Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Publieke gezondheidszorg, Huisvesting statushouders en inburgering, Stadsteam, Wmo, Ouderenzorg, Welzijn, Mantelzorg en vrijwilligers
Bob Duindam Jeugd, Jeugdzorg, Jongerenwerk, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Participatie, Werk en inkomen, Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); - noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen en vreemdelingenbeleid
6.2 - Stadsteams loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening)
6.3 - Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 - Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid
6.5 – Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (Wmo) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 - Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Het betreffen ‘open-einderegelingen’, wat betekent dat de gemeente geen zorg of ondersteuning aan inwoners kan weigeren wanneer zij dit nodig hebben, ook niet als het budget ontoereikend is. In 2022 continueren wij het beleid zoals vastgesteld in de Maatschappelijke Agenda, waarvan sinds 2020 de veranderopgaven zijn ingebed in de programmabegroting en waarvan de positieve resultaten merkbaar worden.

Oudewater is al enige jaren bezig om de kosten van het Sociaal Domein beheersbaar te houden. Oudewater is hierin bepaald niet uniek, ook andere gemeenten melden steeds grotere financiële knelpunten. Daarom zoeken we ook op dit vlak de samenwerking met andere gemeenten op, om samen over oplossingen na te denken en de problematiek onder de aandacht te brengen bij het Rijk. Inmiddels heeft ook het Rijk erkend dat het jeugdstelsel op de langere termijn onhoudbaar is en dat structureel extra budget voor gemeenten nodig is. Rijk en VNG hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van een hervormingsagenda op basis waarvan extra maatregelen in gang worden gezet om de jeugdzorg op langere termijn beter houdbaar te maken. Een maatregel die wordt genoemd vanuit het Rijk en al is geïmplementeerd in Oudewater is bijvoorbeeld het hernieuwen van de jeugdbeschermingsketen.

In de gemeente zien we dat verschillende lokaal gewortelde organisaties, zoals de Wulverhorst, initiatieven ontplooien om behoeften van inwoners, bijvoorbeeld voor een fietsmaatje, in te vullen. Ook in 2022 willen wij deze initiatieven blijven ondersteunen om zo het lokale netwerk in Oudewater te verstevigen en daarmee ervoor te zorgen dat inwoners hun behoefte aan zorg en ondersteuning zo veel mogelijk lokaal kunnen invullen.

Beleidsaanpassingen/-inspanningen

Evaluatie maatschappelijke agenda
Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken. Daartoe stelden wij de Maatschappelijke Agenda (hierna MAG) 2019-2022 op, die in maart 2019 is vastgesteld. De MAG is een dynamisch document en vormt het integrale beleidskader van waaruit het college de voorgenomen ambities rond het sociaal domein wil realiseren. De afgelopen jaren is de agenda een levend document geweest. In 2022 gaan wij de Maatschappelijke Agenda evalueren. Deze evaluatie biedt daarmee ook een goede terugblik op de huidige bestuursperiode en biedt tevens input voor de komende coalitieperiode 2022-2026.

Het Stadsteam
Het Stadsteam vormt sinds 2020 de integrale toegang voor alle hulp- en ondersteuningsvragen voor de inwoners. Deze functie kunnen ze door de goede afspraken tussen Stadsteam, huisartsen en GGD steeds beter vervullen. Ook in 2022 blijven de voorzieningen als schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, jongerenwerk, toegang tot Jeugd en WMO onderdeel van het takenpakket van het Stadsteam. Het Stadsteam blijft daarbij inzetten op vraagverheldering en begeleiding van inwoners en de structurele afspraken die zijn gemaakt met de huisartsen en GGD om vanuit een toegang te gaan werken. Het Stadsteam werkt hiervoor nauw samen met de huisartsen, GGD, Ferm Werk en de vrijwilligersorganisaties.

Prognose en monitoring
Naast de afspraken die we jaarlijks maken met het Stadsteam werken we in 2022 ook door aan het verbeteren van onze monitoring en prognoses in het sociaal domein. Hierin trekken we sterk op met de gemeente Woerden en gebruiken we de ervaringen in de regio om hierin verbeterslagen te maken.

