Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Danny de Vries Openbare orde en veiligheid, Evenementenbeleid, Burgerzaken en dienstverlening, Diversiteit / Inclusie, Intergemeentelijke samenwerking, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en organisatie, Communicatie en website, Representatie, Archiefzaken, Dierenwelzijn
Bob Duindam Vergunningverlening en handhaving
Walther Kok Automatisering, Informatievoorziening, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en organisatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 - Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 - Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapenz en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - persoonsgerichte aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie 'Oudewater is zijn toekomst Waard' en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is:

- het zijn van een zelfstandige en veilige gemeente die op veel terreinen zelfvoorzienend is,

- het zijn van een participerend en communicerend bestuur op basis van een 'open agenda' gebaseerd op goede en integere omgangsvormen en een servicegerichte dienstverlening,

- het invullen en nader vormgeven van de met de gemeente Woerden gesloten kaderstellende dienstverleningsovereenkomst in uitvoeringsovereenkomsten waarin de burger- en bestuursnabije dienstverlening wordt uitgewerkt en de functie van het Stadserf is geborgd, en

- het zichtbaar maken van de optimalisering van de dienstverlening richting burgers, bedrijven en instellingen van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden.

Openbare orde en veiligheid

Wat betreft veiligheid zijn de prioriteiten door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.).

Regionale samenwerking

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk regionale samenwerking, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën, Vanuit deze beweegredenen neemt Oudewater deel aan het samenwerkingsverband U10.

De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor zijn lokale belangen en laat, indien nodig, samen met zijn buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking zijn lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid, behoud van het landschap, en lobby voor ondersteuning en medefinanciering van regionale voorzieningen die nu nog lokaal worden bekostigd.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen

Door de coronacrisis is de doelstelling om een veilige woon- en leefomgeving te behouden in zijn uitvoering gewijzigd. Aandacht voor opgaven met betrekking tot volksgezondheid zijn voorgegaan op inzet voor andere problematiek, zoals die van de aanpak van ondermijning. Reeds bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk komen te staan. De vergoeding die het Rijk hiervoor toegezegd heeft, is niet kostendekkend. De uitdaging zit in het behouden van de goede relaties met de ketenpartners, en binnen de bestaande kaders en middelen waken voor de leefbaarheid en veiligheid van Oudewater.

In 2021 is Oudewater lid geworden van de U10, waarmee het zich een positie heeft verworven om in deze metropoolregio mee te praten over (ruimtelijke) opgaven zoals vitaliteit van kernen en gebruik en waardering van het landschap.

Opgave: Dienstbare organisatie

Terug naar navigatie - Inleiding

De DVO met de gemeente Woerden voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie is in 2020 verlengd voor een periode van vijf jaar. Uitvoering van wet- en regelgeving wordt zo veel mogelijk geharmoniseerd, tenzij er beleidsmatig door de gemeenten een andere afweging wordt gemaakt.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

De organisatie van de gemeente werkt professioneel, met een verbeterde dienstverlening, ook digitaal. Tegelijkertijd wordt zij wel meer gedreven in het beleid door de data die beschikbaar zijn of komen. De bedrijfsvoering is op orde, er is minder inhuur en meer mobiliteit van de vaste medewerkers.

Opgave: openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Inleiding

Wat betreft veiligheid zijn de prioriteiten zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.).

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Cluster Openbare Orde en Veiligheid

 

1.2 De samenleving en organisatie is weerbaar tegen ondermijning

1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.4 Een gemeentelijke crisisorganisatie die erop is toegerust om bij incidenten en crises passende zorg te leveren aan de (niet zelfredzame) bevolking.

1.5 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.

Inspanning 2022

1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Terug naar navigatie - 1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

Inspanning 2022

1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend.

Terug naar navigatie - 1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend.

Inspanning 2022

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Terug naar navigatie - Inleiding

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën, regionale samenwerking. Vanuit deze beweegredenen neemt Oudewater deel aan het samenwerkingsverband U10.

De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor haar lokale belangen en laat, indien nodig, samen met haar buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking haar lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid en lobby voor ondersteuning en financiering van regionale voorzieningen, die nu nog lokaal worden bekostigd.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakvelden Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 1.023.966 947.028 963.216 868.308 -94.908 873.014 873.014 873.014
0.2 Burgerzaken 456.336 488.395 515.395 458.993 -56.402 459.061 459.130 459.105
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 584.435 592.519 623.519 606.460 -17.059 597.486 597.344 597.202
1.2 Openbare orde en veiligheid 156.337 131.393 183.893 63.296 -120.597 63.296 63.296 63.596
Totaal Lasten 2.221.075 2.159.335 2.286.023 1.997.057 -288.966 1.992.857 1.992.784 1.992.917
Baten
0.1 Bestuur -162.508 -138.253 -138.253 -138.253 0 -138.253 -138.253 -138.253
0.2 Burgerzaken -89.020 -166.190 -166.190 -169.181 -2.991 -169.181 -169.181 -169.181
1.2 Openbare orde en veiligheid -5.815 -9.382 -9.382 -9.551 -169 -9.551 -9.551 -9.551
Totaal Baten -257.343 -313.825 -313.825 -316.985 -3.160 -316.985 -316.985 -316.985
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -7.500 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -7.500 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.1 Budget ambities coalitie is voor algemene dekking ingezet -108.500 voordeel
0.1 Eenmalige budgetoverheveling uit 2020 voor uitzoeken ambities -16.188 voordeel
0.1 Salarissen gemeenteraad en ondersteuning gemeenteraad 13.199 nadeel
0.1 U10-bijdrage (nieuw) 14.449 nadeel
0.2 In 2021 is er meer uitgegeven aan de verkiezingen omdat er extra maatregelen zijn getroffen in verband met corona. Deze kosten staan niet gebudgetteerd voor 2022. -31.514 voordeel
0.2 Invulling financiële heroriëntatie openingstijden balie van zes dagdelen naar twee dagdelen. -30.000 voordeel
1.1 In 2021 zijn bij de voorjaarsrapportage extra middelen aangevraagd t.b.v. onderhoud aan brandputten. Dit was incidenteel. -26.829 voordeel
1.1 Bijdrage VRU (indexering) 7.500 nadeel
1.2 Conform voorjaarsrapportage 2021 is er in verband met corona incidenteel budget beschikbaar gesteld t.b.v. handhaving (€ 12.500) -10.622 voordeel
1.2 Door een omissie is de besluitvorming rond de horecacoördinator dubbel opgenomen in de begroting 2021. -20.000 voordeel
1.2 Het budget voor Handhaving openbare ruimte is verlaagd. De lasten voor de constructeur - boa - horecacoördinator zijn ondergebracht in de lasten voor de DVO-UVO (programma Overhead) -91.350 voordeel
1.2 Exploitatiebijdrage dierenhulpverlening 12.887 nadeel
Diverse -1.998 voordeel
Totaal mutaties lasten -288.966 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
Diverse -3.160 voordeel
Totaal mutaties baten -3.160 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -292.126 voordeel