Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Economische zaken, Horecabeleid
Walther Kok Bibliotheek, De Klepper, Markt
Bas Lont Duurzaamheid en milieu (incl. klimaatadaptatie), Musea (w.o. stadhuis), Kunst en cultuur, Archeologie- en monumentenbeleid, Recreatie en toerisme

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten en veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.5 - Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
7.4 - Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is:

  • Cultuur: het stimuleren van het creatief vermogen van de samenleving zodat jong & oud, inwoner & bezoeker plezierig leven, ondernemen, verblijven en recreëren, overdag en ‘s avonds,
  • Economie: het stimuleren van bedrijvigheid en het in samenspraak met het bedrijfsleven oppakken van de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul.
  • Milieu: het zijn van een meer duurzame gemeente in 2021 door: groener en energievriendelijker te zijn, in gemeentelijke gebouwen duurzame energie en energiebesparing toe te passen, en inwoners en bedrijfsleven uit te dagen om duurzamer te zijn.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen
Energietransitie
Met de Klimaatwet is het nationale streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in dertig regio’s iedere twee jaar een Regionale Energiestrategie wordt opgesteld. De eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) is in 2021 door de raad vastgesteld, evenals het Afwegingskader grootschalige duurzame energie voor de gemeente Oudewater.

Cultuur
Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe de coronaepidemie zich ontwikkelt. Duidelijk is wel dat dit negatieve effecten heeft op de economie in brede zin en het culturele veld in Oudewater. In partnerschap met de culturele sector worden provinciale noodfondsen aangevraagd om de culturele sector in stand te houden.

Beleidsaanpassingen
Energietransitie
Oudewater doet mee met de uitvoering van het Klimaatakkoord. De uitvoering van de RES 1.0 voor het onderdeel elektriciteit zal in Oudewater plaats vinden overeenkomstig het Afwegingskader grootschalige duurzame energie. In het Klimaatakkoord is tevens afgesproken dat gemeenten in 2021 een warmtevisie opstellen. De omslag naar duurzame warmte is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving. Gelet op de beperkte financiële ruimte is de warmtevisie uitgesteld.

Cultuur
Door capaciteitsgebrek is in 2021 geen cultuurvisie afgerond en aan de gemeenteraad aangeboden. De ambitie leeft om de cultuurvisie in 2022 af te ronden, mits de capaciteit dit toelaat. Deze wordt opgesteld in samenwerking met culturele instanties en beschrijft de rol van de gemeente voor de culturele sector in Oudewater.

Economie
Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden, werkt de gemeente samen met partners, waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio, aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast willen we de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk om samen met ondernemers te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het economisch actieplan behorend bij het economisch beleid uit 2021.

Recreatie en toerisme
In 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoeringsagenda voor recreatie en toerisme tot 2023. Aan deze agenda wordt de aankomende jaren uitvoering gegeven.

Opgave: cultuur

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen?

Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, de lokale economie en een positief vestigingsklimaat.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

De bibliotheek willen we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van een sociaal netwerk dicht bij de leefwereld van de inwoners. De kerntaken van de bibliotheek dragen bij aan de doelstellingen voor leesbevordering en taal- en digivaardigheden ter bevordering van participatie en inclusie.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Terug naar navigatie - 4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Inspanning 2022

Opgave: energietransitie

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Oudewater wil samen met de samenleving in 2030 50% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er een energieloket. In 2022 wordt één gebiedsproces gestart om te komen tot duurzame elektriciteit (of In 2022 zetten we vol in op het realiseren van zon op dak). Afstemming hierover vindt plaats binnen de RES U16. De visie op de warmtetransitie van de gebouwde omgeving wordt uitgesteld, in afwachting van procesgelden van het rijk.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Inspanning 2022

Opgave: cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden.
Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten.

4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: economie

Terug naar navigatie - Inleiding

Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden werkt de gemeente samen met partners waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast wil de gemeente de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk samen met ondernemers te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het economisch actieplan.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt.

Inspanning 2022

Opgave: recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Terug naar navigatie - 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Inspanning 2022

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Oudewater Nederland
2020 749,2 per 1.000 inwoners 15-65 jr 795,9 per 1.000 inwoners 15-65 jr

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 22.479 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 96.676 101.157 101.157 151.604 50.447 101.560 101.516 101.472
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 17.442 37.632 37.632 38.431 799 38.431 38.431 38.431
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 20 29.893 29.893 30.431 538 30.431 30.431 30.431
5.4 Musea 11.973 16.435 16.435 48.225 31.790 16.787 10.713 10.651
5.6 Media 227.169 234.404 234.404 238.775 4.371 238.721 238.666 238.611
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 61.882 88.657 100.903 107.966 7.063 90.244 90.244 90.244
7.4 Milieubeheer 704.402 650.395 605.595 472.879 -132.716 472.879 472.879 470.879
Totaal Lasten 1.142.044 1.158.573 1.126.019 1.088.311 -37.708 989.053 982.880 980.719
Baten
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -73.626 -81.650 -81.650 -132.049 -50.399 -82.049 -82.049 -82.049
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -2.596 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea -7.271 -7.274 -7.274 -7.274 0 -7.274 -7.274 -7.274
5.6 Media -59.862 -57.315 -57.315 -58.971 -1.656 -58.971 -58.971 -58.971
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -857 -579 -579 -589 -10 -589 -589 -589
7.4 Milieubeheer -37.669 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -181.881 -146.818 -146.818 -198.883 -52.065 -148.883 -148.883 -148.883

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
3.3 Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal). 50.000 nadeel
5.4 Heksenwaag: meer onderhoudskosten in 2022 volgens het MOP. 26.432 nadeel
7.4 CO2-neutraal: fors lager budget in 2022 als gevolg van een budgetoverhevling en omzetting van budget in personele formatie. -115.000 voordeel
7.4 Coördinatie milieu (financiële heroriëntatie): correctieboeking i.v.m. dubbele boeking in 2021 -30.000 voordeel
7.4 Toename lidmaatschapskosten ODRU 12.284 nadeel
Overige verschillen lasten 18.576 nadeel
Totaal mutaties lasten -37.708 Voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
3.3 Revitalisering Tappersheul: nieuw project in de begroting waarvan de lasten tegen de baten wegvallen (budgettair neutraal). -50.000 voordeel
Overige verschillen baten -2.065 voordeel
Totaal mutaties baten -52.065 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -89.773 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0 voordeel/ nadeel