Bescherming in Beweging
De gemeenten Oudewater, Woerden en Montfoort zijn gestart met een pilot ‘vereenvoudiging jeugdbescherming’ vanuit het Regionale Transformatiefonds jeugd Utrecht West (https://transformatieutrechtwest.nl/transformatie-utrecht-west/pilot-veiligheidsketen/). Het algemene doel is om de keten van de jeugdbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen en komt voort uit problemen die in de praktijk ervaren worden. Het verkorten van de gemiddelde tijd tussen de eerste melding en de start van hulpverlening en bescherming is een voorbeeld van een maatregel die genomen wordt vanuit deze pilot.

Verbinding met de informele / vrijwilligersorganisaties
De meeste Oudewaternaren zijn zelfredzaam en kunnen goed voor zichzelf zorgen. In Oudewater zorgen we voor elkaar. Dat zien we aan de vele mantelzorgers en vrijwilligers die dagelijks voor anderen actief zijn. De gemeente zorgt zo nodig voor ondersteuning, bijvoorbeeld om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. In 2022 wordt ingezet op het verder intensiveren van de samenwerking tussen zorgorganisaties en informele organisaties, ontmoeting / kennis hebben van elkaar is daar in onze ogen een zeer belangrijk aspect. Dit doen we door het voortzetten van de netwerktafels, het organiseren van open tafels en in de subsidiegesprekken hier specifiek op door te vragen. Preventie is belangrijk, we willen de gezondheid bevorderen en ziekte voorkomen waardoor inwoners minder of later een beroep doen op zorg. Oudewater Vitaal speelt hierin ook in 2022 een belangrijke rol middels het sportakkoord en het preventieakkoord.

Ferm Werk
De wijziging van de governancestructuur, de wettelijke verplichtingen en bovenwettelijke inspanningen en de kostenverdeling tussen de eigenaren (4 gemeenten) zijn de bouwstenen van de vernieuwingsopdracht aan Ferm Werk. De gezamenlijke impact van de bestuursopdrachten is groot en leidt in 2022 tot structurele veranderingen van Ferm Werk als GR. De basisdienstverlening is het vereist minimum van de dienstverlening, dit betreffen de producten en diensten die de gemeenten alle vier afnemen. De vormgeving van de aanvullende dienstverlening wordt door de gemeente zelf bepaald. De nieuwe kostenverdelingssystematiek sluit aan bij de gewijzigde governancestructuur en de vastgestelde dienstverlening. Dit moet leiden tot een vereenvoudigde en transparantere kostenverdeling zodat ongewenste en ondoorzichtige financiële fluctuaties, die van invloed kunnen zijn op de begroting van de gemeente, worden voorkomen. De effecten van deze bestuursopdrachten worden verwerkt in een begrotingswijziging en zal naar verwachting tot een aanpassing van de begroting 2022-2025 leiden.

Nieuwe Wet inburgering van kracht per 2022
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht, waarvan het doel is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij. Het jaar 2022 staat in het teken van de start van de uitvoering van deze nieuwe wet.

Inkoop
In 2022 wordt de regionale samenwerking op een aantal punten geïntensiveerd. Zo worden de regionale afspraken rondom jeugd en maatschappelijke opvang/beschermd wonen bekrachtigd. Ook gaan de nieuwe inkooptarieven gelden.

Daarnaast worden er op het gebied van Wmo-maatwerk twee aanbestedingen gestart. Ten eerste gaan we huishoudelijke hulp in Utrecht West-verband opnieuw aanbesteden voor 2023. In de voorbereiding willen we vanuit de inhoud kijken naar de ontwikkelingen die spelen en bedenken hoe we met elkaar huishoudelijke hulp toekomstbestendig inrichten.

Ten tweede wordt het Wmo-vervoer opnieuw aanbesteed in 2023. We onderzoeken op welke schaal en welke vorm samenwerking van toegevoegde waarde is. Tevens wordt het beleid bepaald dat leidend zal zijn voor de inhoud van deze aanbesteding. In 2022 wordt vervolgens gestart met het aanbestedingsproces.

Effect corona op programmabegroting 2022
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking met onze maatschappelijke partners versneld is versterkt. We hebben gezien dat veel organisaties, bijvoorbeeld in het voorliggende veld, een belangrijke, positieve rol hebben gespeeld bij de coronacrisis. Zij zullen ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen om gezamenlijk het sociaal domein te versterken. Daartoe zetten we in 2022 in op het voortzetten van de netwerktafels jeugd- en jongeren en ouderen.

Het is waarschijnlijk dat de coronacrisis (langere)termijneffecten gaat hebben op het Sociaal Domein. Zo zien we bijvoorbeeld een toename van eenzaamheid en huiselijk geweld, en een daling van het aantal zorgbeschikkingen. De werkloosheid, de bijstandsafhankelijkheid en in het verlengde daarvan de armoede- en schuldenproblematiek kunnen toenemen, met mogelijk forse financiële gevolgen voor de gemeente. Op de langere termijn kan het aantal echtscheidingen toenemen, neemt overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers toe en zal het aantal aanvragen voor Wmo- en Jeugdvoorzieningen wellicht toenemen. Deze risico’s zijn nu nog niet altijd kwantificeerbaar in een toename van aantallen en kosten. Anticiperen op de onzekerheid is wel noodzakelijk. De manier waarop wij dit organisatiebreed en voor het Sociaal Domein aanpakken, wordt beschreven in de coronarapportages. Vanuit het Sociaal Domein worden in 2022 diverse acties en maatregelen in gang gezet om de na-ijleffecten van de coronacrisis waar mogelijk te beperken.

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het sterker verbinden van het voorliggend aanbod en de formele organisaties.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Inspanning 2022

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Terug naar navigatie - 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Inspanning 2022

3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Terug naar navigatie - 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Inspanning 2022

Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis, liefst met eigen regie. Soms is daarbij zorg en ondersteuning nodig. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning via de Wmo, het Stadsteam voert die taak uit. Naast deze formele ondersteuning kunnen inwoners ook veel voor elkaar betekenen. Veel maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken, zijn actief voor de (oudere) inwoners. Als gemeente zorgen we voor de onderlinge verbinding en samenhang tussen deze organisaties. Vraag en aanbod van hulp en van activiteiten kunnen nog beter gematcht worden. Daar werken we samen met onze maatschappelijke partners aan.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.2 De zelfredzaamheid onder ouderen wordt groter en de eenzaamheid onder ouderen blijft gelijk of wordt kleiner.

3.3 Zorg en ondersteuning worden dichter bij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.4 Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

NB: de meest recente cijfers komen in het najaar van 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Inspanning 2022

3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

NB: de meest recente cijfers komen in het najaar van 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Inspanning 2022

3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Inspanning 2022

3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Inspanning 2022

3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Inspanning 2022

3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Terug naar navigatie - 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1 x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Inspanning 2022

3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramaurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.

Terug naar navigatie - 3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramaurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.

Inspanning 2022

3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.

Inspanning 2022

Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Oudewaterse samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Daarbij wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen Stadsteam en Ferm Werk, juist ook voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 Inwoners van Oudewater met een geringe kans op betaald werk doen naar vermogen mee aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater.

Terug naar navigatie - 3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater.

Inspanning 2022

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We willen dat nieuwe inwoners van Oudewater zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Oudewaterse samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2019 2020 Huidig Streefwaarde* Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg Nog geen taakstelling € 100.000 € 150.000 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
Percentage kwaliteit van zorg Wmo 87% > 87% Vanaf 2019 wordt het cliëntervaringsonderzoek door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages. Daarnaast kan de coronacrisis ook van invloed zijn op de percentages.
Percentage kwaliteit van zorg Jeugd 90% > 90% Vanaf 2019 wordt het cliëntervaringsonderzoek door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages. Daarnaast kan de coronacrisis ook van invloed zijn op de percentages.
Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (nu 46% van het totaal). 45% 46% > 46%
Ouderen langer thuis
Percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart 16,4% 16,4% < 16,4% Om de vier jaar verzamelt de GGDrU m.b.v. ‘De Gezondheidsmonitor’ gegevens, in 2021 zijn de nieuwe cijfers bekend. De rapportage Preventief Huisbezoek 80+ wordt om de 3 jaar opgesteld, dit betekent dat in 2021 nieuwe cijfers bekend zijn. De corona-uitbraak kan op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst.
Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt 8,7% 8,7% < 8,7%
Percentage ouderen dat zich eenzaam/niet geïsoleerd voelt 35,2% 35,2% < 35,2%
Percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit 33,0% 33,0% > 33,0%
Percentage ouderen dat op de hoogte is van vervoersvoorzieningen 54,0% 54,0% > 54,0%
Percentage ouderen dat vrijwilligerswerk doet 45,5% 45,5% > 45,5%
Percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet 40,5% 40,5% > 40,5%
Participatie
Inwoners met een werkfitscore C en D zijn van Ferm Werk naar het Stadsteam Oudewater verwezen - - - Start voorbereidingen implementatie
*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.114.157 1.252.471 1.660.069 1.205.299 -454.770 1.454.512 1.452.952 1.451.191
6.2 Wijkteams 66.100 58.609 58.609 108.481 49.872 108.481 108.481 108.481
6.3 Inkomensregelingen 2.548.513 1.709.336 1.773.059 2.079.480 306.421 2.079.480 2.079.480 2.079.480
6.4 Begeleide participatie 691.922 603.496 603.496 590.971 -12.525 590.971 590.971 590.971
6.5 Arbeidsparticipatie 256.508 286.918 310.578 312.387 1.809 312.387 312.387 312.387
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 208.914 292.497 292.497 222.762 -69.735 222.762 222.762 222.762
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.175.288 1.056.250 1.249.232 1.239.796 -9.436 1.239.796 1.239.796 1.239.796
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.841.929 1.151.510 1.768.458 1.794.366 25.908 1.742.651 1.742.651 1.742.651
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 5.583 5.583 5.683 100 5.683 5.683 5.683
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 579.873 672.000 741.073 749.542 8.469 749.542 749.542 749.542
7.1 Volksgezondheid 385.627 386.187 394.767 397.534 2.767 393.279 393.279 393.279
Totaal Lasten 8.868.831 7.474.857 8.857.421 8.706.301 -151.120 8.899.544 8.897.984 8.896.223
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -14.764 -28.881 -28.881 -13.641 15.240 -13.641 -13.641 -13.641
6.3 Inkomensregelingen -2.059.416 -1.108.795 -1.108.795 -1.374.403 -265.608 -1.374.403 -1.374.403 -1.374.403
6.5 Arbeidsparticipatie 0 3.150 3.150 3.207 57 3.207 3.207 3.207
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -10.684 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -26.928 -64.652 -64.652 -63.448 1.204 -62.264 -61.080 -61.080
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -48.332 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -2.320 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.162.444 -1.199.178 -1.199.178 -1.448.285 -249.107 -1.447.101 -1.445.917 -1.445.917
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 83.437 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 83.437 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -138.598 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -138.598 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
6.1 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% o.b.v. de CPI van februari 2021. 17.403 nadeel
6.1 Incidenteel voordeel cf. de door de raad besloten budgetoverhevelingen onafhankelijke cliëntondersteuning, combinatiefunctionaris en investeringsbudget MAG. -249.557 voordeel
6.1 Cf. de door de raad besloten financiële heroriëntatie Regiotaxi-voorliggend. -5.000 voordeel
6.1 Cf. de door de raad besloten voorjaarsrapportage Berichtenverkeer Stadsteam en vierde steunpakket SD Corona. -86.000 voordeel
6.1 Taakveldcorrectie voor vervoersvoorzieningen van taakveld 6.6 naar 6.1. 75.000 nadeel
6.1 MOP de Klepper. -150.000 voordeel
6.1 Cf. de door de raad besloten financiële heroriëntatie Tjonkie. -18.400 voordeel
6.1 Eenmalig voordeel voor de doeluitkering brede aanpak dak en thuisloosheid. -32.051 voordeel
6.2 Cf. begroting Inkoop Monitoring Utrecht West is budget bijgeraamd. 49.872 nadeel
6.3 Ontwerpbegroting Ferm Werk: verhoging kosten uitkeringen BUIG 306.746 nadeel
6.6 Taakveldcorrectie voor vervoersvoorzieningen van taakveld 6.6 naar 6.1. -75.000 voordeel
6.72 Aflopend budget jeugdzorg cf. eerdere besluitvorming. -50.800 voordeel
6.72 Cf. de door de raad besloten kadernota Indexatie tarieven jeugdhulp en Wmo. 66.667 nadeel
6.72 Prijzen zijn verhoogd met 1,8% o.b.v. de CPI van februari 2021. 30.832 nadeel
6.72 Cf. de door de raad besloten financiële heroriëntatie Verordening Jeugd PGB tarieven. -16.000 voordeel
6.72 Cf. de door de raad besloten voorjaarsrapportage claims Jeugd. -4.791 voordeel
Diverse -10.041 voordeel
Totaal mutaties lasten -151.120 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
6.3 Ontwerpbegroting Ferm Werk: verhoging inkomsten BUIG. -265.608 voordeel
Diverse 16.501 nadeel
Totaal mutaties baten -249.107 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -400.227 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0 voordeel/ nadeel