Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

DVO en UVO met gemeente Woerden

Terug naar navigatie - DVO en UVO met gemeente Woerden

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
De gemeente Woerden voert zoals bekend ook taken uit voor de gemeente Oudewater. Deze dienstverlening is beschreven in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO is op 16 juli 2020 door de gemeenteraden van zowel Oudewater als Woerden weer voor vijf jaar vastgesteld en loopt op 1-1-2026 af. Aanvullend worden er jaarlijks afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening door de gemeente Woerden in een zogeheten Uitvoeringsovereenkomst (UVO).

Uitvoeringsovereenkomst (UVO)
Jaarlijks wordt door de colleges van Oudewater en Woerden een Uitvoeringsovereenkomst vastgesteld. Hierin worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van de overeengekomen dienstverlening voor het komende begrotingsjaar. Basis voor de UVO is de door de raad van Oudewater vastgestelde begroting voor het komende jaar. In de UVO wordt aandacht besteed aan eventueel meer- en minderwerk, wat de aandachtspunten zijn ten aanzien van uitvoering en welke afspraken gemaakt kunnen worden over de kwaliteit. 

Ontwikkelingen 2024 en verder
Naar verwachting wordt begin 2024 de evaluatie van de huidige DVO-periode afgerond zodat de gemeentebesturen van Oudewater en Woerden in staat zijn om te bepalen of en in welke vorm de samenwerking wordt voortgezet. Deze bestuurlijke keuze dient eind 2024 te zijn gemaakt zodat 2025 benut kan worden voor de implementatie van de werkwijze vanaf 1-1-2026.

In onderstaande tabel staan de bedragen die gemoeid zijn met de dienstverlening door Woerden.

Omschrijving Bedrag
Te betalen aan de gemeente Woerden (incl. indexatie 2024)
Bijdrage op basis van de DVO 6.265.234
Constructeur 17.908
Horecacoördinatie (t/m 2024) 23.878
BOA 65.667
Klimaatakkoord 102.010
Vergunningsverlener 77.848
btw 55.040
Totaal te betalen aan de gemeente Woerden € 6.607.585
Omschrijving Bedrag
Te ontvangen van de gemeente Woerden:
Bijdrage team Oudewater 120.000
Bijdrage in griffiekosten Oudewater 18.000
Totaal te ontvangen van de gemeente Woerden € 138.000

Informatiebeleid

Terug naar navigatie - Informatiebeleid

In 2022 zijn wij gestart met de jaarlijkse herijking van onze informatievisie/ informatieplan. De informatievisie geeft richting en stelt kaders aan hoe de gemeente omgaat met informatievoorziening, informatiebeveiliging en datagebruik. De informatievisie wordt jaarlijks omgezet in plannen om onze ICT-omgeving up-to-date te houden en steeds te laten voldoen aan de eisen van onze gebruikers. De informatievisie bevat de volgende doelstellingen:

  • Betere (interne) dienstverlening
  • Modern en veilig werken
  • Gebruiksvriendelijke ICT-omgeving
  • Digitaal zelfstandige collega’s
  • Informatie duurzaam toegankelijk

Een belangrijke pijler is ‘veilig werken’. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid naar burgers, bedrijven en instellingen als het gaat om de beveiliging van gegevens en de continuïteit van dienstverlening. Digitalisering brengt steeds nieuwe dreigingen en risico’s met zich mee. De huidige cyberdreigingen maken duidelijk wat de impact is op de continuïteit van dienstverlening van de gemeente. Dit vraagt om een actueel beeld over de weerbaarheid van de organisatie.

Medewerkers moeten zich bewust zijn van de risico’s en de gevolgen van het eigen handelen. We werken daarom aan het vergroten van veilig en privacybewust gedrag van medewerkers, door dit continu te stimuleren en te meten. 

Onze processen en techniek laten we regelmatig onderzoeken door auditors/pentesters. Wij verwachten hiermee een goede impactanalyse te kunnen uitvoeren als de nieuwe Europese richtlijn rondom informatiebeveiliging (NIS2) ook op gemeenten van toepassing verklaard wordt. 

Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid

Met ingang van begrotingsjaar 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording een wettelijke verplichting voor gemeenten. Doel van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is om de kaderstellende en controlerende taak van de raad te versterken. Het belangrijkste gevolg van deze wetswijziging op de gemeente  heeft betrekking op de rolverdeling tussen de raad, college en externe accountant:

Voorheen was de accountant verantwoordelijk voor het afgeven van een verklaring op getrouwheid én rechtmatigheid. In het vervolg zal het college een rechtmatigheidsverantwoording opstellen en opnemen in de jaarstukken. Daarin wordt door het college verantwoording afgelegd over de naleving van wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. De SiSa-verantwoording maakt geen deel uit van de rechtmatigheidsverantwoording omdat het college daarover niet aan de raad maar aan het Rijk verantwoording aflegt.

De raad stelt, op voorstel van het college, de verantwoordingsgrenzen en tolerantie vast voor de rechtmatigheid. 

De externe accountant zal in zijn controleverklaring geen afzonderlijk oordeel meer geven over het aspect rechtmatigheid. De accountantscontrole blijft wel gericht op de getrouwheid van de jaarrekening; daaronder valt ook de juistheid en volledigheid van de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording ‘juist’ is.

In 2023 zijn de benodigde wettelijke verordeningen en beleidsstukken geactualiseerd naar aanleiding van deze gewijzigde rolverdeling.

Stelposten

Terug naar navigatie - Stelposten

Verspreid over de begroting zijn enkele stelposten opgenomen. In een overzicht samengebracht zijn dit de volgende (voor zover > € 10.000):

Overzicht stelposten begroting 2024-2027 2024 2025 2026 2027
60400135 Stelpost exploitatielasten Stadskantoor 41.680 41.680 41.680 41.680
Totaal stelposten € 41.680 € 41.680 € 41.680 € 41.680