Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Beheer openbare ruimte, Verkeer, Openbaar vervoer, Waterwegen
Bas Lont Afval en riolering
Bob Duindam Verkenning toekomstige straatverlichting

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 - Riolering afvalwater en de waterhuishouding
7.3 - Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma is het behouden van het prettige woon- en leefklimaat door een bereikbare leefomgeving te creëren die schoon, heel en veilig is. Voor bereikbaarheid geldt dat zowel inwoners, toeristen als bedrijven vlot en veilig hun bestemming moeten kunnen bereiken. Middels het in stand houden van speelvoorzieningen en openbare verlichting, het zorgdragen voor een kwalitatief wegen-, riool- en waterbeheer met focus op het groener maken van de openbare ruimte en het tegengaan van wateroverlast, is het programma voorwaardenscheppend voor een plezierige gemeente om te wonen en recreëren, voor toerisme en voor de bedrijvigheid, van de historische binnenstad tot en met het buitengebied.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actualiteit
De mondiale ontwikkeling van hitte en droogte beïnvloedt de openbare ruimte. Voor groen zijn er voorbeelden die direct zichtbaar zijn, zoals jonge bomen die de zomer niet overleven, maar ook effecten die niet direct zichtbaar zijn namelijk dat bomen of beplanting minder goed ontwikkelen waardoor ze niet direct maar wel eerder dan gepland vervangen moeten worden. Voorbeelden voor andere disciplines zijn minder direct zichtbaar, daarmee ook nog niet goed inzichtelijk, denk aan verharding op veendijken: door droogte ontstaan scheuren in de veendijk die vervolgens doorzet in scheuren in de verharding. Het omgekeerde van de hitte/droogte zijn de extremere piekbuien, die tot overbelasting van het rioolstelsel leiden. De effecten op het areaal en de financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk te maken, maar wanneer gevolgen zichtbaar worden, vergen deze soms acuut ingrijpen vanuit de zorgplicht, terwijl voor deze effecten nog geen middelen zijn vrijgemaakt. Dit is een financieel risico dat nog niet te beheersen is.

De landelijke ontwikkeling gaat over de gehele gemeentebegroting die steeds meer onder druk komt te staan mede door de zorgtakenverschuiving vanuit het Rijk. Dit heeft gevolgen voor de begroting van IBOR en voor de vrije ruimte om investeringen beschikbaar te stellen. De ambtelijke organisatie heeft voor de gemeente Woerden in de ‘strategische heroriëntatie 2020’ een proces doorlopen om de benodigde onderhoudsbudgetten voor de gehele levensduur van het areaal in beeld te brengen, zodat de raad gedegen informatie heeft om toekomstbestendige financiële keuzes voor de openbare ruimte te maken. Deze kennisontwikkeling wordt in 2022 ingezet om voor de  gemeente Oudewater te kijken hoe areaal, beleid, beschikbaar budget en benodigd budget zich tot elkaar verhouden, en ook hier de raad het stuur in handen te geven voor de openbare ruimte.

De actualiteiten rondom corona zijn van beperktere invloed geweest op het beheer van de openbare ruimte. Veel activiteiten konden doorgang vinden of zijn met korte vertraging en relatief beperkte meerkosten alsnog uitgevoerd. Wel is de kwetsbaarheid van de samenwerking met Ferm Werk duidelijk geworden: capaciteitsproblemen waren en zijn de reden dat tijdige uitvoering van het groenonderhoud onder druk stonden en staan. 

Verkeerskundig is de ontwikkeling dat agrarisch verkeer steeds groter en zwaarder wordt, waar het buitengebied niet op is ingericht, maar ook de toename van thuisbezorg bestelbusjes (versterkt door corona). Dit heeft zijn weerslag op zowel de weginrichting als fysiek op de wegen, die niet op deze verzwaarde belasting zijn ontworpen en dus eerder vernieuwd moeten worden. Met aandacht worden de ontwikkelingen gevolgd op het gebied van autogebruik en parkeerbehoefte: het thuiswerken door corona voor langere termijn tot andere behoeften leiden.

