Programma 7 Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Bas Lont Financiën

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Terug naar navigatie - 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Inspanning 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.5 Treasury -78.175 -250.932 -250.932 -121.801 129.131 -188.245 -201.791 -191.862
0.61 OZB woningen 93.620 62.234 62.234 63.355 1.121 63.355 63.355 63.355
0.8 Overige baten en lasten 8.639 9.913 -685.360 85.036 770.396 106.839 194.714 451.791
Totaal Lasten 24.085 -178.785 -874.058 26.590 900.648 -18.051 56.278 323.284
Baten
0.5 Treasury -40.771 -38.067 -38.067 -38.067 0 -38.067 -38.067 -38.067
0.61 OZB woningen -1.748.850 -1.823.882 -1.823.882 -1.905.089 -81.207 -1.905.089 -1.905.089 -1.905.089
0.62 OZB niet-woningen -838.512 -841.448 -841.448 -881.744 -40.296 -881.744 -881.744 -881.744
0.64 Belastingen overig -12.567 -11.308 -11.308 -11.512 -204 -11.512 -11.512 -11.512
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -14.149.400 -14.057.488 -14.656.346 -15.064.795 -408.449 -14.674.520 -14.603.330 -14.688.285
3.4 Economische promotie -18.886 -12.507 -12.507 -12.732 -225 -12.732 -12.732 -12.732
Totaal Baten -16.808.987 -16.784.700 -17.383.558 -17.913.939 -530.381 -17.523.664 -17.452.474 -17.537.429
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 113.024 113.024 0 -113.024 0 0 0
Totaal Stortingen 0 113.024 113.024 0 -113.024 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -71.000 0 -519.072 0 519.072 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -71.000 0 -519.072 0 519.072 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.5 Werkelijk doorberekende rente aan taakvelden (door lagere rente) 112.763 nadeel
0.5 Rente investeringen -7.848 voordeel
0.5 Rente langlopende geldleningen (door stijging leningen) 10.080 nadeel
0.5 Rente financiering 14.136 nadeel
0.8 Post onvoorzien is verlaagd om te komen tot een sluitende begroting -11.753 voordeel
0.8 Stelpost Wet open overheid 87.000 nadeel
0.8 Begrotingsruimte 2020 695.273 nadeel
Diverse 997 nadeel
Totaal mutaties lasten 900.648 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.61 OZB woningen (hogere opbrengst) -81.207 voordeel
0.62 OZB niet-woningen (hogere opbrengst) -40.296 voordeel
0.7 Algemene uitkering (hogere uitkering) -568.290 voordeel
0.7 Integratie-uitkering sociaal domein (lager) 159.841 nadeel
Diverse -429 voordeel
Totaal mutaties baten -530.381 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 370.267 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel - nadeel +
0.10 Toevoeging aan de algemene reserve -113.024 voordeel
0.10 Onttrekking aan de algemene reserve in 2021 tbv dekking budgetreserveringen. In 2022 geen onttrekking dus een nadeel tov 2021. 519.072 nadeel
Totaal mutaties reserves 406.048 nadeel