Programma 5 Sport en onderwijs

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Onderwijs, Leerplicht, Leerlingenvervoer, Doelgroepenvervoer, Onderwijshuisvesting, Openbaar onderwijs, Passend onderwijs
Walther Kok Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
4.1 - Openbaar basisonderwijs taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs
4.2 - Onderwijshuisvesting taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 - Sportbeleid en activering niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport
5.2 - Sportaccommodaties alle accommodaties voor sportbeoefening

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma (o.a. ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard) is:

We borgen de kwaliteit van en de veiligheid op de kinderopvang door jaarlijkse inspecties en waar nodig handhaven we op incidenten. Zo kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar veilig starten met spelen en leren op de opvang. Als we signaleren dat kinderen tussen 0 tot 4 jaar mogelijk al met een achterstand op de basisschool starten, zetten we in op voorschoolse educatie. De indicaties voor voorschoolse educatie worden afgegeven door het consultatiebureau. Met het consultatiebureau en de aanbieder van voorschoolse educatie monitoren we periodiek of alle kinderen in beeld zijn en elk kind de aandacht krijgt die nodig is. We monitoren resultaatafspraken VVE die gemaakt zijn met scholen, kinderopvang en de gemeente. Ouders die geen kinderopvangtoeslag van het Rijk krijgen, kunnen via de gemeente een vergoeding krijgen. Zo krijgen alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar dezelfde kansen om een goede start te maken op de basisschool.

We maken met de schoolbesturen van De Schakels en de Immanuelschool, naar aanleiding van teruglopende leerlingaantallen en lokalenleegstand, afspraken om hun voortbestaan in de gemeente Oudewater te continueren.

Begin 2022 komt sporthal De Noort Syde in beheer bij de gemeente. Om die reden onderzoeken we hoe we exploitatie en beheer van de Noort Syde van verlieslatend op neutraal krijgen. Onderdeel van dit plan is sluiting en sloop van sportzaal De Eiber. We zetten in op het in stand houden van het Statenbad in 2022. In navolging van de gesloten intentieovereenkomst tussen Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) en de gemeente worden er definitieve besluiten genomen over realisatie van een nieuw zwembad in Tappersheul III. De verplaatsing van de skeelerbaan naar Tappersheul III maakt onderdeel uit van de verkenning.

Door middel van het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord en de Brede Regeling Combinatiefuncties worden nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vormgegeven en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt. Daarnaast streven we ernaar om alle sporters die door de coronacrisis minder zijn gaan bewegen of hun lidmaatschap bij de sportaanbieder opgezegd hebben, weer actief te maken. Met deze ambities dragen we bij aan een gezond Oudewater.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen

Onderwijs
De coronacrisis heeft een grote impact op het onderwijs. Het Rijk heeft forse bedragen beschikbaar gesteld aan de scholen en gemeenten. De bedragen zijn beschikbaar voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 en zijn bedoeld om leerlingen te helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren, beide gevolgen van de coronapandemie. Om in te zetten voor bovenschoolse aanvullende maatregelen krijgt de gemeente in totaal een bedrag van € 104.588. In nauwe samenwerking met scholen en andere partners wordt hiervoor een plan met activiteiten opgesteld en ontwikkeld.

Sport
Voor de sport(verenigingen) zal moeten blijken welke langlopende consequenties corona heeft. Hierbij valt met name te denken aan teruglopende ledenaantallen, maar ook minder kantine- en sponsorinkomsten. We zullen dit in gesprek met de verenigingen en sportstichtingen blijven monitoren. Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen en het Lokaal Sport Akkoord trachten we nieuw aanbod te creëren en nieuwe samenwerkingen op te zetten zodat inwoners die te weinig bewegen verleid worden meer in beweging te komen.

Beleidsaanpassingen en -inspanningen

Onderwijs
Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op Voorschoolse Educatie. Er wordt ingezet op het vergroten van de kwaliteit van de voorschool. Vanaf 2022 is op elke voorschool-locatie een pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar om kwaliteitsverbeterende maatregelen door te voeren. Onder andere door de pedagogisch medewerkers op de voorschool te coachen, het verbeteren van de educatieve kwaliteit en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Sport
In 2022 geven we uitvoering aan de projecten uit het Lokaal Sportakkoord. Dit akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de Oudewaterse sport- en beweegaanbieders. Het bevat verschillende projecten om sporten en bewegen breed toegankelijk te maken voor Oudewaterse inwoners. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de link gelegd met het Sociaal Domein. We onderzoeken de mogelijkheid om het Sportakkoord samen met een Preventieakkoord op te waarderen naar een Lokaal Vitaliteitsakkoord. Daarbij wordt ook gestreefd naar het terugdringen van alcohol-, tabak- en drugsgebruik. Oudewater Vitaal is de trekker van beide akkoorden en zal daarbij haar combinatiefunctionarissen inzetten om de doelen te behalen en de integraliteit te waarborgen.

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2019 0 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven 2,4 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2019 26 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig 26 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 57.963 76.484 76.484 77.861 1.377 77.861 77.861 77.861
4.2 Onderwijshuisvesting 541.196 418.615 424.615 359.890 -64.725 359.731 359.571 359.413
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 373.579 369.924 379.300 374.079 -5.221 374.079 374.079 374.079
5.1 Sportbeleid en activering 27.369 28.247 46.503 47.340 837 47.340 47.340 47.340
5.2 Sportaccommodaties 513.028 427.518 439.518 476.174 36.656 421.832 421.879 421.826
Totaal Lasten 1.513.134 1.320.788 1.366.420 1.335.344 -31.076 1.280.843 1.280.730 1.280.519
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -346 -1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -53.376 -74.424 -74.424 -74.612 -188 -74.612 -74.612 -74.612
5.2 Sportaccommodaties -153.613 -51.008 -40.008 -51.081 -11.073 -51.081 -51.081 -51.081
Totaal Baten -207.334 -126.432 -115.432 -126.693 -11.261 -126.693 -126.693 -126.693
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -200.000 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -200.000 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
4.2 Toename in afschrijvingen 33.624 nadeel
4.2 Lagere rente investeringen (daling rente 2% naar 1%) -93.509 voordeel
5.2 Sport De Eiber: meer onderhoudskosten in 2022. 36.011 nadeel
Overige verschillen lasten -7.202 voordeel
Totaal mutaties lasten -31.076 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
Overige verschillen baten -11.261 voordeel
Totaal mutaties baten -11.261 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -42.337 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0