Beleidsaanpassing
De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft aanpassen en herzien van beleid als verbeteropdracht aangegeven omdat de beleidskaders de basis vormen voor het verantwoorden van de uitgaven en op de beleidskaders ook terug gerapporteerd dient te worden naar de raad. Daarom dient geïnventariseerd te worden welk beleid verouderd is dan wel ontbreekt, en daaruit de structuur opgebouwd te worden van beleidsplannen, beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen. Deze inventarisatie is in 2020 gestart. Dit heeft direct raakvlak met de in 2022 uit te voeren analyse van beleidsambities en beheerkosten. In 2022 zal het gesprek gestart worden in hoeverre beleidsaanpassingen voor de openbare ruimte benodigd zijn.

Verkeerskundig staan beleidsdocumenten voor specifiek fietsers en algemeen het verkeer in het buitengebied op de agenda.

Opgave: Openbare ruimte en verkeer

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Verkeerskundig spelen er diverse vraagstukken waarvoor wij in 2022 onderzoek gaan doen en (fiets)beleid opstellen, om gefundeerde keuzes te maken voor de toekomst van de gemeente. De resultaten van deze onderzoeken zullen de uitvoeringsagenda voor de opvolgende jaren bepalen.

Voor beheer wordt onder de noemer 'Taskforce IBOR' de aanpak van de openbare ruimte tegen het licht gehouden. Sinds 2021 wordt steeds meer inzicht in de areaalomvang en -kwaliteit verkregen, daarnaast richt 2022 zich op de beleidsambitie en de doorrekening hiervan in benodigde middelen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.

2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,

Terug naar navigatie - 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,

waardoor er aan het eind van de meerjarige uitvoeringsagenda een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk kan ontstaan.

Inspanning 2022

2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.

Inspanning 2022

2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.

Terug naar navigatie - 2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.

Inspanning 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.222.223 1.742.611 1.939.111 1.988.622 49.511 2.088.901 2.230.721 2.226.292
2.4 Economische havens en waterwegen 180.757 203.249 203.249 310.231 106.982 388.046 386.240 384.435
3.4 Economische promotie 450 2.950 2.950 2.253 -697 2.253 2.253 2.253
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 357.779 356.691 363.971 368.693 4.722 424.671 423.915 423.159
7.2 Riolering 1.138.397 1.344.171 1.344.171 1.479.889 135.718 1.623.434 1.788.472 1.847.877
7.3 Afval 1.029.177 1.132.999 1.132.999 1.249.077 116.078 1.220.221 1.245.614 1.271.515
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.888 4.515 4.515 15.519 11.004 6.973 6.973 6.973
Totaal Lasten 3.930.670 4.787.186 4.990.966 5.414.284 423.318 5.754.499 6.084.188 6.162.504
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -109.605 -52.245 -52.245 -52.820 -575 -52.820 -52.820 -52.820
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.666 -3.270 -12.770 -3.270 9.500 -3.270 -3.270 -3.270
7.2 Riolering -1.356.616 -1.492.692 -1.492.692 -1.734.624 -241.932 -1.898.270 -2.078.281 -2.137.685
7.3 Afval -1.154.231 -1.264.432 -1.264.432 -1.381.644 -117.212 -1.406.565 -1.431.984 -1.457.911
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -13.593 -16.625 -16.625 -16.738 -113 -16.738 -16.738 -16.738
Totaal Baten -2.637.711 -2.829.264 -2.838.764 -3.189.096 -350.332 -3.377.663 -3.583.093 -3.668.424
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 937.229 98.389 98.389 98.389 0 98.389 98.389 98.389
Totaal Stortingen 937.229 98.389 98.389 98.389 0 98.389 98.389 98.389
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -786.703 -115.703 -115.703 -114.147 1.556 -115.259 -115.147 -115.035
Totaal Onttrekkingen -786.703 -115.703 -115.703 -114.147 1.556 -115.259 -115.147 -115.035

