Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Grondexploitatie, Maatschappelijk vastgoed, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Implementatie Omgevingswet
Bas Lont Grondbeleid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
8.1 - Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen t.b.v. de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma is het behoud van het prettige woon- en leefklimaat, het versterken van gemeenschapszin, het behoud van het open, groene landschap op een zodanige manier dat er ruimte is voor zowel agrarische bedrijvigheid als extensieve recreatie, het voeren van regie bij ruimtelijke projecten, het aspect van duurzaamheid in de brede context en daar waar mogelijk het uitplaatsen van niet-passende bedrijvigheid in het buitengebied.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkeling
De verwachting is dat de druk op de woningmarkt voorlopig blijft bestaan, met als gevolg daarvan stijgende huizenprijzen en bouwprijzen. De coronacrisis heeft weinig effect op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door. Door de coronacrisis zijn de wachttijden bij de rechtbank en Raad van State enorm opgelopen, wat zorgt voor vertraging wanneer er beroep aangetekend wordt. Zowel landelijk als in Oudewater zien we een historisch dieptepunt met betrekking tot het beperkt aantal te koop staande huizen. De betaalbaarheid vooral voor specifieke groepen wordt een steeds groter een probleem. Het belangrijkste antwoord dat we daarop hebben is: bouwen, bouwen bouwen. En dat gaat de komende jaren gebeuren: doordat we hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling van onze woningbouwprojecten, komen er de komende jaren veel woningen op de markt voor de verkoop en verhuur.

 

Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen

Wonen is een van de basisbehoeften voor mensen. Voor inwoners die in Oudewater willen blijven wonen, is een voor hen passende woning beschikbaar in aantrekkelijke woongebieden. Daarnaast bieden we inwoners en organisaties inzicht en zeggenschap over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

We willen een prettig woon- en leefklimaat behouden en uitbreiden. We hebben de ambitie om de woningvoorraad jaarlijks met gemiddeld 30 woningen uit te breiden. Dit doen we door regie te voeren bij ruimtelijke projecten voor nieuwbouwwoningen en in de afspraken met de Woningraat. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied en zetten tevens in op passende uitbreiding (naar behoefte) buiten de rode contour. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in in ons groene landschap.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen

6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar.

 

In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd

6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.

Terug naar navigatie - 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.

Inspanning 2022

6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Terug naar navigatie - 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Inspanning 2022

6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Inspanning 2022

6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Terug naar navigatie - 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Inspanning 2022

6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Terug naar navigatie - 6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Inspanning 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 259.568 1.339.112 1.339.112 1.323.219 -15.893 189.719 18.610 1.741
5.5 Cultureel erfgoed 30.999 27.785 67.270 28.219 -39.051 29.972 29.972 29.972
8.1 Ruimtelijke ordening 605.582 35.870 875.870 36.516 -839.354 36.516 36.516 36.516
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.211 0 1.544.758 0 -1.544.758 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 754.063 766.039 770.689 783.780 13.091 779.336 779.336 779.336
Totaal Lasten 1.654.423 2.168.806 4.597.699 2.171.734 -2.425.965 1.035.543 864.434 847.565
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -259.568 -1.339.112 -1.339.112 -1.323.219 15.893 -189.449 -18.610 -1.741
8.1 Ruimtelijke ordening -414.478 0 -750.000 0 750.000 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -4.211 0 -1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -327.942 -314.263 -314.263 -364.939 -50.676 -364.939 -364.939 -364.939
Totaal Baten -1.006.199 -1.653.375 -3.903.375 -1.688.158 2.215.217 -554.388 -383.549 -366.680
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -184.572 -237.221 -330.521 -251.657 78.864 -83.127 -83.127 -83.127
Totaal Onttrekkingen -184.572 -237.221 -330.521 -251.657 78.864 -83.127 -83.127 -83.127

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag Voordeel - Nadeel +
5.5 Archeologiebeleid: Budgetoverheveling van 2021 -39.485 voordeel
8.1 In 2021 heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden (Bestemmings- en structuurplannen). Hierdoor lijkt een positief verschil te ontstaan, maar dit was een incidentele post in 2021. -50.000 voordeel
8.1 Voor Westerwal is in 2021 een subsidie ontvangen. Deze is t.b.v. de uitvoering van het project doorgezet naar de aannemer. Dit is een eenmalige post in 2021. -750.000 voordeel
8.1 Conform raadsbesluit van is een bedrag van € 40.000,-- beschikbaar voor extern (tijdelijk) personeel (Westerwal). -40.000 voordeel
8.2 Voor het bouwrijp maken en planontwikkelingskosten voor het project Oranje Bolwerck is in 2021 budget verstrekt. In 2021 wordt hier nog een Grondexploitatie voor vastgesteld. Tegenover deze uitgaven staat eenzelfde bedrag aan inkomsten en is budgettair neutraal voor de begroting. -1.500.000 voordeel
8.2 In 2021 is een budgetoverheveling voor onderzoekskosten t.b.v. Statenland, zwembad, skeelerbaan. -44.758 voordeel
Overige verschillen lasten -1.722 voordeel
Totaal mutaties lasten -2.425.965 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
8.1 Ontvangst eenmalige subsidie Westerwal in 2021 waardoor een nadelig verschil ontstaat in 2022 t.o.v. 2021. 750.000 nadeel
8.2 Dit betreffen de inkomsten die ontvangen worden van de projectontwikkelaar voor de aankoop van de gronden Oranje Bolwerck. 1.500.000 nadeel
8.3 In 2022 worden meer inkomsten verwacht in de leges omgevingsvergunningen en meldingen. Dit wordt begroot o.b.v. het gemiddelde resultaat over de afgelopen vijf jaar, met inachtneming van de nog te verwachten projecten. -50.467 voordeel
Overige verschillen baten 15.684 nadeel
Totaal mutaties baten 2.215.217 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -210.748 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel - nadeel +
0.10 Lagere onttrekking reserves in 2022 t.b.v. MOP (begrotingsdruk geïndexeerd, kleine correctie € 5.000 i.v.m. financiële heroriëntatie) 78.864 nadeel
Totaal mutaties reserves 78.864 nadeel