.1 Verbeteren van de bekendheid en het bereik van het aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning, o.a. door het verbeteren van de Sociale kaart.
      3. Blz. 145 3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten.
       1. Blz. 146 3.3.3.1 Verder met (evalueren van) verschillende bestaande netwerken en overleggen, om meer samenhang en een rolverdeling aan te kunnen brengen.
       2. Blz. 147 3.3.3.2 Realiseren van meer ruimte voor ontmoeting voor verschillende doelgroepen. Zie ook 3.2.5.
       3. Blz. 148 3.3.3.3 Subsidiebeleid herzien (subsidieverordening, beleidsregels en proces) voor alle subsidies in het sociaal domein.
      4. Blz. 149 3.3.4 Ondersteuning vanuit het Stadsteam voor inwoners met vraagstukken rondom mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid.
       1. Blz. 150 3.3.4.1 Ontwikkelen van voldoende expertise bij het Stadsteam om inwoners met psychische kwetsbaarheid of vragen over mentale gezondheid te ondersteunen of door te verwijzen.
      5. Blz. 151 3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund.
       1. Blz. 152 3.3.5.1 Verbeteren van signalering van overbelasting bij mantelzorgers.
       2. Blz. 153 3.3.5.2 Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers door naast mantelzorgwaardering een activiteitenplan/ ondersteuningsplan op te zetten, op basis van de behoefte van deze groep.
      6. Blz. 154 3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden.
       1. Blz. 155 3.3.6.1 Samenwerking rondom uitvoering IZA en GALA in de regio met gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de GGD.
      7. Blz. 156 3.3.7 De Oudewaterse samenleving draagt bij aan het (kunnen) omgaan met mensen met dementie.
       1. Blz. 157 3.3.7.1 Werkgroep opzetten die als eerste opdracht krijgt: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers.
    8. Blz. 158 Opgave Werk en Inkomen
     1. Blz. 159 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 160 Resultaat
      1. Blz. 161 3.4.1 Meer bestaanszekerheid voor alle inwoners.
       1. Blz. 162 3.4.1.1 Uitgaan van draagkracht en bestaanszekerheid i.p.v. inkomensgrenzen. Toepassen van 'omgekeerde toets' bij aanvragen voor regelingen en voorzieningen. Nagaan voor welke regelingen en voorzieningen draagkracht leidend kan zijn.
      2. Blz. 163 3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd.
       1. Blz. 164 3.4.2.1 De toegang tot regelingen vereenvoudigen door aanpassen van aanvraagprocedures en formulieren.
       2. Blz. 165 3.4.2.2 Onderzoeken van uitbreiding en/of aanpassing van regelingen, zoals Stadspas en deelname Jeugdfonds sport & cultuur.
       3. Blz. 166 3.4.2.3 Kwetsbare inwoners meer betrekken bij totstandkoming beleid. Uitwerken en uitvoeren plan voor instellen klankbordgroep.
      3. Blz. 167 3.5.1 Er wordt meer gebruikgemaakt van (gemeentelijke) regelingen.
       1. Blz. 168 3.5.1.1 Communicatie verbeteren: voor inwoners en verwijzers duidelijker maken wat er mogelijk is en waar men moet zijn.
       2. Blz. 169 3.5.1.2 Het netwerkoverleg armoede meer structureel neerzetten.
      4. Blz. 170 3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam.
       1. Blz. 171 3.6.1.1 In kaart brengen wat nodig is om te werken volgens het convenant vroegsignalering: hoe omgaan met opvolging signalen en welke inzet van het Stadsteam is daarvoor nodig.
       2. Blz. 172 3.6.1.2 Plan maken voor aanpak en kosten.
       3. Blz. 173 3.6.1.3 Het Stadsteam sluit zich aan bij het landelijk convenant vroegsignalering.
      5. Blz. 174 3.7.1 Meer inwoners met een bijstandsuitkering gaan bij werkgevers of vrijwilligersorganisaties aan de slag.
       1. Blz. 175 3.7.1.1 Portefeuillehouder economie treedt op als ambassadeur om bij werkgevers aandacht te vragen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
      6. Blz. 176 3.7.2 Door intensivering van de dienstverlening en de inzet van een methodische aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgt de participatie van deze inwoners met 25% tot 35%.
       1. Blz. 177 3.7.2.1 FermWerk begeleidt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief, waarbij aandacht is voor maatwerk en doorbemiddeling naar passende activeringsplekken via Stadsteam.
