5 Geprognosticeerde balans

Activa (bedragen * € 1000) rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vaste activa
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 14.096 16.214 21.917 27.270 27.142 26.149
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 5.941 12.092 17.836 20.309 24.023 23.102
Totaal materiële vaste activa 20.037 28.306 39.753 47.579 51.165 49.251
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 72 72 72 72 72 72
- Overige langlopende geldleningen 421 421 421 421 421 421
Totaal financiële vaste activa 493 493 493 493 493 493
Totaal vaste activa 20.530 28.799 40.246 48.072 51.658 49.744
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) 2.861 3.528 3.030 2.515 235 0
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 4.743 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Liquide middelen (kas-, bank- en girosaldi) 126 100 100 100 100 100
Totaal overlopende activa 2.122 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal vlottende middelen 9.852 9.128 7.630 7.115 4.835 4.600
Totaal Activa 30.382 37.927 47.876 55.187 56.493 54.344
Passiva rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 5.227 3.778 3.511 2.732 1.691 479
Totaal Voorzieningen 4.019 4.554 5.064 5.675 6.291 6.958
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 14.448 22.495 33.301 40.780 42.511 40.907
Totaal vaste passiva 23.694 30.827 41.876 49.187 50.493 48.344
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Kasgeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Overige schulden 1173 1600 1500 1500 1500 1500
Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 3.173 3.600 3.500 3.500 3.500 3.500
Liquide middelen (kas-, bank- en girosaldi)
Overlopende passiva 3.515 3.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Totaal vlottende passiva 6.688 7.100 6.000 6.000 6.000 6.000
Totaal Passiva 30.382 37.927 47.876 55.187 56.493 54.344