8 Staat van reserves

Beleidsuitgangspunten Oudewater
In aansluiting op de kadernota Rechtmatigheid worden, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves onderhoud gemeentelijk vastgoed, wegen, baggerwerken en civiele kunstwerken.
Conform de beleidsuitgangspunten begroting 2022 zijn raadsbesluiten t/m 30 juni 2021 verwerkt. 

ALGEMENE RESERVE
Deze reserve is primair beschikbaar als buffer voor het opvangen van risico’s. Daarnaast kent de algemene reserve een vrij voor de Raad beschikbaar gedeelte. Het moet in principe eenmalige zaken betreffen en geen vervangingen en terugkerende aangelegenheden. Aan deze reserve wordt in principe ook het saldo van de jaarrekening toegevoegd of onttrokken. Daarnaast bestaan de toevoegingen uit incidentele opbrengsten, zoals bijvoorbeeld de verkoop van percelen grond, welke niet in de grondexploitatie zijn opgenomen.

RESERVE INVESTERINGEN SPEELTOESTELLEN
Deze reserve is in 2007 ingesteld. Voor het jaar 2008 is hierin een bedrag van € 31.000 gestort en sinds 2009 wordt er jaarlijks een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de reserve. Deze reserve is bestemd voor de vervanging van de speeltoestellen. Met ingang van 2009 worden – op advies van de accountant en conform het BBV – de bedragen voor de vervanging van de speeltoestellen afgeschreven en komen de kapitaallasten ten laste van deze reserve. Het betreft nadrukkelijk alleen de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen en dus niet voor uitbreiding van speeltoestellen.

Met ingang van 2009 worden conform het BBV de bedragen voor de vervanging van de speeltoestellen afgeschreven en komen de kapitaallasten ten laste van deze reserve. Het betreft nadrukkelijk alleen de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen en dus niet voor uitbreiding van speeltoestellen.

RESERVE SOCIAAL DOMEIN
Met ingang van 2015 ontving de gemeente in het kader van het Sociaal Domein drie decentralisatie-uitkeringen, namelijk AWBZ/Wmo, Jeugd en Participatie. Vertrekpunt was, als de gemeente Oudewater niet de gehele decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugd had besteed, het overschot toe te voegen aan deze reserve. Bij een tekort vond onttrekking aan deze reserve plaats. Deze systematiek werd gehanteerd tot en met de jaarrekening 2016. Met ingang van 2017 wordt deze systematiek niet meer gehanteerd. Met ingang van 2019 zijn de decentralisatie-uitkeringen AWBZ/WMO en Jeugd geïntegreerd in de algemene uitkering.

RESERVE PARKEREN
Voorheen stond in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen (BV) een reservering voor investeringen ten behoeve van parkeren binnenstad. Er was echter behoefte aan een aparte reserve voor parkeren en die is met ingang van 2015 gerealiseerd. De reserve wordt gevuld met bijdragen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad en wordt aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve van de binnenstad.

RESERVE WEGEN
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van zowel de voorziening onderhoud wegen als van de reserve binnenstad toe te voegen aan de reserve wegen.

RESERVE ONDERHOUD GEMEENTELIJK VASTGOED
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening onderhoud gebouwen toe te voegen aan de nieuwe reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Door deze wijziging wordt bereikt dat hierdoor dezelfde systematiek wordt gehanteerd als in Woerden het geval is. Dit geschiedt ter uitvoering van het in het voorjaar 2018 vastgestelde nieuwe MJOP. In de begroting 2019 is het planmatig onderhoud voor het eerst verwerkt, waarbij rekening is gehouden met deze reserve.

RESERVE BAGGERWERKEN
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening baggerwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve baggeren. Jaarlijks wordt er aan deze reserve een bedrag toegevoegd en worden de werkelijke kosten conform het baggerplan onttrokken. Van de werkelijke kosten wordt eerst een bedrag onttrokken aan de voorziening riolering.

RESERVE CIVIELE KUNSTWERKEN
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt is besloten om het saldo van de voorziening civiele kunstwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve civiele kunstwerken. Jaarlijks wordt er aan deze reserve een bedrag toegevoegd en worden de werkelijke kosten van het door de raad in juli 2014 vastgestelde meerjarig onderhoudsprogramma civiele kunstwerken 2014-2024 onttrokken.

VOORZIENING WETHOUDERSPENSIOEN
De gemeente is eigen risicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders en op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats en de eventuele consequenties hiervan worden verwerkt in de jaarrekening.

VOORZIENING WETHOUDERSWACHTGELDEN
Ook de hoogte van deze voorziening is herrekend. Verplichtingen voor bestaande ‘wachtgelders’ hoeven niet langer uit de reguliere begroting te worden gedekt. Deze voorziening wordt nu jaarlijks geactualiseerd.

VOORZIENING ONDERHOUD RIOLERINGEN
De jaarlijkse storting in deze reserve bestaat uit de opbrengst van de rioolheffing en de onttrekking bestaat uit de lasten van pompen en gemalen en de rioolleidingen. Daarnaast zijn de investeringen in het buitengebied ten laste van deze reserve gebracht. Eens per vijf jaar moet er een GRP, thans Gemeentelijk Waterbeleidsplan, worden vastgesteld. De raad heeft op 11 juli 2019 het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld waarin o.a. is bepaald dat de rioolheffing gedurende de planperiode jaarlijks met 10% exclusief inflatiepercentage stijgt.

VOORZIENING AFVALSTOFFENHEFFING
Op 13 december 2018 heeft de raad het Grondstoffenbeleidsplan vastgesteld en op 18 april 2019 het benodigde krediet ter uitvoering hiervan beschikbaar gesteld. Dit betekent dat met ingang van 2020 dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als in de gemeente Woerden. Dit houdt in dat met ingang van 2020 eventuele overschotten dan wel tekorten worden verwerkt in deze voorziening.

Naam reserve Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 2022 2022 31-12-2022 2023 2023 31-12-2023
I. EIGEN VERMOGEN
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Civiele kunstwerken 128.196 128.196 128.196 128.196
Baggerwerken 250.176 78.389 100.269 228.296 78.389 100.269 206.416 78.389 100.269 184.536
Parkeren 25.000 25.000 25.000 25.000
Wegen 1.372.746 1.372.746 1.372.746 1.372.746
3. Sociaal Domein
Sociaal Domein 128.666 128.666 128.666 128.666
5. Sport en Onderwijs
Investeringen speeltoestellen *1 156.937 20.000 15.434 161.503 20.000 13.878 167.625 20.000 14.990 172.635
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.139.337 240.521 898.816 251.657 647.159 83.127 564.031
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 1.886.958 113.024 609.072 1.390.910 1.390.910 1.390.910
0 0 0
Totaal Reserves € 5.088.016 € 211.413 € 965.296 € 4.334.133 € 98.389 € 365.804 € 4.066.718 € 98.389 € 198.386 € 3.966.720
Naam reserve Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025
I. EIGEN VERMOGEN
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Civiele kunstwerken 128.196 128.196
Baggerwerken 78.389 100.269 162.656 78.389 100.269 140.776
Parkeren 25.000 25.000
Wegen 1.372.746 1.372.746
3. Sociaal Domein
Sociaal Domein 128.666 128.666
5. Sport en Onderwijs
Investeringen speeltoestellen *1 20.000 14.878 177.757 20.000 14.766 182.991
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 83.127 480.904 83.127 397.777
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 1.390.910 1.390.910
0 0
Totaal Reserves € 98.389 € 198.274 € 3.866.835 € 98.389 € 198.162 € 3.767.062