Sitemap

Programmabegroting 2022 - 2025 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Aanbiedingsbrief "Programmabegroting 2022 - 2025" Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Financiële begroting 2022 - 2025 Blz. 5
Toelichting vergelijking kadernota e.v. Blz. 6
Toelichting Blz. 7
Ambities Blz. 8
Lokale lastendruk Blz. 9
Conclusies, risico's en voorstellen Blz. 10
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Blz. 11
Portefeuillehouders Blz. 12
Omschrijving Blz. 13
Ambities Blz. 14
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 15
Opgave: Dienstbare organisatie Blz. 16
Inleiding Blz. 17
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 18
Opgave: openbare orde en veiligheid Blz. 19
Inleiding Blz. 20
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 21
Maatschappelijk effect Blz. 22
Resultaat Blz. 23
1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude. Blz. 24
1.2.1.1 Er worden controles uitgevoerd en interventies toegepast - en de gemeente (met ketenpartners) vormt zo een zichtbare overheid. Blz. 25
1.2.1.2 Afdelingen worden meegenomen in hoe ze eigenstandige bevoegdheden kunnen benutten om ondermijning aan te pakken. Blz. 26
1.2.1.3 Verkennen van mogelijkheden tot privaat-publieke samenwerking. Blz. 27
1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag. Blz. 28
1.3.1.1 Reguliere processen laten aansluiten bij de problematiek van een pga'er om doelmatig te ondersteunen. Blz. 29
1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend. Blz. 30
1.4.1.1 Aansluiten bij regionale doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing. Blz. 31
1.4.1.2 Organiseren van opleiden, trainen en oefenen (OTO), zowel ambtelijk als bestuurlijk en enthousiasmeren van collega’s om deel te nemen in de crisisorganisatie. Blz. 32
1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026. Blz. 33
1.5.1.1 De belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein worden in kaart gebracht. De raad wordt geadviseerd welke thema's het beste geprioriteerd kunnen worden. Blz. 34
Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden Blz. 35
Inleiding Blz. 36
Maatschappelijk effect Blz. 37
Resultaat Blz. 38
1.6.1 Een Oudewaterse bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld. Blz. 39
1.6.1.1 Het leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de regionale tafels. Blz. 40
Specificatie taakvelden Blz. 41
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 42
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Blz. 43
Portefeuillehouders Blz. 44
Omschrijving Blz. 45
Ambities Blz. 46
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 47
Opgave: Openbare ruimte en verkeer Blz. 48
Inleiding Blz. 49
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 50
Maatschappelijk effect Blz. 51
Resultaat Blz. 52
2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen, Blz. 53
2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het voor de uitvoeringsagenda benodigde budget wordt in de volgende bestuursperiode in 2022 aan de raad voorgelegd. Blz. 54
2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Blz. 55
2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college. Blz. 56
2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'. Blz. 57
2.3.1.1 Middels de Taskforce IBOR wordt het benodigde IBOR budget berekend als ‘0-lijn’ om daarvanuit in de raad het gesprek aan te gaan over ambities, beeldkwaliteit en bijbehorende middelen. Blz. 58
2.3.1.2 Het opstellen van de Wegenlegger wordt vervolgd en gestreefd wordt om deze in 2022 te laten vaststellen door de Provincie Utrecht. Blz. 59
2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd. Blz. 60
2.3.2.1 Naast de lopende projecten ‘Masterplan Binnenstad’ en ‘Beschoeiing Lange Linschoten’ wordt project ‘Brede Dijk’ opgestart. Blz. 61
2.3.2.2 Vervolg geven aan de in 2020 gestarte boomvervanging, waarmee meerjarig wordt geïnvesteerd om de achterstand van vervanging in te lopen en een vervangingspiek te voorkomen. Blz. 62
2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven Blz. 63
2.3.3.1 Onderzocht wordt of het wenselijk en rendabel is om de openbare verlichting uit de lease weer zelf in eigendom te nemen. In 2021 wordt hierover een besluit genomen. Blz. 64
2.3.4 Eigendom wegen Blz. 65
2.3.4.1 Wij zijn bezig om de verbinding tussen de A12 en N228 (o.a. Vierbergenweg) over te dragen aan de provincie Utrecht. Blz. 66
Specificatie taakvelden Blz. 67
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 68
Programma 3 Sociaal domein Blz. 69
Portefeillehouder Blz. 70
Omschrijving Blz. 71
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 72
Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is Blz. 73
Waar staat deze opgave voor? Blz. 74
Maatschappelijk effect Blz. 75
Resultaat Blz. 76
3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Blz. 77
3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Blz. 78
3.1.1.2 Op basis van duidelijke monitorrapportages en prognoses, stuurt het Stadsteam bij. Blz. 79
3.1.1.3 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met het 3e lijns expertiseteam van YEPH aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Blz. 80
3.1.1.4 Het Stadsteam intensiveert de afspraken met de voorliggende voorzieningen om de inzet van het maatwerk te verkleinen. Blz. 81
3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Blz. 82
3.1.2.1 Het Stadsteam maakt afspraken met externe verwijzers (huisartsen, jeugdartsen en andere specialisten) over wat nodig is voor de inwoner in combinatie met het verwijsgedrag. Blz. 83
3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Blz. 84
3.1.3.1 We actualiseren de sociale kaart en passen deze aan waar nodig. Blz. 85
3.1.3.2 Het Stadsteam wijst inwoners actief op het lokale informele aanbod van zorg en ondersteuning. Blz. 86
3.1.3.3 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren een betere verbinding tussen formele en informele organisaties. Blz. 87
Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 88
Waar staat deze opgave voor? Blz. 89
Maatschappelijk effect Blz. 90
Resultaat Blz. 91
3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 92
3.2.1.1 Werkwijze ontwikkelen met Stadsteam, Wulverhorst (Touwteam) en maatschappelijke organisaties van het voorveld over een sluitend aanbod van vrijwilligerswerk + matching met hulpvragen. Blz. 93
3.2.1.2 Communiceren met inwoners via gemeentelijke kanalen en die van maatschappelijke partners over: activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, mogelijkheden van vervoer, ondersteuning van mantelzorgers, bieden en ontvangen van vrijwilligershulp. Blz. 94
3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 95
3.2.2.1 Bewustwording creëren bij inwoners over mantelzorg-ondersteuning Blz. 96
3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 97
3.2.3.1 Faciliteren van organisaties bij hun deelname aan de lokale week tegen de eenzaamheid (Kom Erbij) door ondersteuning te bieden bij de communicatie en door onderlinge verbindingen te realiseren. Blz. 98
3.2.3.2 In de nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Hulp 2023 opnemen dat HH cliënten informeert over en stimuleert om deel te nemen aan welzijnsactiviteiten. Blz. 99
3.2.3.3 Oudewater Vitaal maakt afspraken met huisartsen en wijkverpleegkundigen over uitvoering (in groepsverband) van de Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) voor de doelgroep senioren. Blz. 100
3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 101
3.2.4.1 Plan van aanpak maken en uitvoeren voor versterken van vrijwillige vervoersvoorziening. Blz. 102
3.2.4.2 Informatie over mogelijkheden vervoer verspreiden via zorgprofessionals en Huishoudelijke Hulp. Blz. 103
3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 104
3.2.5.1 Als de actualiteit of signalen over de lokale situatie hierom vragen: voorlichting geven over risicovolle situaties voor m.n. ouderen in IJsselbode en social media (conform hitteplan dat in 2022 wordt gemaakt). Blz. 105
3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017). Blz. 106
3.3.1.1 Twee keer per jaar faciliteert de gemeente de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties. Het thema Ouderen Langer Thuis vindt (ook) daar zijn plek. We stimuleren de bekendheid met en verwijzing naar elkaars aanbod. Blz. 107
3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramaurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen. Blz. 108
3.3.2.1 We starten en faciliteren een bestuurlijke overlegtafel van aanbieder(s) wlz, zvw en wmo zorg en voorveld op het thema ‘versterking domeinoverstijgend werken’. Blz. 109
3.3.2.2 We maken in de werkgroep OLT domeinoverstijgende afstemmings- en samenwerkingsafspraken met zorgprofessionals van Wlz zorg, zvw zorg, wmo zorg en met aanbieder(s) van informele zorg. Blz. 110
3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Blz. 111
3.4.1.1 De Woningraat zet extra capaciteit in om senioren te kunnen ondersteunen/ te begeleiden in hun verhuiswens. Blz. 112
3.4.1.2 In de planvorming worden hierover afspraken gemaakt met ontwikkelaars conform de woonvisie 2020-2025. Blz. 113
3.4.1.3 We werken samen met lokale partners aan de invulling van de woonzorgvisie. Blz. 114
Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving Blz. 115
