8 Staat van reserves

Beleidsuitgangspunten 

In aansluiting op de kadernota Rechtmatigheid worden, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves onderhoud gemeentelijk vastgoed, wegen en civiele kunstwerken.
Raadsbesluiten t/m 30 juni 2023 zijn verwerkt. 

Algemene Reserve
Deze reserve is primair beschikbaar als buffer voor het opvangen van risico’s. Daarnaast kent de algemene reserve een vrij voor de Raad beschikbaar gedeelte. Het moet in principe eenmalige zaken betreffen en geen vervangingen en terugkerende aangelegenheden. Aan deze reserve wordt in principe ook het saldo van de jaarrekening toegevoegd of onttrokken. Daarnaast bestaan de toevoegingen uit incidentele opbrengsten, zoals bijvoorbeeld de verkoop van percelen grond die niet in de grondexploitatie zijn opgenomen.

Reserve investeringen speeltoestellen
Met ingang van 2009 worden conform het BBV de bedragen voor de vervanging van de speeltoestellen afgeschreven en komen de kapitaallasten ten laste van deze reserve. Het betreft nadrukkelijk alleen de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen en dus niet voor uitbreiding van speeltoestellen. Er wordt jaarlijks € 20.000 toegevoegd aan deze reserve.

Reserve sociaal domein
In de voorjaarsnota 2023 is besloten tot een onttrekking van 128.666 euro  in 2023. Tevens is besloten tot een toevoeging in 2023 van 150.000 euro om fluctuaties in de toekomst op te kunnen vangen in het budget voor de jeugd. In de begroting 2024-2027 zijn geen mutaties opgenomen.

Reserve TOZO

Bij vaststelling van de jaarrekening 2020 is de reserve TOZO ingesteld ter dekking van uitvoeringskosten. In de begroting 2024-207 is geen mutatie opgenomen.

Reserve parkeren
Voorheen stond in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen (BV) een reservering voor investeringen ten behoeve van parkeren binnenstad. Er was echter behoefte aan een aparte reserve voor parkeren en die is met ingang van 2015 gerealiseerd. De reserve wordt gevuld met bijdragen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad en wordt aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve van de binnenstad. In de begroting 2024-2027 zijn geen mutaties opgenomen.

Reserve wegen
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van zowel de voorziening onderhoud wegen als van de reserve binnenstad toe te voegen aan de reserve wegen. In de begroting 2024-2027 zijn geen mutaties opgenomen.

Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed
In december 2021 is het nieuwe plan voor onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed vastgesteld.  Hiervoor is een voorziening ingesteld. Hierin vindt een jaarlijkse storting plaats en worden de gelden voor groot onderhoud onttrokken. Ten laste van deze reserve worden nu alleen nog de  noodzakelijke kosten gebracht van de panden die op de nominatie staan om te worden afgestoten. In 2024 is een onttrekking opgenomen van 10.000 euro voor onderhoud aan het weeghuisje. Tevens wordt elk jaar een bedrag van 15.000 euro onttrokken ten behoeve van  onderhoud aan gymzaal de Eiber.

Reserve baggerwerken
Bij raadsbesluit van 22 december 2022 is besloten om in 2023 een bedrag van 59.444 euro te onttrekken aan de reserve baggeren. Na deze onttrekking is het saldo 0 euro. Tevens is besloten de reserve baggeren om te zetten in een voorziening baggeren. De reserve baggeren is derhalve opgeheven.

Reserve civiele kunstwerken
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt is besloten om het saldo van de voorziening civiele kunstwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve civiele kunstwerken. In de jaarschijven 2024 en 2025 wordt een bedrag van 10.000 euro onttrokken voor het uitvoeren van een verhoogd inspectie- en monitoringsregime. Dit conform het raadsbesluit van 9 juni 2022.

RekenkamercommissieBij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is besloten een bestemmingsreserve Rekenkamercommissie in te stellen. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 is een bedrag van 10.000 euro gestort in deze reserve. In de begroting 2024-2027 zijn geen mutaties opgenomen.

Voorziening wethouderspensioenen
De gemeente is eigen risicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders en op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats en de eventuele consequenties hiervan worden verwerkt in de jaarrekening.

Voorziening wachtgelden wethouders
Ook de hoogte van deze voorziening is herrekend. Verplichtingen voor bestaande ‘wachtgelders’ hoeven niet langer uit de reguliere begroting te worden gedekt. Deze voorziening wordt nu jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed

In december 2021 is het nieuwe plan : onderhoud gemeentelijk vastgoed , vastgesteld. Hierin vindt een jaarlijkse storting plaats en worden de kosten voor groot onderhoud aan de voorziening onttrokken.

Voorziening onderhoud rioleringen
De jaarlijkse storting in deze reserve bestaat uit de opbrengst van de rioolheffing en de onttrekking bestaat uit de lasten van pompen en gemalen en de rioolleidingen. Daarnaast zijn de investeringen in het buitengebied ten laste van deze reserve gebracht. Eens per vijf jaar moet er een GRP, thans Gemeentelijk Waterbeleidsplan, worden vastgesteld. De raad heeft op 11 juli 2019 het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld waarin o.a. is bepaald dat de rioolheffing gedurende de planperiode jaarlijks met 10% exclusief inflatiepercentage stijgt.

Voorziening afvalstoffenheffing
Op 13 december 2018 heeft de raad het Grondstoffenbeleidsplan vastgesteld en op 18 april 2019 het benodigde krediet ter uitvoering hiervan beschikbaar gesteld. Dit betekent dat met ingang van 2020 dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als in de gemeente Woerden. Dit houdt in dat met ingang van 2020 eventuele overschotten dan wel tekorten worden verwerkt in deze voorziening.

Naam reserve Saldo Resultaat Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
1-1-2023 2022 2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025
I. EIGEN VERMOGEN
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
- Rekenkamercommissie 0 10.000 10.000 10.000 10.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
- Civiele kunstwerken 68.197 10.000 58.197 10.000 48.197 10.000 38.197
- Baggerwerken 59.444 59.444 0 0 0
- Parkeren 70.000 70.000 70.000 70.000
- Wegen 1.505.537 1.505.537 1.505.537 1.505.537
3. Sociaal Domein
- Sociaal Domein 128.666 150.000 128.666 150.000 150.000 150.000
- TOZO 53.761 53.761 53.761 53.761
5. Sport en Onderwijs
- Investeringen speeltoestellen 169.079 20.000 15.668 173.411 20.000 14.891 178.520 20.000 17.112 181.408
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed 88.039 88.039 25.000 63.039 15.000 48.039
7. Algemene dekkingsmiddelen
- Reserve budgetoverhevelingen 0 1.156.056 1.156.056 0 0 0
- Algemene Reserve 2.158.427 2.935.987 2.790.725 2.303.689 235.000 2.068.689 2.068.689
Totaal Reserves € 4.301.150 € 4.102.043 € 170.000 € 4.160.559 € 4.412.634 € 20.000 € 284.891 € 4.147.743 € 20.000 € 42.112 € 4.125.631
Naam reserve Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
2026 2026 31-12-2026 2027 2027 31-12-2027
I. EIGEN VERMOGEN
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
- Rekenkamercommissie 10.000 10.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
- Civiele kunstwerken 38.197 38.197
- Baggerwerken 0 0
- Parkeren 70.000 70.000
- Wegen 1.505.537 1.505.537
3. Sociaal Domein
- Sociaal Domein 150.000 150.000
- TOZO 53.761 53.761
5. Sport en Onderwijs
- Investeringen speeltoestellen 20.000 16.979 184.429 20.000 16.846 187.582
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- Onderhoud gemeentelijk vastgoed 5.830 42.209 42.209
7. Algemene dekkingsmiddelen
- Reserve budgetoverhevelingen 0 0
- Algemene Reserve 2.068.689 2.068.689
Totaal Reserves € 20.000 € 22.809 € 4.122.821 € 20.000 € 16.846 € 4.125.975