6 EMU Saldo

2021 2022 2023
Omschrijving x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 753 267 779
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 8.680 11.447 7.826
3. Mutatie voorzieningen 535 510 611
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 667 -498 -515
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo (x 1.000) -€ 8.059 -€ 10.172 -€ 5.921