Waar staat deze opgave voor? Blz. 116
Maatschappelijk effect Blz. 117
Resultaat Blz. 118
3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater. Blz. 119
3.5.1.1 We monitoren de effecten van de verwijzingen van inwoners met een werkfitscore C & D van Ferm Werk naar het Stadsteam Oudewater Blz. 120
3.5.1.2 We evalueren de uitkomst hiervan. Blz. 121
Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd Blz. 122
Waar staat deze opgave voor? Blz. 123
Maatschappelijk effect Blz. 124
Resultaat Blz. 125
3.6.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Blz. 126
3.6.1.1 De uitvoeringsorganisaties dragen ieder vanuit hun rol bij om de doelstellingen uit het PIP te realiseren. Blz. 127
3.6.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders. Blz. 128
3.6.2.1 Samen met de regiogemeenten en de taalaanbieders werken we aan steeds beter taalonderwijs dat aansluit op de behoeften van de inburgeraars. Blz. 129
3.6.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel. Blz. 130
3.6.3.1 Samen met alle uitvoeringspartijen wordt periodiek geëvalueerd om het stelsel steeds beter aan te laten sluiten op de behoefte van de statushouder. Blz. 131
Eigen indicatoren Blz. 132
Specificatie taakvelden Blz. 133
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 134
Programma 4 Cultuur, economie en milieu Blz. 135
Portefuillehouders Blz. 136
Omschrijving Blz. 137
Ambities Blz. 138
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 139
Opgave: cultuur Blz. 140
Wat gaan we doen? Blz. 141
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 142
Maatschappelijk effect Blz. 143
Resultaat Blz. 144
4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Blz. 145
4.1.1.1 Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper/ Cultuurhuis. Blz. 146
Opgave: energietransitie Blz. 147
Inleiding Blz. 148
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 149
Maatschappelijk effect Blz. 150
Resultaat Blz. 151
4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Blz. 152
4.2.1.1 We ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven. Blz. 153
4.2.1.3 We zetten het energieloket Jouwhuisslimmer.nl in als eerste aanspreekpunt. Blz. 154
4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0 Blz. 155
4.4.1.1. We werken in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie voor elektriciteit en warmte. Blz. 156
4.4.2 In 2022 wordt één gebiedsproces duurzame elektriciteit gestart. Blz. 157
4.4.2.1. Samen met inwoners in het gebied en stakeholders wordt een ontwerpend plan gemaakt voor het gebied Ruige Weide. Blz. 158
Opgave: cultureel erfgoed Blz. 159
Inleiding Blz. 160
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 161
Maatschappelijk effect Blz. 162
Resultaat Blz. 163
4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. Blz. 164
4.5.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen. Blz. 165
4.5.1.2 Cultuurhistorie is vast agendapunt bij TCPO. Blz. 166
4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Blz. 167
4.5.2.1 Met (boven) lokale erfgoedpartners activiteiten en middelen ontwikkelen om verhaal Oude Hollandse Waterlinie en 1572 te vertellen. Blz. 168
4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid. Blz. 169
4.5.3.2 Archeologische agenda opstellen en aan de raad ter vaststelling voorleggen in Q1 2022 Blz. 170
Opgave: economie Blz. 171
Inleiding Blz. 172
Maatschappelijk effect Blz. 173
Resultaat Blz. 174
4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt. Blz. 175
4.6.1.1 Herijking van het economisch beleid en actieplan met de Ondernemers Vereniging Oudewater (OVO) naar aanleiding van de corona pandemie. Blz. 176
4.6.1.2 Een verbeterde samenwerking met ondernemers(verenigingen) ten behoeve van de uitvoering van de economische uitdagingen uit het economisch actieplan. Blz. 177
4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling. Blz. 178
4.6.2.1 Conform het economisch beleidsplan in de regio en de provincie de belangen behartigen voor de Oudewaterse economie. Blz. 179
4.6.3 Een economische toekomstvisie en actieplan voor de binnenstad van Oudewater. Blz. 180
4.6.3.1 Opstellen van een economische toekomstvisie samen met OVO en vastgoedeigenaren. Blz. 181
Opgave: recreatie en toerisme Blz. 182
Inleiding Blz. 183
Maatschappelijk effect Blz. 184
Resultaat Blz. 185
4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Blz. 186
4.7.1.1 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie (uitbreiding routenetwerk). Blz. 187
4.7.1.2 In samenwerking met partners initiatieven ontplooien middels werkgroepen en het TCPO. Blz. 188
Specificatie taakvelden Blz. 189
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 190
Programma 5 Sport en onderwijs Blz. 191
Portefeuillehouders Blz. 192
Omschrijving Blz. 193
Ambities Blz. 194
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 195
Opgaven Blz. 196
Doelen en inspanningen Blz. 197
Specificatie taakvelden Blz. 198
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 199
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 200
Portefeuillehouders Blz. 201
Omschrijving Blz. 202
Ambities Blz. 203
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 204
Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 205
Wat gaan we doen Blz. 206
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 207
Maatschappelijk effect Blz. 208
Resultaat Blz. 209
6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar. Blz. 210
6.1.1.1 In 2022 worden er 33 woningen opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 160 woningen t/m 2025. Blz. 211
6.2.1 In 2022 worden circa 21 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat. Blz. 212
6.2.1.1 Februari 2022 start verhuur 21 woningen. Blz. 213
6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck. Blz. 214
6.2.2.1 Start bouw eerste of tweede kwartaal 2022. Blz. 215
6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. Blz. 216
6.2.3.1 Naar verwachting behandeling van de hoger beroepszaken. Blz. 217
6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 95 tot 100 koopwoningen deels terwijl de machinefabriek nog actief is, deels na vertrek van de fabriek. Blz. 218
6.2.4.1 Start verkoop eerste fase in 2022. Blz. 219
6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. Blz. 220
6.2.5.1 Na vaststelling revitaliseringsplan de haalbaarheid van de projecten onderzoeken: 1. huisvesting arbeidsmigranten 2. upgrade gemeentewerf en 3. vrachtwagenparkeren in samenspraak met Vitap en OVO. Blz. 221
6.2.6 In 2024 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland. Blz. 222
6.2.6.1 Opstellen en vaststellen bestemmingsplan (onder voorbehoud van mogelijkheid verplaatsing zwembad en skeelerbaan). Blz. 223
6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater. Blz. 224
6.2.7.1 Nu de uitbreiding van de plancapaciteit is vastgelegd voor project Kerkwetering in het Provinciaal Programma Wonen en Werken wordt gestart met de ontwikkeling van de locatie Blz. 225
6.2.7.2 Voor een eventuele woningbouw-uitbreiding in Hekendorp buiten de rode contour wordt onderzoek gedaan naar de wensen, (on)mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling. Blz. 226
6.2.8 Ontwikkeling van circa 29 sociale huurwoningen in het project Oranjepark 2 Blz. 227
6.2.8.1 In 2022 worden het voorontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Blz. 228
6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Blz. 229
6.3.1.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. De voorbereiding op het omgevingsplan, werkende software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie. Blz. 230
6.3.1.2 Het Omgevingsplan opbouwen na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Het streven is dit proces in 4 jaar te doorlopen. Blz. 231
6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen. Blz. 232
6.3.2.1 We maken het omgevingsplan voor de inwoners en organisaties raadpleegbaar. Blz. 233
6.3.2.2 We maken heldere werkprocessen voor initiatieven voor inwoners, stakeholders en gemeentelijke organisatie. Blz. 234
6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Blz. 235
6.4.1.1 In 2022 wordt het gemeentelijk deel van het Cultuurhuis verkocht en transformeert dit deel naar woningbouw. Blz. 236
6.4.1.2 In 2022 loopt de planvorming, aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering voor transformatie van gebouw De Klepper. Blz. 237
6.4.1.3 In 2022 wordt de intentieovereenkomst voor de verkoop van het Stadskantoor uitgewerkt naar een verkoopovereenkomst. Blz. 238
6.4.1.4 Het gebruik van sportaccommodaties optimaliseren door: Blz. 239
Specificatie taakvelden Blz. 240
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 241
Programma 7 Algemene inkomsten Blz. 242
Tabel portefeuillehouders Blz. 243
Omschrijving Blz. 244
Maatschappelijke effecten Blz. 245
Resultaat Blz. 246
7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Blz. 247
7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Blz. 248
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. Blz. 249
7.1.2.1 Binnen vier weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld. Blz. 250
7.1.3 Weerstandsvermogen op 1 Blz. 251
7.1.3.1 Streven naar een weerstandsvermogen van minimaal 1. Als het weerstandsvermogen onder de 1 komt, wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om dit te verhogen. Blz. 252
7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. Blz. 253
7.2.1.1 Instructies en voorlichting Blz. 254
7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving Blz. 255
7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Blz. 256
7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Blz. 257
7.2.2.1 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Blz. 258
7.2.3 Actuele financiële kaders Blz. 259
7.2.3.1 Actualiseren van nota Financiële Sturing. Blz. 260
7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad. Blz. 261
7.2.4.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering. Blz. 262
Specificatie taakvelden Blz. 263
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 264
Programma 8 Overhead Blz. 265
Tabel portefeuillehouders Blz. 266
Omschrijving Blz. 267
Specificatie taakvelden Blz. 268
Verschillenanalyse 2021 - 2022 Blz. 269
Paragrafen Blz. 270
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 271
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 272
Wettelijk kader en gemeentelijk kader Blz. 273
Geraamde opbrengsten Blz. 274
Lokale lastendruk Blz. 275
A. Belastingen Blz. 276
B. Bestemmingsheffingen Blz. 277
C. Rechten Blz. 278
D. Vergelijking met andere gemeenten Blz. 279
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 280
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 281
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 282
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 283
beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 284
Risico's Blz. 285
Risico's Blz. 286
A. Programma's Blz. 287
B. Bedrijfsvoering Blz. 288
C. Verbonden Partijen Blz. 289
D. Grondexploitaties Blz. 290
Weerstandsvermogen Blz. 291
Weerstandsvermogen Blz. 292
Kengetallen Blz. 293
Financiële positie Blz. 294
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 295
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 296
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 297
Overzicht hoeveelheden IBOR en verbeelding van kwaliteitsniveaus Blz. 298
De belangrijkste aandachtspunten Blz. 299
Paragraaf 4 Financiering Blz. 300
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 301
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 302
1. Kasgeldlimiet Blz. 303
2. Renterisiconorm Blz. 304
3. Renteresultaat op treasury Blz. 305
4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Blz. 306
5. Uitgangspunten Blz. 307
6. Verwachting voor 2021 en 2022 Blz. 308
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 309
1. Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 310
2. DVO met gemeente Woerden Blz. 311
3. Informatiebeleid Blz. 312
4. Rechtmatigheid Blz. 313
5. Stelposten Blz. 314
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 315
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 316
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 317
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 318
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Blz. 319
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Blz. 320
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 321
Ferm Werk Blz. 322
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) Blz. 323
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Blz. 324
Vennootschappen en coöperaties Blz. 325
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 326
Vitens Blz. 327
Stichtingen en verenigingen Blz. 328
Stichting Onderwijs Primair (SOP) Blz. 329
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht Blz. 330
Overige verbonden partijen Blz. 331
U10 Blz. 332
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 333
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 334
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 335
Uitgangspunt voor grondexploitaties Blz. 336
Toelichting per exploitatiegebied Blz. 337
Financiële begroting Blz. 338
1 Overzicht van baten en lasten Blz. 339
Overzicht van baten en lasten Blz. 340
Totaaloverzicht Blz. 341
toelichting totaaloverzicht baten lasten Blz. 342
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 343
2 Incidentele baten en lasten Blz. 344
incidenteel Blz. 345
Toelichting Blz. 346
3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 347
Toelichting Blz. 348
4 Ramingsgrondslagen Blz. 349
Ramingsgrondslagen Blz. 350
5 Geprognosticeerde balans Blz. 351
Activa en passiva Blz. 352
6 EMU Saldo Blz. 353
EMU saldo Blz. 354
7 Investeringsplanning Blz. 355
Investeringsplanning Blz. 356
8 Staat van reserves Blz. 357
Beleidsuitgangspunten Blz. 358
Reserves Blz. 359
9 Staat van voorzieningen Blz. 360
Voorzieningen deel 1 Blz. 361
Voorzieningen deel 2 Blz. 362
Inspanningen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap