Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Openbare ruimte, Verkeer en mobiliteit, Masterplan Binnenstad
Bas Lont Afval en riolering

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit + parkeren

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 Verkeer en vervoer Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 Economische havens en waterwegen (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 Economische promotie Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 Riolering Afvalwater en de waterhuishouding
7.3 Afval Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

De openbare ruimte van Oudewater is de plaats waar we als inwoners elkaar ontmoeten. Het is ook het visitekaartje voor onze bezoekers en de natuurlijke leefomgeving van planten en dieren. Hierbij is veiligheid altijd een randvoorwaarde. Het Masterplan binnenstad zetten we in goed overleg met de belanghebbenden voort. Voor bereikbaarheid geldt dat zowel inwoners, bezoekers als bedrijven vlot en veilig hun bestemming moeten kunnen bereiken. We streven naar een kleinere parkeerdruk en naar het weren van zwaar vrachtverkeer. Openbare ruimte en mobiliteit zijn voorwaardenscheppend voor een plezierige gemeente. Plezierig om te wonen en te recreëren, voor toerisme en bedrijvigheid, van de historische binnenstad tot en met het buitengebied. En we werken aan duurzaamheid door de laadvisie verder uit te werken met de daarbij horende uitvoeringsagenda.

Oudewater heeft groene gebieden in eigendom en beheer. Dat geeft ons de mogelijkheid om hard te werken aan de verbetering van de biodiversiteit en het vergroten van de ecologische waarde. Deze verbetering bereiken we onder andere door gericht beheren en  investeren in de openbare ruimte. Met het aantrekken van specialistische kennis op het gebied van ecologie (ecoloog) wordt een grote slag gemaakt in dit speerpunt. 

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

In 2024 wordt een herijking van de openbare ruimte gestart. Hiermee volgt Oudewater het traject dat in Woerden is ingezet om ambitie en middelen met elkaar in balans te brengen.

Het huidige Gemeentelijk WaterbeleidsPlan (GWP) wordt geactualiseerd. Hierbij kiezen we ervoor om klimaatbestendigheid een prominente rol te geven. 

Ook maken we werk van het GroenBlauw Omgevingsplan en het vergroenen van de openbare ruimte. Dit doen we samen met onze betrokken inwoners en ondernemers. 

Opgave Openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.

2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Inspanningen

2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Terug naar navigatie - 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Inspanningen

Opgave Mobiliteit

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.

2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.

2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.1 Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers (zwaar verkeer, recreatieverkeer, bestemmingsverkeer) op de wegen in het buitengebied.

Terug naar navigatie - 2.5.1 Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers (zwaar verkeer, recreatieverkeer, bestemmingsverkeer) op de wegen in het buitengebied.

Inspanningen

2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.

Terug naar navigatie - 2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 5.472.185 5.965.983 6.260.032 6.804.484 544.452 7.173.645 7.449.127 7.563.457
Totaal Lasten 5.472.185 5.965.983 6.260.032 6.804.484 544.452 7.173.645 7.449.127 7.563.457
Baten
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -3.271.007 -3.164.117 -3.142.663 -3.524.474 -381.811 -3.610.135 -3.798.459 -3.919.643
Totaal Baten -3.271.007 -3.164.117 -3.142.663 -3.524.474 -381.811 -3.610.135 -3.798.459 -3.919.643
Stortingen
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 98.389 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Totaal Stortingen 98.389 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
Onttrekkingen
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -820.316 -215.668 -275.112 -194.891 80.221 -27.112 -16.979 -16.846
Totaal Onttrekkingen -820.316 -215.668 -275.112 -194.891 80.221 -27.112 -16.979 -16.846

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 Databeheer IBOR; jaarlijkse update en actualisatie HIOR en licenties datapakketten (uit kadernota). 15.142 nadeel
2.1 Openbare verlichting: hogere exploitatielasten i.v.m. indexering 4,2% en kapitaallasten vervanging openbare verlichting Brede Dijk. 30.267 nadeel
2.1 Aanstelling informatiedeskundige verwerking ondergrondse gegevens (kadernota). 50.922 nadeel
2.1 Laadinfrastructuur; extern tijdelijk personeel € 15.000 en inrichten elektrische oplaadpunten € 45.000, opstellen laadvisie € 40.000, inrichting laadpleinen € 56.000 en overige kosten € 4.000. 159.901 nadeel
2.2 Parkeren: kort en lang parkeren rond de binnenstad. Eenmalig budget beschikbaar gesteld voor 2024 in de programmabegroting 2023. 46.890 nadeel
2.4 Beschoeiingen en kademuren: lagere kapitaallasten i.v.m. temporisering investeringen. Betreft herstel oevers Lange Linschoten. -23.465 voordeel
2.4 Uitbaggeren sloten: lasten extra € 20.000 maar hogere onttrekking uit de voorziening baggeren (€ 68.000) conform meerjarenbaggerplan. -48.458 voordeel
5.7 Openbaar groen: met name hogere kapitaallasten investeringen bomen. In periode 2020-2024 vindt in diverse tranches van € 200.000 per jaar vervanging van bomen plaats. 38.550 nadeel
5.7 Ecologie: loonkosten aan te stellen ecoloog en exploitatielasten ecologie (soortenmanagement). 61.050 nadeel
7.2 Vrijvervalriolering: hoofdriool incidentele reinigingen en inspectie en reparatie. 50.000 nadeel
7.2 Lagere storting in de voorziening Riolering. -29.694 voordeel
7.2 Hoofdgemalen: hogere elektralasten (€ 58.000) en hogere lasten onderhoud en reparatie (€ 30.000). 88.346 nadeel
7.2 Minigemalen en minizuiveringen: hogere kapitaallasten i.v.m. investeringen in drainage en persleidingen en drukriolering elektronische gedeelte. 79.026 nadeel
7.2 Minigemalen: hogere doorbelasting DVO naar rioolheffing. 10.940 nadeel
7.3 Lagere storting in de voorziening afvalstoffenheffing. 46.368 nadeel
7.3 Afval: m.n. hogere exploitatielasten i.v.m. indexering van 4,2% en hogere kapitaallasten i.v.m. investeringen (o.a. luierinzameling en ombouwen naar 5G-toegangssysteem). 52.380 nadeel
7.5 Begraafplaats aula Waardsedijk 106: eenmalige extra lasten in 2023 i.v.m. ovedracht aula. -120.000 voordeel
Overige lasten 36.287 nadeel
Totaal mutaties lasten 544.452 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
5.7 Ecologie: doorbelasting richting projecten en investeringen. -20.000 voordeel
7.2 Hogere baten rioolheffing: 14,2% (10% + 4,2% index). -255.629 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing: 6,2% (2% + 4,2% index). -102.092 voordeel
7.3 Hogere opbrengst oud papier i.v.m. gestegen prijzen. -4.566 voordeel
7.3 Hogere opbrengst textiel. -6.600 voordeel
7.5 Lagere baten aula Waardsedijk 106 i.v.m. de overdracht. 11.014 nadeel
Overige baten -3.938 voordeel
Totaal mutaties baten -381.811 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 162.641 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.10 Lagere onttrekking aan reserve baggeren 59.444 nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan de algemene reserve 20.000 nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan reserve speeltoestellen 777 nadeel
Totaal mutaties reserves 80.221 nadeel