2 Incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 20 augustus 2018. In aansluiting op deze notitie is in september 2021 een handreiking verschenen van de provincies. Deze is bedoeld ter verduidelijking van de notitie en is een aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van € 10.000 en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen . Bedragen beneden dit normbedrag worden niet meegenomen in het overzicht omdat dit niet past in het uitgangspunt 'van materiële omvang'.

 

 Incidentele baten en lasten 2022 2023 2024 2025
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Verlichting € 25.000 € 0 € 0 € 0
Laadvisie € 27.000 € 0 € 0 € 0
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Revitalisering Tappersheul € 50.000 € 0 € 0 € 0
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele lasten € 102.000 € 0 € 0 € 0
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Revitalisering Tappersheul € 50.000 € 0 € 0 € 0
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 50.000 € 0 € 0 € 0

 

Toelichting per post
Lasten
Openbare verlichting: in de kadernota is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van 25.000 euro voor het jaar 2022.
Laadvisie: de rijksoverheid heeft in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur besloten dat elke gemeente uiterlijk in 2021 over een eigen laadvisie moet beschikken. Een gemeente kan uitstel vragen tot 2022. De aanvankelijke afspraak was dat de provincie een Laadvisie zou opstellen die de gemeente letterlijk zou kunnen overnemen. Na beoordeling blijkt dat de regionale Laadvisie een verdiepings- en concretiseringsslag nodig heeft om echt ingezet te kunnen worden. De kosten hiervan bedragen eenmalig 27.000 euro. Zie ook de kadernota 2022.
Revitalisering Tappersheul: hiervoor is incidenteel 50.000 euro beschikbaar gesteld, welke door baten wordt gedekt.

Baten
-

Toevoegingen aan reserves 2022 2023 2024 2025
Structurele toevoegingen:
Incidentele toevoegingen € 98.389 € 98.389 € 98.389 € 98.389
Totaal toevoegingen € 98.389 € 98.389 € 98.389 € 98.389
Onttrekkingen aan reserves 2022 2023 2024 2025
Structurele onttrekkingen:
Incidentele onttrekkingen € 365.804 € 198.386 € 198.274 € 198.162
Totaal onttrekkingen € 365.804 € 198.386 € 198.274 € 198.162
Structurele saldi 2022 2023 2024 2025
Begrotingssaldo nadelig € 0 -€ 678.815 -€ 941.491 -€ 1.112.430
Af:
Incidentele baten -€ 50.000 € 0 € 0 € 0
Incidentele onttrekkingen reserves -€ 365.804 -€ 198.389 -€ 198.389 -€ 198.389
Bij:
Incidentele lasten € 102.000 € 0 € 0 € 0
Incidentele toevoegingen reserves € 98.389 € 98.389 € 98.389 € 98.389
Structureel saldo nadelig -€ 215.415 -€ 778.815 -€ 1.041.491 -€ 1.212.430

Het structureel negatieve saldo wordt voor 2022 met name veroorzaakt door de onttrekking aan de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Deze wordt door de toezichthouder (provincie Utrecht) als incidenteel aangemerkt. Deze reserve dient ter egalisatie van de onderhoudskosten en heeft hiermee de kenmerken van een voorziening groot onderhoud. Volgens planning wordt deze reserve na besluitvorming door de gemeenteraad in december 2021 omgezet in een onderhoudsvoorziening waaraan een meerjarenonderhoudsplan ten grondslag ligt. Wanneer al rekening gehouden zou worden met de nieuwe situatie (een onttrekking uit een voorziening in plaats van een reserve) is het structureel begrotingssaldo voor 2022 positief. Voor de jaren 2023-2025 blijft het structureel saldo nog nadelig vanwege de nadelige begrotingssaldi.