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 Laadvisie Oudewater (eenmalig budget) 27.000 nadeel
2.1 Budgetoverheveling 2021 eenmalig (wegenlegger en degeneratievergoeding) -80.000 voordeel
2.1 Fietsbeleidsplan en uitvoeringsagenda (eenmalig 2021) -15.240 voordeel
2.1 Onderhoud HIOR (eenmalig 2021) -15.240 voordeel
2.1 Gladheidsbestijding (eenmalig extra budget in 2021) -62.448 voordeel
2.1 Onderhoud en beheer openbare verlichting (extra budget) 39.000 nadeel
2.1 Terugkoop openbare verlichting van Citytec (extra exploitatie en kapitaallasten). M.i.v. 2023 100 k. 65.000 nadeel
2.1 Extra structureel budget kleine verkeerskundige maatregelen (uit kadernota) 10.000 nadeel
2.1 Hogere kapitaallasten a.g.v. asfalt-elementen en civiele kunstwerken investeringen (zoals renovatie Vierbergenweg, masterplan binnenstad en Hoenkoopse brug) 70.000 nadeel
2.4 Hogere kapitaallasten investeringen beschoeiingen (zoals IBOR kades en gemetselde bruggen en herstel oevers Lange Linschoten) 104.315 nadeel
5.7 Stijging exploitatiebudgetten openbaar groen (indexering) 14.222 nadeel
7.2 Riool: aanpassingen openbare ruimte eenmalig ihkv klimaatbestendig riool (stroombanen aanleggen en groen voor grijs). In de jaren 2023 en 2024 is daarvoor jaarlijks 12,5 k nodig) 43.265 nadeel
7.2 Hogere lasten inspectie vrijvervalriolering (5k extra voor afkoppelen gemeentelijk vastgoed en 25 k structureel nu alle schades aangepakt worden) 31.363 nadeel
7.2 Hogere lasten reparatie vrijvervalriolering (verhoging structureel met 25 k om alle schades aan te pakken) 26.273 nadeel
7.2 Hogere kapitaallasten a.g.v. rioolinvesteringen masterplan binnenstad ondergronds en drukriolering electronische deel 2 fases 116.299 nadeel
7.2 Lagere storting in de voorziening riolering -88.973 voordeel
7.3 Hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing 62.809 nadeel
7.3 Hogere lasten onderhoudscontract B-waste 11.404 nadeel
7.3 Hogere inzamelkosten door Cyclus (indexering) 4.239 nadeel
7.3 Lagere lasten verwerking afval door de AVU (a.g.v. nieuwe wijze inzameling) -31.269 voordeel
7.3 Voordeel kapitaallasten afvalinvesteringen i.v.m. renteverlaging -11.549 voordeel
7.3 Onderhoud stadserf o.b.v. meerjarig groot onderhoudsprogramma gebouwen (daartegenover staat hogere onttrekking aan de voorziening in programma 6) 66.359 nadeel
7.3 Exploitatielasten stadserf 3.141 nadeel
7.5 Onderhoud aula begraafplaats Waardsedijk (daartegenover staat hogere onttrekking aan de voorziening in programma 6) 10.974 nadeel
Overige lasten 31.874 nadeel
Totaal mutaties lasten 432.818 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
7.2 Hogere baten rioolheffing: 16% (10% + 1,8% + 4,2% financiële heroriëntatie) -241.932 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing: 8,8% (2% +1,8% + 5% fin. heroriëntatie) -131.881 voordeel
7.3 Bijdrage uit het Afvalfonds 9.500 nadeel
7.3 Teruggave afvalstoffenheffing 6.700 nadeel
Overige baten -2.219 voordeel
Totaal mutaties baten -359.832 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 72.986 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.10 Lagere onttrekking aan reserve speeltoestellen 1.556 nadeel
Totaal mutaties reserves 1.556 Nadeel