       2. Blz. 178 3.7.2.2 Monitoren van de voortgang en het effect van de ingezette middelen met behulp van de opgenomen indicatoren in de kwartaalrapportages van Ferm Werk.
      7. Blz. 179 3.8.1 De keten rondom inburgering functioneert naar behoren.
       1. Blz. 180 3.8.1.1 Werken aan stabiele keten zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Daartoe inzetten op betere afstemming tussen ketenpartners en onderzoeken hoe beschikbaar aanbod/activiteiten beter gevonden kunnen worden
    9. Blz. 181 Opgave Wonen en leefomgeving
     1. Blz. 182 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 183 Resultaat
      1. Blz. 184 3.9.1 / 4.1.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten.
       1. Blz. 185 3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren.
      2. Blz. 186 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften.
       1. Blz. 187 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.
       2. Blz. 188 3.10.1.2 Jongvolwassenen tussen 17-23 jaar kunnen waar nodig gebruik maken van 'Kamers met Aandacht'.
      3. Blz. 189 3.11.1 Bij ontwikkeling van beleid wordt nagedacht over de leefbaarheid in alle kernen in Oudewater.
       1. Blz. 190 3.11.1.1 Bij de uitvoering van acties uit de uitvoeringsagenda ook rekening houden met de leefbaarheid in Hekendorp en Papekop.
      4. Blz. 191 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.
       1. Blz. 192 3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
       2. Blz. 193 3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek.
      5. Blz. 194 3.13.1 Meer inwoners krjigen een erkende valpreventieve interventie om risco's op valongelukken te verkleinen.
       1. Blz. 195 3.13.1.1 Ketenaanpak Valpreventie ontwikkelen waarin ruimte is voor aanbieden van aansluitende beweegactiviteiten voor 65-plussers die geen verhoogd valrisico hebben.
      6. Blz. 196 3.13.2 Inwoners weten wat ze moeten doen om voorbereid te zijn op (extreme) hitte.
       1. Blz. 197 3.13.2.1 Hitteplan opstellen.
    10. Blz. 198 Eigen indicatoren
    11. Blz. 199 Specificatie taakvelden
    12. Blz. 200 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   5. Blz. 201 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
    1. Blz. 202 Tabel portefuillehouders
    2. Blz. 203 Omschrijving
    3. Blz. 204 Ambities
    4. Blz. 205 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 206 Opgave Cultuur
     1. Blz. 207 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 208 Resultaat
      1. Blz. 209 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.
       1. Blz. 210 4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies.
       2. Blz. 211 4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren.
       3. Blz. 212 4.1.1.3 De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt.
       4. Blz. 213 3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren.
    6. Blz. 214 Opgave Economie
     1. Blz. 215 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 216 Resultaat
      1. Blz. 217 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’.
       1. Blz. 218 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS.
      2. Blz. 219 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.
       1. Blz. 220 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2).
       2. Blz. 221 4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is.
      3. Blz. 222 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater.
       1. Blz. 223 4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone.
      4. Blz. 224 4.3.1 Plan van aanpak vitale binnenstad uitvoeren (afhankelijk van beschikbare middelen).
       1. Blz. 225 4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen.
       2. Blz. 226 4.3.1.1b Raadsvoorstel met PvA+middelen. Pijlers: 1 Aanpak leegstand detailhandel; 2. Bereikbaarheid; 3. RO-kader benutten om binnenstad levendig en bedrijvig te houden. Streven: meer en kwalitatief hoogwaardig toerisme i.s.m. opgave Recr.&toerisme.
      5. Blz. 227 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand.
       1. Blz. 228 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden.
      6. Blz. 229 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector.
       1. Blz. 230 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen.
    7. Blz. 231 Opgave Recreatie en toerisme
     1. Blz. 232 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 233 Resultaat
      1. Blz. 234 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristisch bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.
       1. Blz. 235 4.5.1.1 Gesprekken met maatsch.organisaties op thema's natuurlijk, historisch en kleurrijk. Doel is om de samenwerking stimuleren waardoor er beter cultureel en recreatief aanbod komt. Uitwerking door betr. partijen. Gemeentelijke inzet: initiëren.
      2. Blz. 236 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.
       1. Blz. 237 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties.
      3. Blz. 238 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten.
       1. Blz. 239 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van de recreatievisie.
      4. Blz. 240 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.
       1. Blz. 241 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd.
    8. Blz. 242 Opgave Energietransitie
     1. Blz. 243 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 244 Resultaat
      1. Blz. 245 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart.
       1. Blz. 246 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen.
       2. Blz. 247 4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan, waaronder warmteplannen per wijk/kern.
      2. Blz. 248 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen.
       1. Blz. 249 4.7.3.1 In afstemming met De Woningraat tweejaarlijks afspraken maken.
      3. Blz. 250 4.7.4 Energieneutrale en gasloze gemeentelijke vastgoedportefeuille en lagere energielasten eigen organisatie en huurders gemeentelijk vastgoed.
       1. Blz. 251 4.7.4.1 Op basis van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed: uitvoering tranche 1 en beleidsvoorbereiding tranche 2 e.v.
      4. Blz. 252 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak wordt uitgevoerd.
       1. Blz. 253 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden.
      5. Blz. 254 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.
       1. Blz. 255 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen.
       2. Blz. 256 4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader.
       3. Blz. 257 4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.
       4. Blz. 258 4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.
      6. Blz. 259 4.8.3 Herijking RES-doelstellingen
       1. Blz. 260 4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16.
      7. Blz. 261 4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.
       1. Blz. 262 4.8.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16, m.n. over netcongestie.
       2. Blz. 263 4.8.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik.
    9. Blz. 264 Specificatie taakvelden
    10. Blz. 265 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   6. Blz. 266 Programma 5 Onderwijs en Sport
    1. Blz. 267 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 268 Omschrijving
    3. Blz. 269 Ambities
    4. Blz. 270 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 271 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie
     1. Blz. 272 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 273 Resultaat
      1. Blz. 274 3.1.4 / 5.1.1 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod.
       1. Blz. 275 3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen.
    6. Blz. 276 Opgave Sportaccommodaties
     1. Blz. 277 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 278 Resultaat
      1. Blz. 279 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.
       1. Blz. 280 5.3.3.1 Start werkzaamheden mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord.
      2. Blz. 281 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.
    7. Blz. 282 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 283 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   7. Blz. 284 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
    1. Blz. 285 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 286 Omschrijving
    3. Blz. 287 Ambities
    4. Blz. 288 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 289 Opgave: Wonen
     1. Blz. 290 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 291 Resultaat
      1. Blz. 292 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd.
       1. Blz. 293 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren.
       2. Blz. 294 6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen in meerjarig perspectief.
      2. Blz. 295 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot.
       1. Blz. 296 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord.
      3. Blz. 297 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.
       1. Blz. 298 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd.
       2. Blz. 299 6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
      4. Blz. 300 3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften.
       1. Blz. 301 3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.
      5. Blz. 302 3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.
       1. Blz. 303 3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
       2. Blz. 304 3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek.
    6. Blz. 305 Opgave Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 306 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 307 Resultaat
      1. Blz. 308 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk.
       1. Blz. 309 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.
      2. Blz. 310 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad.
       1. Blz. 311 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren.
      3. Blz. 312 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.
       1. Blz. 313 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.
      4. Blz. 314 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark II vastgesteld.
       1. Blz. 315 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
      5. Blz. 316 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek.
       1. Blz. 317 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie.
    7. Blz. 318 Opgave Omgevingsplan
     1. Blz. 319 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 320 Resultaat
      1. Blz. 321 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.
       1. Blz. 322 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024.
       2. Blz. 323 6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
       3. Blz. 324 6.3.1.3 Op basis van de ervaringen met de eerste onderdelen van het omgevingsplan een planning opstellen voor de komende jaren.
      2. Blz. 325 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.
       1. Blz. 326 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving.
      3. Blz. 327 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad.
    8. Blz. 328 Opgave Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 329 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 330 Resultaat
      1. Blz. 331 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.
       1. Blz. 332 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college.
       2. Blz. 333 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor.
       3. Blz. 334 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden.
       4. Blz. 335 3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept ‘huiskamer van de stad’ meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen.
      2. Blz. 336 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht.
       1. Blz. 337 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten.
       2. Blz. 338 6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij.
      3. Blz. 339 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd.
       1. Blz. 340 6.4.3.3 Monitoren van de uitvoering van de overeenkomst door de ontwikkelaar.
      4. Blz. 341 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis.
       1. Blz. 342 6.4.4.1 Uitwerking tijdelijke huisvesting van gebruikers Stadskantoor.
    9. Blz. 343 Specificatie taakvelden
    10. Blz. 344 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   8. Blz. 345 Programma 7 Algemene inkomsten
    1. Blz. 346 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 347 Omschrijving
    3. Blz. 348 Ambities
    4. Blz. 349 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 350 Maatschappelijke effecten
    6. Blz. 351 Resultaat
     1. Blz. 352 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
      1. Blz. 353 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.
     2. Blz. 354 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1).
      1. Blz. 355 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
     3. Blz. 356 7.1.3 De reservepositie is verbeterd.
      1. Blz. 357 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties.
     4. Blz. 358 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%.
      1. Blz. 359 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.
      2. Blz. 360 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.
      3. Blz. 361 7.1.4.3 Investeringen realistischer in de tijd zetten (plannen).
     5. Blz. 362 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%.
      1. Blz. 363 7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.
     6. Blz. 364 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen.
      1. Blz. 365 7.2.1.1 Instructies en voorlichting.
      2. Blz. 366 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving.
     7. Blz. 367 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
      1. Blz. 368 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten.
      2. Blz. 369 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders.
     8. Blz. 370 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders.
      1. Blz. 371 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening.
    7. Blz. 372 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 373 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   9. Blz. 374 Programma 8 Overhead
    1. Blz. 375 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 376 Omschrijving
    3. Blz. 377 Specificatie taakvelden
    4. Blz. 378 Verschillenanalyse 2023 - 2024
  2. Blz. 379 Paragrafen
   1. Blz. 380 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 381 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 382 Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 383 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 384 Lokale lastendruk
    5. Blz. 385 A. Belastingen
    6. Blz. 386 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 387 C. Rechten
    8. Blz. 388 D. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 389 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 390 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 391 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 392 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 393 beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 394 Risico's
     1. Blz. 395 Risico's
     2. Blz. 396 A. Programma's
     3. Blz. 397 B. Bedrijfsvoering
     4. Blz. 398 C. Verbonden Partijen
     5. Blz. 399 D. Grondexploitaties
     6. Blz. 400 Fraude- en continuïteitsrisico’s
    5. Blz. 401 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 402 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 403 Kengetallen
     1. Blz. 404 Financiële positie
   3. Blz. 405 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 406 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 407 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 408 Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp
    4. Blz. 409 Kwaliteitsniveaus vertaald naar de begroting
    5. Blz. 410 Overzicht hoeveelheden
    6. Blz. 411 Belangrijkste aandachtspunten
    7. Blz. 412 Vastgoed
   4. Blz. 413 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 414 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 415 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 416 1. Kasgeldlimiet
    4. Blz. 417 2. Renterisiconorm
    5. Blz. 418 3. Renteresultaat op treasury
    6. Blz. 419 4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
    7. Blz. 420 5. Uitgangspunten
    8. Blz. 421 6. Verwachting
   5. Blz. 422 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 423 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 424 DVO en UVO met gemeente Woerden
    3. Blz. 425 Informatiebeleid
    4. Blz. 426 Rechtmatigheid
    5. Blz. 427 Stelposten
   6. Blz. 428 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 429 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 430 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 431 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 432 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
     2. Blz. 433 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
     3. Blz. 434 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
     4. Blz. 435 Ferm Werk
     5. Blz. 436 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
     6. Blz. 437 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    4. Blz. 438 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 439 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
     2. Blz. 440 Vitens
    5. Blz. 441 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 442 Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
    6. Blz. 443 Overige verbonden partijen
     1. Blz. 444 U10
   7. Blz. 445 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 446 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 447 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 448 Uitgangspunt voor grondexploitaties
    4. Blz. 449 Toelichting per exploitatiegebied
  3. Blz. 450 Financiële begroting
   1. Blz. 451 1 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 452 Baten en lasten
    2. Blz. 453 Totaaloverzicht
    3. Blz. 454 toelichting totaaloverzicht baten lasten
    4. Blz. 455 Algemene dekkingsmiddelen
   2. Blz. 456 2 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 457 Incidenteel
    2. Blz. 458 Toelichting
   3. Blz. 459 3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 460 Toelichting
   4. Blz. 461 4 Ramingsgrondslagen
    1. Blz. 462 Ramingsgrondslagen
   5. Blz. 463 5 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 464 Activa en passiva
   6. Blz. 465 6 EMU-Saldo
    1. Blz. 466 EMU saldo
   7. Blz. 467 7 Investeringsplanning
    1. Blz. 468 Investeringsplanning
   8. Blz. 469 8 Staat van reserves
    1. Blz. 470 Beleidsuitgangspunten
    2. Blz. 471 Reserves
   9. Blz. 472 9 Staat van voorzieningen
    1. Blz. 473 Voorzieningen tot en met 2024
    2. Blz. 474 Voorzieningen 2025 en2026
  4. Inspanningen
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap