Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022 - 2025
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Aanbiedingsbrief "Programmabegroting 2022 - 2025"
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Financiële begroting 2022 - 2025
    3. Blz. 6 Toelichting vergelijking kadernota e.v.
    4. Blz. 7 Toelichting
    5. Blz. 8 Ambities
    6. Blz. 9 Lokale lastendruk
    7. Blz. 10 Conclusies, risico's en voorstellen
   2. Blz. 11 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 12 Portefeuillehouders
    2. Blz. 13 Omschrijving
    3. Blz. 14 Ambities
    4. Blz. 15 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 16 Opgave: Dienstbare organisatie
     1. Blz. 17 Inleiding
     2. Blz. 18 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
    6. Blz. 19 Opgave: openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 20 Inleiding
     2. Blz. 21 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 22 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 23 Resultaat
      1. Blz. 24 1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.
       1. Blz. 25 1.2.1.1 Er worden controles uitgevoerd en interventies toegepast - en de gemeente (met ketenpartners) vormt zo een zichtbare overheid.
       2. Blz. 26 1.2.1.2 Afdelingen worden meegenomen in hoe ze eigenstandige bevoegdheden kunnen benutten om ondermijning aan te pakken.
       3. Blz. 27 1.2.1.3 Verkennen van mogelijkheden tot privaat-publieke samenwerking.
      2. Blz. 28 1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.
       1. Blz. 29 1.3.1.1 Reguliere processen laten aansluiten bij de problematiek van een pga'er om doelmatig te ondersteunen.
      3. Blz. 30 1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend.
       1. Blz. 31 1.4.1.1 Aansluiten bij regionale doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing.
       2. Blz. 32 1.4.1.2 Organiseren van opleiden, trainen en oefenen (OTO), zowel ambtelijk als bestuurlijk en enthousiasmeren van collega’s om deel te nemen in de crisisorganisatie.
      4. Blz. 33 1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.
       1. Blz. 34 1.5.1.1 De belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein worden in kaart gebracht. De raad wordt geadviseerd welke thema's het beste geprioriteerd kunnen worden.
    7. Blz. 35 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden
     1. Blz. 36 Inleiding
     2. Blz. 37 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 38 Resultaat
      1. Blz. 39 1.6.1 Een Oudewaterse bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld.
       1. Blz. 40 1.6.1.1 Het leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de regionale tafels.
    8. Blz. 41 Specificatie taakvelden
    9. Blz. 42 Verschillenanalyse 2021 - 2022
   3. Blz. 43 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    1. Blz. 44 Portefeuillehouders
    2. Blz. 45 Omschrijving
    3. Blz. 46 Ambities
    4. Blz. 47 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 48 Opgave: Openbare ruimte en verkeer
     1. Blz. 49 Inleiding
     2. Blz. 50 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 51 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 52 Resultaat
      1. Blz. 53 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,
       1. Blz. 54 2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda zijn in 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het voor de uitvoeringsagenda benodigde budget wordt in de volgende bestuursperiode in 2022 aan de raad voorgelegd.
      2. Blz. 55 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.
       1. Blz. 56 2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college.
      3. Blz. 57 2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.
       1. Blz. 58 2.3.1.1 Middels de Taskforce IBOR wordt het benodigde IBOR budget berekend als ‘0-lijn’ om daarvanuit in de raad het gesprek aan te gaan over ambities, beeldkwaliteit en bijbehorende middelen.
       2. Blz. 59 2.3.1.2 Het opstellen van de Wegenlegger wordt vervolgd en gestreefd wordt om deze in 2022 te laten vaststellen door de Provincie Utrecht.
      4. Blz. 60 2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.
       1. Blz. 61 2.3.2.1 Naast de lopende projecten ‘Masterplan Binnenstad’ en ‘Beschoeiing Lange Linschoten’ wordt project ‘Brede Dijk’ opgestart.
       2. Blz. 62 2.3.2.2 Vervolg geven aan de in 2020 gestarte boomvervanging, waarmee meerjarig wordt geïnvesteerd om de achterstand van vervanging in te lopen en een vervangingspiek te voorkomen.
      5. Blz. 63 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven
       1. Blz. 64 2.3.3.1 Onderzocht wordt of het wenselijk en rendabel is om de openbare verlichting uit de lease weer zelf in eigendom te nemen. In 2021 wordt hierover een besluit genomen.
      6. Blz. 65 2.3.4 Eigendom wegen
       1. Blz. 66 2.3.4.1 Wij zijn bezig om de verbinding tussen de A12 en N228 (o.a. Vierbergenweg) over te dragen aan de provincie Utrecht.
    6. Blz. 67 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 68 Verschillenanalyse 2021 - 2022
   4. Blz. 69 Programma 3 Sociaal domein
    1. Blz. 70 Portefeillehouder
    2. Blz. 71 Omschrijving
    3. Blz. 72 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    4. Blz. 73 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is
     1. Blz. 74 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 75 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 76 Resultaat
      1. Blz. 77 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.
       1. Blz. 78 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij.
       2. Blz. 79 3.1.1.2 Op basis van duidelijke monitorrapportages en prognoses, stuurt het Stadsteam bij.
       3. Blz. 80 3.1.1.3 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met het 3e lijns expertiseteam van YEPH aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf.
       4. Blz. 81 3.1.1.4 Het Stadsteam intensiveert de afspraken met de voorliggende voorzieningen om de inzet van het maatwerk te verkleinen.
      2. Blz. 82 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).
       1. Blz. 83 3.1.2.1 Het Stadsteam maakt afspraken met externe verwijzers (huisartsen, jeugdartsen en andere specialisten) over wat nodig is voor de inwoner in combinatie met het verwijsgedrag.
      3. Blz. 84 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.
       1. Blz. 85 3.1.3.1 We actualiseren de sociale kaart en passen deze aan waar nodig.
       2. Blz. 86 3.1.3.2 Het Stadsteam wijst inwoners actief op het lokale informele aanbod van zorg en ondersteuning.
       3. Blz. 87 3.1.3.3 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren een betere verbinding tussen formele en informele organisaties.
    5. Blz. 88 Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis
     1. Blz. 89 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 90 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 91 Resultaat
      1. Blz. 92 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).
       1. Blz. 93 3.2.1.1 Werkwijze ontwikkelen met Stadsteam, Wulverhorst (Touwteam) en maatschappelijke organisaties van het voorveld over een sluitend aanbod van vrijwilligerswerk + matching met hulpvragen.
       2. Blz. 94 3.2.1.2 Communiceren met inwoners via gemeentelijke kanalen en die van maatschappelijke partners over: activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, mogelijkheden van vervoer, ondersteuning van mantelzorgers, bieden en ontvangen van vrijwilligershulp.
      2. Blz. 95 3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).
       1. Blz. 96 3.2.2.1 Bewustwording creëren bij inwoners over mantelzorg-ondersteuning
      3. Blz. 97 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).
       1. Blz. 98 3.2.3.1 Faciliteren van organisaties bij hun deelname aan de lokale week tegen de eenzaamheid (Kom Erbij) door ondersteuning te bieden bij de communicatie en door onderlinge verbindingen te realiseren.
       2. Blz. 99 3.2.3.2 In de nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Hulp 2023 opnemen dat HH cliënten informeert over en stimuleert om deel te nemen aan welzijnsactiviteiten.
       3. Blz. 100 3.2.3.3 Oudewater Vitaal maakt afspraken met huisartsen en wijkverpleegkundigen over uitvoering (in groepsverband) van de Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) voor de doelgroep senioren.
      4. Blz. 101 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).
       1. Blz. 102 3.2.4.1 Plan van aanpak maken en uitvoeren voor versterken van vrijwillige vervoersvoorziening.
       2. Blz. 103 3.2.4.2 Informatie over mogelijkheden vervoer verspreiden via zorgprofessionals en Huishoudelijke Hulp.
      5. Blz. 104 3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).
       1. Blz. 105 3.2.5.1 Als de actualiteit of signalen over de lokale situatie hierom vragen: voorlichting geven over risicovolle situaties voor m.n. ouderen in IJsselbode en social media (conform hitteplan dat in 2022 wordt gemaakt).
      6. Blz. 106 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).
       1. Blz. 107 3.3.1.1 Twee keer per jaar faciliteert de gemeente de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties. Het thema Ouderen Langer Thuis vindt (ook) daar zijn plek. We stimuleren de bekendheid met en verwijzing naar elkaars aanbod.
      7. Blz. 108 3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramaurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.
       1. Blz. 109 3.3.2.1 We starten en faciliteren een bestuurlijke overlegtafel van aanbieder(s) wlz, zvw en wmo zorg en voorveld op het thema ‘versterking domeinoverstijgend werken’.
       2. Blz. 110 3.3.2.2 We maken in de werkgroep OLT domeinoverstijgende afstemmings- en samenwerkingsafspraken met zorgprofessionals van Wlz zorg, zvw zorg, wmo zorg en met aanbieder(s) van informele zorg.
      8. Blz. 111 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.
       1. Blz. 112 3.4.1.1 De Woningraat zet extra capaciteit in om senioren te kunnen ondersteunen/ te begeleiden in hun verhuiswens.
       2. Blz. 113 3.4.1.2 In de planvorming worden hierover afspraken gemaakt met ontwikkelaars conform de woonvisie 2020-2025.
       3. Blz. 114 3.4.1.3 We werken samen met lokale partners aan de invulling van de woonzorgvisie.
    6. Blz. 115 Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving
     1. Blz. 116 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 117 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 118 Resultaat
      1. Blz. 119 3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater.
       1. Blz. 120 3.5.1.1 We monitoren de effecten van de verwijzingen van inwoners met een werkfitscore C & D van Ferm Werk naar het Stadsteam Oudewater
       2. Blz. 121 3.5.1.2 We evalueren de uitkomst hiervan.
    7. Blz. 122 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd
     1. Blz. 123 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 124 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 125 Resultaat
      1. Blz. 126 3.6.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld.
       1. Blz. 127 3.6.1.1 De uitvoeringsorganisaties dragen ieder vanuit hun rol bij om de doelstellingen uit het PIP te realiseren.
      2. Blz. 128 3.6.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders.
       1. Blz. 129 3.6.2.1 Samen met de regiogemeenten en de taalaanbieders werken we aan steeds beter taalonderwijs dat aansluit op de behoeften van de inburgeraars.
      3. Blz. 130 3.6.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel.
       1. Blz. 131 3.6.3.1 Samen met alle uitvoeringspartijen wordt periodiek geëvalueerd om het stelsel steeds beter aan te laten sluiten op de behoefte van de statushouder.
    8. Blz. 132 Eigen indicatoren
    9. Blz. 133 Specificatie taakvelden
    10. Blz. 134 Verschillenanalyse 2021 - 2022
   5. Blz. 135 Programma 4 Cultuur, economie en milieu
    1. Blz. 136 Portefuillehouders
    2. Blz. 137 Omschrijving
    3. Blz. 138 Ambities
    4. Blz. 139 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 140 Opgave: cultuur
     1. Blz. 141 Wat gaan we doen?
     2. Blz. 142 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 143 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 144 Resultaat
      1. Blz. 145 4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.
       1. Blz. 146 4.1.1.1 Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper/ Cultuurhuis.
    6. Blz. 147 Opgave: energietransitie
     1. Blz. 148 Inleiding
     2. Blz. 149 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 150 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 151 Resultaat
      1. Blz. 152 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.
       1. Blz. 153 4.2.1.1 We ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven.
       2. Blz. 154 4.2.1.3 We zetten het energieloket Jouwhuisslimmer.nl in als eerste aanspreekpunt.
      2. Blz. 155 4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0
       1. Blz. 156 4.4.1.1. We werken in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie voor elektriciteit en warmte.
      3. Blz. 157 4.4.2 In 2022 wordt één gebiedsproces duurzame elektriciteit gestart.
       1. Blz. 158 4.4.2.1. Samen met inwoners in het gebied en stakeholders wordt een ontwerpend plan gemaakt voor het gebied Ruige Weide.
    7. Blz. 159 Opgave: cultureel erfgoed
     1. Blz. 160 Inleiding
     2. Blz. 161 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 162 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 163 Resultaat
      1. Blz. 164 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.
       1. Blz. 165 4.5.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen.
       2. Blz. 166 4.5.1.2 Cultuurhistorie is vast agendapunt bij TCPO.
      2. Blz. 167 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.
       1. Blz. 168 4.5.2.1 Met (boven) lokale erfgoedpartners activiteiten en middelen ontwikkelen om verhaal Oude Hollandse Waterlinie en 1572 te vertellen.
      3. Blz. 169 4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid.
       1. Blz. 170 4.5.3.2 Archeologische agenda opstellen en aan de raad ter vaststelling voorleggen in Q1 2022
    8. Blz. 171 Opgave: economie
     1. Blz. 172 Inleiding
     2. Blz. 173 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 174 Resultaat
      1. Blz. 175 4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt.
       1. Blz. 176 4.6.1.1 Herijking van het economisch beleid en actieplan met de Ondernemers Vereniging Oudewater (OVO) naar aanleiding van de corona pandemie.
       2. Blz. 177 4.6.1.2 Een verbeterde samenwerking met ondernemers(verenigingen) ten behoeve van de uitvoering van de economische uitdagingen uit het economisch actieplan.
      2. Blz. 178 4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.
       1. Blz. 179 4.6.2.1 Conform het economisch beleidsplan in de regio en de provincie de belangen behartigen voor de Oudewaterse economie.
      3. Blz. 180 4.6.3 Een economische toekomstvisie en actieplan voor de binnenstad van Oudewater.
       1. Blz. 181 4.6.3.1 Opstellen van een economische toekomstvisie samen met OVO en vastgoedeigenaren.
    9. Blz. 182 Opgave: recreatie en toerisme
     1. Blz. 183 Inleiding
     2. Blz. 184 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 185 Resultaat
      1. Blz. 186 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).
       1. Blz. 187 4.7.1.1 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie (uitbreiding routenetwerk).
       2. Blz. 188 4.7.1.2 In samenwerking met partners initiatieven ontplooien middels werkgroepen en het TCPO.
    10. Blz. 189 Specificatie taakvelden
    11. Blz. 190 Verschillenanalyse 2021 - 2022
   6. Blz. 191 Programma 5 Sport en onderwijs
    1. Blz. 192 Portefeuillehouders
    2. Blz. 193 Omschrijving
    3. Blz. 194 Ambities
    4. Blz. 195 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 196 Opgaven
    6. Blz. 197 Doelen en inspanningen
    7. Blz. 198 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 199 Verschillenanalyse 2021 - 2022
   7. Blz. 200 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    1. Blz. 201 Portefeuillehouders
    2. Blz. 202 Omschrijving
    3. Blz. 203 Ambities
    4. Blz. 204 Actualiteit en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 205 Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen
     1. Blz. 206 Wat gaan we doen
     2. Blz. 207 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 208 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 209 Resultaat
      1. Blz. 210 6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar.
       1. Blz. 211 6.1.1.1 In 2022 worden er 33 woningen opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 160 woningen t/m 2025.
      2. Blz. 212 6.2.1 In 2022 worden circa 21 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat.
       1. Blz. 213 6.2.1.1 Februari 2022 start verhuur 21 woningen.
      3. Blz. 214 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.
       1. Blz. 215 6.2.2.1 Start bouw eerste of tweede kwartaal 2022.
      4. Blz. 216 6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht.
       1. Blz. 217 6.2.3.1 Naar verwachting behandeling van de hoger beroepszaken.
      5. Blz. 218 6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 95 tot 100 koopwoningen deels terwijl de machinefabriek nog actief is, deels na vertrek van de fabriek.
       1. Blz. 219 6.2.4.1 Start verkoop eerste fase in 2022.
      6. Blz. 220 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.
       1. Blz. 221 6.2.5.1 Na vaststelling revitaliseringsplan de haalbaarheid van de projecten onderzoeken: 1. huisvesting arbeidsmigranten 2. upgrade gemeentewerf en 3. vrachtwagenparkeren in samenspraak met Vitap en OVO.
      7. Blz. 222 6.2.6 In 2024 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland.
       1. Blz. 223 6.2.6.1 Opstellen en vaststellen bestemmingsplan (onder voorbehoud van mogelijkheid verplaatsing zwembad en skeelerbaan).
      8. Blz. 224 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.
       1. Blz. 225 6.2.7.1 Nu de uitbreiding van de plancapaciteit is vastgelegd voor project Kerkwetering in het Provinciaal Programma Wonen en Werken wordt gestart met de ontwikkeling van de locatie
       2. Blz. 226 6.2.7.2 Voor een eventuele woningbouw-uitbreiding in Hekendorp buiten de rode contour wordt onderzoek gedaan naar de wensen, (on)mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling.
      9. Blz. 227 6.2.8 Ontwikkeling van circa 29 sociale huurwoningen in het project Oranjepark 2
       1. Blz. 228 6.2.8.1 In 2022 worden het voorontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
      10. Blz. 229 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.
       1. Blz. 230 6.3.1.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. De voorbereiding op het omgevingsplan, werkende software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie.
       2. Blz. 231 6.3.1.2 Het Omgevingsplan opbouwen na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Het streven is dit proces in 4 jaar te doorlopen.
      11. Blz. 232 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.
       1. Blz. 233 6.3.2.1 We maken het omgevingsplan voor de inwoners en organisaties raadpleegbaar.
       2. Blz. 234 6.3.2.2 We maken heldere werkprocessen voor initiatieven voor inwoners, stakeholders en gemeentelijke organisatie.
      12. Blz. 235 6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed.
       1. Blz. 236 6.4.1.1 In 2022 wordt het gemeentelijk deel van het Cultuurhuis verkocht en transformeert dit deel naar woningbouw.
       2. Blz. 237 6.4.1.2 In 2022 loopt de planvorming, aanbesteding en voorbereiding van de uitvoering voor transformatie van gebouw De Klepper.
       3. Blz. 238 6.4.1.3 In 2022 wordt de intentieovereenkomst voor de verkoop van het Stadskantoor uitgewerkt naar een verkoopovereenkomst.
       4. Blz. 239 6.4.1.4 Het gebruik van sportaccommodaties optimaliseren door:
    6. Blz. 240 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 241 Verschillenanalyse 2021 - 2022
   8. Blz. 242 Programma 7 Algemene inkomsten
    1. Blz. 243 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 244 Omschrijving
    3. Blz. 245 Maatschappelijke effecten
    4. Blz. 246 Resultaat
     1. Blz. 247 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
      1. Blz. 248 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.
     2. Blz. 249 7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.
      1. Blz. 250 7.1.2.1 Binnen vier weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld.
     3. Blz. 251 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1
      1. Blz. 252 7.1.3.1 Streven naar een weerstandsvermogen van minimaal 1. Als het weerstandsvermogen onder de 1 komt, wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om dit te verhogen.
     4. Blz. 253 7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.
      1. Blz. 254 7.2.1.1 Instructies en voorlichting
      2. Blz. 255 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving
     5. Blz. 256 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
      1. Blz. 257 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten.
      2. Blz. 258 7.2.2.1 Toetsing op naleving van de financiële kaders.
     6. Blz. 259 7.2.3 Actuele financiële kaders
      1. Blz. 260 7.2.3.1 Actualiseren van nota Financiële Sturing.
     7. Blz. 261 7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad.
      1. Blz. 262 7.2.4.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering.
    5. Blz. 263 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 264 Verschillenanalyse 2021 - 2022
   9. Blz. 265 Programma 8 Overhead
    1. Blz. 266 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 267 Omschrijving
    3. Blz. 268 Specificatie taakvelden
    4. Blz. 269 Verschillenanalyse 2021 - 2022
  2. Blz. 270 Paragrafen
   1. Blz. 271 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 272 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 273 Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 274 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 275 Lokale lastendruk
    5. Blz. 276 A. Belastingen
    6. Blz. 277 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 278 C. Rechten
    8. Blz. 279 D. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 280 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 281 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 282 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 283 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 284 beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 285 Risico's
     1. Blz. 286 Risico's
     2. Blz. 287 A. Programma's
     3. Blz. 288 B. Bedrijfsvoering
     4. Blz. 289 C. Verbonden Partijen
     5. Blz. 290 D. Grondexploitaties
    5. Blz. 291 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 292 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 293 Kengetallen
     1. Blz. 294 Financiële positie
   3. Blz. 295 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 296 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 297 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 298 Overzicht hoeveelheden IBOR en verbeelding van kwaliteitsniveaus
    4. Blz. 299 De belangrijkste aandachtspunten
   4. Blz. 300 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 301 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 302 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 303 1. Kasgeldlimiet
    4. Blz. 304 2. Renterisiconorm
    5. Blz. 305 3. Renteresultaat op treasury
    6. Blz. 306 4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
    7. Blz. 307 5. Uitgangspunten
    8. Blz. 308 6. Verwachting voor 2021 en 2022
   5. Blz. 309 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 310 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 311 2. DVO met gemeente Woerden
    3. Blz. 312 3. Informatiebeleid
    4. Blz. 313 4. Rechtmatigheid
    5. Blz. 314 5. Stelposten
   6. Blz. 315 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 316 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 317 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 318 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 319 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
     2. Blz. 320 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
     3. Blz. 321 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
     4. Blz. 322 Ferm Werk
     5. Blz. 323 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
     6. Blz. 324 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    4. Blz. 325 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 326 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
     2. Blz. 327 Vitens
    5. Blz. 328 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 329 Stichting Onderwijs Primair (SOP)
     2. Blz. 330 Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
    6. Blz. 331 Overige verbonden partijen
     1. Blz. 332 U10
   7. Blz. 333 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 334 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 335 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 336 Uitgangspunt voor grondexploitaties
    4. Blz. 337 Toelichting per exploitatiegebied
  3. Blz. 338 Financiële begroting
   1. Blz. 339 1 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 340 Overzicht van baten en lasten
    2. Blz. 341 Totaaloverzicht
    3. Blz. 342 toelichting totaaloverzicht baten lasten
    4. Blz. 343 Algemene dekkingsmiddelen
   2. Blz. 344 2 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 345 incidenteel
    2. Blz. 346 Toelichting
   3. Blz. 347 3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 348 Toelichting
   4. Blz. 349 4 Ramingsgrondslagen
    1. Blz. 350 Ramingsgrondslagen
   5. Blz. 351 5 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 352 Activa en passiva
   6. Blz. 353 6 EMU Saldo
    1. Blz. 354 EMU saldo
   7. Blz. 355 7 Investeringsplanning
    1. Blz. 356 Investeringsplanning
   8. Blz. 357 8 Staat van reserves
    1. Blz. 358 Beleidsuitgangspunten
    2. Blz. 359 Reserves
   9. Blz. 360 9 Staat van voorzieningen
    1. Blz. 361 Voorzieningen deel 1
    2. Blz. 362 Voorzieningen deel 2
  4. Inspanningen
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap